THAI-TEP

 

 

THAI-TEP (THAI Test of English Proficiency คือ แบบทดสอบศักยภาพทางการใช้ภาษาอังกฤษของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ ตามหลักมาตรฐานทางวิชาการ โดยนักวิชาการสถติ จึงมีความน่าเชื่อถือในงาของความเที่ยง (Reliability) และ ความตรง (Validity)

 

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป การบินไทยเริ่มเปิดสอบภาษาอังกฤษ THAI-TEP ให้แก่บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะสมัครเข้าทำงานกับการบินไทย เพื่อนำผลคะแนนสอบตามเกณฑ์ที่การบินไทยกำหนด สำหรับแต่ละตำแหน่งงาน มายื่นเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครงาน (สามารถนำใบรายงานผลคะแนนที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ ที่การบินไทยออกให้ มายื่นประกอบการสมัครงาน)

 

THAI-TEP