คำแนะนำการสมัครทาง Internet

 

ผู้สมัครโปรดอ่านคำแนะนำฯ และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัคร ดังนี้


 • 1.ขั้นตอนการรับสมัคร
  ผู้สมัครบันทึกรายละเอียดข้อมูลประวัติให้ถูกต้องครบถ้วนในแบบฟอร์มใบสมัครทาง Internet ระหว่างวันที่ 2 – 26 พฤษภาคม 2560 เท่านั้น และต้อง Print เอกสารเพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันเข้ารับการตรวจคุณสมบัติ ชั่งน้ำหนัก / วัดส่วนสูง และพิจารณาบุคลิกภาพ

 • วิธีการบันทึกข้อมูลในระบบ Internet และการ Print เอกสาร
 • 1.1) ผู้สมัครบันทึกข้อมูลประวัติในแบบฟอร์มใบสมัครทาง Internet
 • 1.2) เมื่อผู้สมัครบันทึกรายละเอียดแล้ว ให้ click ที่ปุ่ม "ตรวจสอบข้อมูล"ด้านล่างสุดเพื่อตรวจสอบรายละเอียดที่ผู้สมัครบันทึกทั้งหมดให้ถูกต้อง
 • 1.3) เมื่อตรวจสอบรายละเอียดตามข้อ 1.2 ถูกต้องแล้ว ให้ผู้สมัคร click ที่ปุ่ม "ยืนยันข้อมูล" หน้าจอจะแสดงข้อความ "ระบบได้ทำการบันทึกข้อมูลใบสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว" หลังจากนั้น click ปุ่ม OK และเลื่อนลงมาด้านล่างสุด click ตัวอย่างก่อนพิมพ์ หน้าจอจะขึ้น pop up / Message from webpage ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เรียบร้อยแล้ว Click ปุ่มOK  (การ print ใบสมัคร ให้เลือกคำสั่งที่ Toolbar เลือก File – Print)
 • 1.4) ในกรณีที่ผู้สมัครบันทึกรายละเอียดข้อมูลการสมัครตำแหน่ง Flight Attendant เข้าในระบบหลายครั้งให้ผู้สมัคร print ใบสมัครครั้งสุดท้ายที่ได้บันทึกข้อมูลการสมัครไว้ในระบบ นำมายื่นในวันเข้ารับการตรวจคุณสมบัติ ชั่งน้ำหนัก / วัดส่วนสูง และพิจารณาบุคลิกภาพ ทั้งนี้เนื่องจากระบบจะเก็บเฉพาะข้อมูลสุดท้ายที่ถูกบันทึกไว้เท่านั้น

  อนึ่งถ้าผู้สมัครไม่ได้ click ปุ่มยืนยันข้อมูล ก่อนที่จะดำเนินการ print ใบสมัครที่ออกมาจะไม่ปรากฏแบบฟอร์มการชำระค่าสมัคร ซึ่งแสดงว่าข้อมูลของผู้สมัครยังไม่ได้รับการบันทึกเข้าระบบ
  หากมีข้อสงสัยในขั้นตอนการสมัคร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (02) 545-1358


 • 2.ขั้นตอนการชำระเงินค่าสมัคร
  ผู้สมัครจะต้องนำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัคร ( ที่ Print จาก Internet ) ไปชำระเงินค่าสมัคร ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ( ไม่รับการชำระค่าสมัครผ่าน ATM หรือช่องทางอื่นๆ ) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม – 28 พฤษภาคม 2560 และต้องเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันเข้ารับการตรวจคุณสมบัติ ชั่งน้ำหนัก / วัดส่วนสูง และพิจารณาบุคลิกภาพ
  *ค่าสมัครนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร และบริษัทฯ จะสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการสมัครกับบริษัทฯ จะเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถฝากเข้าทำงานได้ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที