สถานภาพบัตรแพลทินัม และสิทธิประโยชน์

สถานภาพบัตรแพลทินัม สถานภาพสูงสุดของรอยัล ออร์คิด พลัส สำหรับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ที่เดินทางในชั้นหนึ่ง รอยัล เฟริส์ และชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์  สมาชิกบัตรแพลทินัมจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเดินทางกับการบินไทย ในขณะที่ท่านยังคงเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์สตาร์ อัลไลแอนซ์ บัตรทอง เมื่อท่านเดินทางกับสายการบินในเครือพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์

การได้รับและต่ออายุสถานภาพบัตรแพลทินัม :

สถานภาพบัตรแพลทินัม ได้รับจากการสะสมเทียร์ไมล์ (Tier Miles หมายถึง ไมล์สะสมที่ได้รับจากการเดินทางในชั้นหนึ่งรอยัล เฟิร์ส และชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ กับการบินไทย รวมถึงโบนัสไมล์ที่ได้รับจากชั้นโดยสาร) ครบ 80,000 ไมล์ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนต่อรอบ เป็นเวลา 2 รอบต่อเนื่องกัน โดยระบบจะพิจารณาจากเที่ยวบินที่มีการเดินทางล่าสุดที่ถูกบันทึกในบัญชีสะสมไมล์ของท่าน นับย้อนหลังไป 12 เดือน และ 24 เดือน โดยระบบจะทำการพิจารณาใหม่ทุกครั้ง เมื่อมีเที่ยวบินใหม่ถูกบันทึกลงในบัญชีสะสมไมล์ของท่าน เพื่อให้ไมล์ที่ได้รับจากเที่ยวบินที่กำหนดถูกนำมาพิจารณาสถานภาพอย่างครบถ้วน

สถานภาพบัตรแพลทินัมมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ได้รับสถานภาพ โดยการต่ออายุสถานภาพ พิจารณาจากจำนวนไมล์สะสมที่ท่านได้รับภายในช่วงระยะเวลาตามอายุของสมาชิกภาพบัตรแพลทินัมในปัจจุบันของท่าน โดยท่านต้องสะสมเทียร์ไมล์ (Tier Miles) ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนแรก นับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นสมาชิกภาพบัตรแพลทินัมในปัจจุบันของท่านให้ได้ครบจำนวน 80,000 ไมล์ และต้องสะสมเทียร์ไมล์ (Tier Miles) ให้ได้ครบอีกจำนวน 80,000 ไมล์ ในช่วงระยะเวลาภายใน 12 เดือนหลัง โดยสถานภาพบัตรแพลทินัมของท่านจะได้รับการต่ออายุอย่างต่อเนื่องอีก 2 ปี เมื่อท่านสามารถสะสมไมล์ได้ตามเกณฑ์ดังกล่าวอีกครั้งเป็นเวลา 12 เดือนต่อรอบ ในช่วงระยะเวลา 2 รอบต่อเนื่องกัน


 *รายละเอียดและข้อมูลทั่วไปของรายการสะสมไมล์รอยัล ออร์คิด พลัส ติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์
   (THAI Contact Centre)  โทร : 66 (0) 2356 1111


สิทธิพิเศษจากการบินไทย

5,000 โบนัสไมล์ รับโบนัสไมล์ 5,000 ไมล์ ในทุกครั้งที่ท่านได้รับหรือรักษาสถานภาพบัตรแพลทินัม
อภินันทนาการอัพเกรดชั้นโดยสาร อภินันทนาการอัพเกรดชั้นโดยสาร1 ครั้งในเที่ยวบินไป-กลับ ของการบินไทย เมื่อท่านได้รับสถานภาพบัตรแพลทินัม*
รับสิทธิ์ในการอัพเกรดชั้นโดยสารในเที่ยวบินไป-กลับ ของการบินไทยเพิ่ม
ตลอดระยะเวลาสมาชิกภาพบัตรแพลทินัมในทุกครั้งที่สมาชิกบัตรแพลทินัมสามารถสะสมไมล์จากระยะทางบินจริง รวมถึงโบนัสไมล์จากบัตรโดยสารที่กำหนดในชั้นหนึ่ง รอยัล เฟิร์สท และชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ ของการบินไทย ในทุกๆจำนวน 50,000 ไมล์ที่เพิ่มขึ้น โดยสมาชิกบัตรแพลทินัมสามารถโอนสิทธิ์นี้ให้กับผู้มีสิทธิ์รับรางวัลของท่านได้*
สิทธิ์ในการได้รับบริการก่อน สิทธิ์ในการได้รับบริการก่อน เมื่อติดต่อผ่านโทรศัพท์หมายเลขพิเศษของการบินไทย
สิทธิ์การได้นั่งที่นั่งก่อนในขณะทำการสำรองที่นั่ง เมื่อรอการยืนยันที่นั่งแน่นอนสำหรับเที่ยวบินที่ที่นั่งเต็ม
สิทธิ์การได้ที่นั่งก่อนในขณะรอที่สนามบิน เมื่อท่านรอการได้ที่นั่งแน่นอนในเที่ยวบินที่ที่นั่งเต็ม**
สิทธิ์ในการรับสัมภาระก่อน
สิทธิ์ในการขึ้นเครื่องก่อน
สิทธิ์การได้ที่นั่งแน่นอนในชั่นประหยัด สิทธิ์การได้ที่นั่งแน่นอนในชั้นประหยัดในเที่ยวบินของการบินไทย เมื่อติดต่อสำรองที่นั่งก่อนเวลาเที่ยวบินออกเดินทางไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง
สิทธิ์การได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม รับสิทธิ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทของ รอยัล ออร์คิด พลัส
สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัล สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัลได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงรายชื่อใน 5 รายชื่อแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาที่กำหนด
สิทธิ์ไมล์สะสมไม่มีวันหมดอายุ รับสิทธิ์ไมล์สะสมไม่มีวันหมดอายุ ตลอดระยะเวลาสถานภาพสมาชิกภาพบัตรแพลทินัม
สิทธิ์ในการเช็คอินที่เคาน์เตอร์พิเศษ สิทธิ์ในการเช็คอินที่เคาน์เตอร์พิเศษ หมายเลข A1-A3 ของการบินไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรรภูมิ หรือที่เคาน์เตอร์ รอยัล เฟิร์สท คลาส ของการบินไทย ในสนามบินอื่นๆ ที่เปิดให้บริการ ไม่ว่าท่านจะถือบัตรโดยสารของชั้นบริการใดก็ตาม
สิทธิ์ในการเพิ่มน้ำหนักกระเป๋า สิทธิ์ในการเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าอีก 30 กิโลกรัมจากน้ำหนักที่ระบุบนบัตรโดยสาร สำหรับเที่ยวบินที่กำหนดให้กระเป๋าเป็นจำนวนน้ำหนัก หรือสิทธิ์ในการเพิ่มจำนวนกระเป๋าอีก 1 ชิ้น สำหรับเที่ยวบินที่กำหนดให้กระเป๋าเป็นจำนวนชิ้น ของเที่ยวบินสู่จากทวีปอเมริกาเหนือหรือใต้ เมื่อเดินทางในเที่ยวบินที่ทำการบินด้วยเครื่องบินของการบินไทย
สิทธิ์ในการได้รับการตรวจหนังสือเดินทางในช่อง Immigration Fast Track สิทธิ์ในการได้รับการตรวจหนังสือเดินทางในช่อง Immigration Fast Track ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศของการบินไทย ไม่ว่าจะถือบัตรโดยสารของชั้นบริการใดก็ตาม
สิทธิ์การใช้ห้องรับรอง สิทธิพิเศษสำหรับท่านสมาชิกบัตรแพลทินัม และผู้ติดตาม 1 ท่าน ในการใช้ห้องรับรอง รอยัล เฟิร์สท คลาส เลานจ์ ของการบินไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรรภูมิ หรือ ณ สนามบินอื่นๆ ที่เปิดให้บริการ เมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศ ที่ทำการบินด้วยเครื่องบินของการบินไทย ในทุกชั้นบริการของบัตรโดยสาร

 

หมายเหตุ : *สิทธิ์การอัพเกรดชั้นโดยสารเที่ยวบินไป-กลับ 1 ครั้ง เมื่อได้รับสถานภาพสมาชิกบัตรแพลทินัม ซึ่งการใช้สิทธิ์
                 อัพเกรดจะต้องใช้ภายใน 2 ปีตามอายุสถานภาพสมาชิกบัตรแพลทินัม รวมถึงสมาชิกบัตรแพลทินัมยังจะได้รับ
                 สิทธิ์ในการอัพเกรดชั้นโดยสารเที่ยวบินไป-กลับ ของการบินไทยเพิ่ม ตลอดระยะเวลาสมาชิกภาพบัตรแพลทินัม
                 ในทุกครั้งที่ท่านสมาชิกบัตรแพลทินัมสามารถสะสมไมล์จากระยะทางบินจริง รวมถึงโบนัสไมล์จากบัตรโดยสาร
                 ที่กำหนดในชั้นหนึ่ง รอยัล เฟิร์สท และชั้นธุรกิจรอยัล ซิลค์ ของการบินไทย ในทุกๆ จำนวน 50,000 ไมล์
                 ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการอัพเกรดนี้มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ทำการใช้สิทธิ์ดังกล่าว

              **ขึ้นอยู่กับกฏหมายในเรื่องการอนุญาตให้รอที่สนามบินของแต่ละประเทศ


สิทธิประโยชน์จากสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์

  • สิทธิ์การได้ที่นั่งก่อนในขณะทำการสำรองที่นั่ง เมื่อท่านรอการยืนยันที่นั่งแน่นอนสำหรับเที่ยวบินที่ที่นั่งเต็ม
  • สิทธืในการเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ที่มีเครื่องหมาย สตาร์ อัลไลแอนซ์ โกลด์
  • สิทธิ์การได้ที่นั่งก่อนในขณะรอที่สนามบิน เมื่อรอการได้ที่นั่งที่แน่นอนในเที่ยวบินที่ที่นั่งเต็ม*
  • สิทธิ์ในการเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าอีก 20 กิโลกรัมจากน้ำหนักที่ระบุบัตรโดยสาร เมื่อพิจารณากระเป๋าเป็นจำนวนน้ำหนัก หรือสิทธิ์ในการเพิ่มจำนวนกระเป๋าอีก 1 ชิ้น เมื่อพิจารณากระเป๋าเป็นจำนวนชิ้น สำหรับเที่ยวบินสู่/จากทวีปอเมริการเหนือหรือใต้
  • อภินันทนาการสำหรับสมาชิกบัตรแพลทินัม และผู้ติดตาม 1 ท่าน ในการใช้ห้องรับรอง สตาร์ อัลไลแอนซ์ ทั่วโลก ที่มีเครื่องหมาย สตาร์ อัลไลแอนซ์ โกลด์ เพียงท่านแสดงบัตรโดยสารที่ท่านชำระเงินแล้ว พร้อมบัตรสมาชิกแพลทินัม และบัตรขึ้นเครื่องบินของท่านและผู้ติดตามที่ระบุการเดินทางกับสายการบันพันธมิตร สตาร์ อัลไลแ
  • สิทธิ์ในการขึ้นเครื่องก่อน

หมายเหตุ: *สิทธิ์การได้ที่นั่งก่อนในขณะรอที่สนามบิน ขึ้นอยู่กับกฏหมายในเรื่องการอนุญาตให้รอที่สนามบินของแต่ละ
                ประเทศ


Platinum Birthday Award 2016

พิเศษ สำหรับสมาชิกบัตรแพลทินัม แลกรางวัลบัตรโดยสารการบินไทยลดจำนวนไมล์ 50% ตลอดทั้งปี 2559 พร้อมเพลิดเพลินไปกับสิทธิพิเศษมากมายจากคู่สัญญาของการบินไทยในเดือนเกิดของท่าน รายละเอียด คลิกที่นี่

 

สิทธิพิเศษจากคู่สัญญา

สิทธิพิเศษจากคู่สัญญาที่มอบให้กับท่านสมาชิกเพื่อใช้ในเดือนเกิด ด้วยการแสดงบัตรแพลทินัมพร้อมบัตรประชาชนของท่าน เมื่อใช้บริการ กฎเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติ่มและสำรองการใช้บริการ กรุณาติดต่อคู่สัญญาที่ร่วมรายการโดยตรง โรงแรมที่ร่วมรายการและสิทธิพิเศษ คลิกที่นี่