เงื่อนไขสัญญา

หมายเหตุสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ


ตั๋วใบนี้ไม่ถูกต้องและจะไม่ได้รับการยอมรับให้มีการขนส่ง เว้นแต่ได้ซื้อจากสายการบินที่ออกตั๋วหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต
 
หมายเหตุ
หากการเดินทางของผู้โดยสารต้องเกี่ยวข้องกับปลายทางท้ายสุดหรือหยุดพักในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศที่ออกเดินทาง อนุสัญญาวอร์ซออาจถูกนำมาใช้และควบคุม และโดยส่วนใหญ่แล้วจะกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบินในกรณีของการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทางกายและในแง่ที่สัมภาระสูญหายหรือเสียหาย โปรดดูหมายเหตุหัวข้อ "คำแนะนำสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบ" และ "ข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบต่อสัมภาระ" เพิ่มเติม

เงื่อนไขสัญญา

1    ตามที่ใช้ในสัญญานี้ "ตั๋ว" หมายถึงตั๋วโดยสารและการตรวจสัมภาระ หรือกำหนดการเดินทาง / ใบเสร็จรับเงิน หากจำเป็น ในกรณีที่ตั๋วอิเลคทรอนิคส์ ซึ่งเงื่อนไขและหมายเหตุเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งนั้น "การขนส่ง" จะเทียบเท่ากับ "การคมนาคม" " สายการบิน" หมายถึงผู้ขนส่งทางอากาศทั้งหมดที่ดำเนินการหรือรับผิดชอบในการนำผู้โดยสารหรือสัมภาระของผู้โดยสารในที่นี้หรือดำเนินการให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งทางอากาศดังกล่าว "ตั๋วอิเลคทรอนิคส์" หมายถึงกำหนดการเดินทาง / ใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยหรือในนามของตัวแทนจำหน่ายของสายการบิน คูปองอิเลคทรอนิคส์และหากสามารถใช้ได้ เอกสารการขึ้นเครื่อง "อนุสัญญาวอร์ซอ" หมายถึงอนุสัญญาสำหรับการใช้กฎระเบียบบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการรับขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศร่วมกัน ซึ่งลงนามในวอร์ซอเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ.1929 หรืออนุสัญญาที่แก้ไขที่กรุงเฮกเมื่อวันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 1955 ฉบับใดก็ได้ที่สามารถนำมาบังคับใช้ได้
2    การขนส่งนี้จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบที่กำหนดขึ้นตามอนุสัญญาวอร์ซอ เว้นแต่สายการบินดังกล่าวไม่ได้เป็น "สายการบินระหว่างประเทศ" ตามที่กำหนดโดยอนุสัญญาดังกล่าว
3    ภายในขอบเขตที่ไม่ได้สร้างความขัดแย้งกับการขนส่งและบริการอื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้นที่ดำเนินการโดยสายการบินแต่ละรายภายใต้:
(i)    ข้อกำหนดที่มีอยู่ในตั๋วนั้น
(ii)    อัตราภาษีที่ใช้
(iii)    เงื่อนไขการขนส่งของสายการบินและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ (และมีอยู่ในใบสมัครที่สำนักงานของสายการบิน) ยกเว้นในการขนส่งภายในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาและที่อื่น ๆ นอกจากที่ได้กล่าว ซึ่งอาจมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในประเทศเหล่านั้น
4    สายการบินอาจใช้ชื่อย่อแสดงบนตั๋ว ชื่อเต็มและชื่อย่อของสายการบินจะถูกแสดงไว้ในค่าธรรมเนียมของสายการบิน เงื่อนไขการขนส่ง กฎระเบียบหรือตารางเวลา ที่อยู่ของสายการบินควรเป็นสนามบินที่ออกเดินทางซึ่งแสดงอยู่ตรงข้ามชื่ออักษรย่อตัวแรกของสายการบินในตั๋วนั้น สถานที่หยุดพักตามที่ได้ตกลงไว้คือสถานที่ที่ระบุไว้ในตั๋วหรือตามที่แสดงในตารางเวลาของสายการบินตามที่กำหนดไว้ในเส้นทางการเดินทางของผู้โดยสาร การขนส่งที่ให้บริการตามข้อตกลงนี้โดยสายการบินอย่างต่อเนื่องหลายรายให้ถือว่าเป็นการดำเนินการเดียว
5    สายการบินที่ออกตั๋วสำหรับการขนส่งเหนือเส้นทางของสายการบินอื่นสามารถทำเช่นนั้นได้ในฐานะที่เป็นตัวแทนของสายการบินเท่านั้น
6    การยกเว้นหรือจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบินควรจะมีผลและเป็นประโยชน์กับตัวแทน ลูกจ้างและตัวแทนของสายการบิน และบุคคลใดก็ตามที่สายการบินได้ใช้เครื่องบินสำหรับขนส่งและเป็นตัวแทน ลูกจ้างและผู้แทนของเครื่องบิน
7    สัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจะถูกส่งให้กับผู้ถือสัมภาระ ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อสัมภาระในการขนส่งระหว่างประเทศ ให้ทำจดหมายร้องเรียนสายการบินทันทีที่ทราบและ อย่างช้าที่สุด ภายในเจ็ดวันหลังจากที่ได้รับของ ในกรณีที่ล่าช้า การร้องเรียนจะต้องทำภายใน 21 วันนับจากวันที่สัมภาระถูกส่งมา กรุณาดูที่อัตราค่าธรรมเนียมหรือเงื่อนไขการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งภายในประเทศ
8    ตั๋วใบนี้สำหรับใช้ในการขนส่งสำหรับหนึ่งปี นับจากวันที่ออกตั๋ว เว้นแต่ได้ระบุไว้ในตั๋ว ค่าธรรมเนียมของสายการบิน เงื่อนไขการขนส่งหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ค่าโดยสารสำหรับการขนส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อนเริ่มการขนส่ง สายการบินอาจปฏิเสธการขนส่งหากยังไม่ได้รับการชำระค่าโดยสาร
9    สายการบินพยายามอย่างที่สุดในการจัดส่งผู้โดยสารและสัมภาระอย่างเหมาะสม เวลาที่แสดงในตารางเวลาหรือที่อื่น ไม่ได้เป็นการรับประกันเวลาขนส่งตามนั้นและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ สายการบินอาจใช้สายการบินหรือเครื่องบินอื่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจปรับเปลี่ยนหรือเอาจุดหยุดพักตามที่แสดงบนตั๋วออกหากจำเป็น ตารางเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สายการบินจะไม่ทำหน้าที่ทำการเชื่อมต่อเที่ยวบินใด ๆ
10    ผู้โดยสารควรปฏิบัติตามข้อกำหนดการเดินทางของทางรัฐบาล การเข้าออกในปัจจุบัน เอกสารที่กำหนดอื่น ๆ และมาถึงสนามบินตามเวลาที่กำหนดโดยสายการบินหรือหากไม่มีการกำหนดเวลา ให้มาถึงโดยมีเวลามากพอสำหรับขั้นตอนการออกเดินทาง
11    ตัวแทน ลูกจ้างหรือตัวแทนของสายการบินไม่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกข้อกำหนดของสัญญานี้

คำแนะนำแก่ผู้โดยสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบ

ผู้โดยสารที่เดินทางเกี่ยวข้องกับปลายทางท้ายสุดหรือหยุดพักในประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศต้นทางอาจได้รับการปฏิบัติด้วยข้อกำหนดของสนธิสัญญาที่เรียกว่าอนุสัญญาวอร์ซอตลอดการเดินทาง รวมถึงการเดินทางบางส่วนภายในประเทศต้นทางหรือปลายทาง สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปยัง มาจากหรือหยุดพักในประเทศสหรัฐอเมริกาตามที่ตกลงกันไว้ อนุสัญญาและสัญญาพิเศษของการขนส่งที่อยู่ในค่าธรรมเนียมมีผลทำให้ความรับผิดของสายการบิน คู่สัญญาบางรายเป็นไปตามสัญญาพิเศษดังกล่าว วงเงินสำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บทางกายของผู้โดยสารในกรณีที่ได้รับการยืนยันแล้วไม่เกิน 75,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน และความรับผิดชอบภายในวงเงินดังกล่าวไม่ควรขึ้นอยู่กับความประมาทในส่วนของสายการบิน สำหรับผู้โดยสารดังกล่าวที่เดินทางด้วยสายการบินที่ไม่ใช่คู่สัญญาตามสัญญาพิเศษดังกล่าวหรือในการเดินทางที่ไม่ได้ไป ไม่ได้มา หรือไม่ได้หยุดพักตามสถานที่ที่ได้ตกลงกันไว้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ความรับผิดชอบของสายการบินสำหรับการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทางกายของผู้โดยสารจำกัดอยู่ที่ประมาณ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ชื่อของสายการบิน คู่สัญญาตามสัญญาพิเศษดังกล่าวมีอยู่ที่สำนักงานจำหน่ายตั๋วโดยสารของสายการบินดังกล่าวทั้งหมดและอาจถูกตรวจสอบตามคำร้องขอ การป้องกันเพิ่มเติมสามารถทำได้โดยการซื้อประกันจากบริษัทเอกชน การประกันดังกล่าวจะไม่ได้รับผลกระทบจากขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบินที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาวอร์ซอหรือสัญญาพิเศษดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดปรึกษาสายการบินของคุณหรือตัวแทนของบริษัทประกัน
 
หมายเหตุ: วงเงินความรับผิดชอบจำนวน 75,000 ดอลลาร์สหรัฐข้างต้นได้รวมค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแล้ว ยกเว้นในกรณีที่มีคำพิพากษาว่าข้อกำหนดได้ถูกทำขึ้นมาแยกต่างหากสำหรับคำตัดสินในเรื่องค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายอื่น วงเงินจำกัดจะเป็นยอดรวม 58,000 ดอลลาร์สหรัฐ ไม่รวมค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายอื่น

หมายเหตุเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบต่อกระเป๋าสัมภาระ

มีการจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบกรณีกระเป๋าสูญหาย ล่าช้าหรือเสียหาย เว้นแต่ได้มีการแจ้งมูลค่าที่สูงกว่าไว้ล่วงหน้าและได้มีการเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมแล้ว สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศส่วนใหญ่ (รวมถึงการเดินทางภายในประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางระหว่างประเทศ) วงเงินความรับผิดชอบสำหรับสัมภาระที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 9.07 ดอลลาร์สหรัฐต่อปอนด์ (20.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม) และสำหรับสัมภาระที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจะอยู่ที่ 400.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน สำหรับการเดินทางระหว่างสถานที่ในสหรัฐ กฎของรัฐบาลกลางกำหนดให้ต้องมีการจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบต่อสัมภาระของสายการบินอย่างน้อย 3,300.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน มูลค่าที่เกินอาจต้องมีการสำแดงในของบางประเภท สายการบินบางแห่งไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เปราะบางแตกหักหรือเน่าเสียง่าย สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทางสายการบินโดยตรง

หมายเหตุจากรัฐบาลเกี่ยวกับการกำหนดภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

คุณอาจต้องชำระค่าภาษี ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้เก็บ หมายเหตุต่อไปนี้ใช้ไม่ได้กับตั๋วที่ขายในสหรัฐอเมริกาสำหรับการขนส่งที่มีต้นทางในสหรัฐอเมริกา

ปฏิเสธการขึ้นเครื่องเนื่องจากการจองเกินจำนวน

ในประเทศที่กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการชดเชยการปฏิเสธการขึ้นเครื่องมีผลบังคับใช้  ให้สายการบินดำเนินการวางแผนจ่ายค่าชดเชยสำหรับผู้โดยสารที่ได้รับการยืนยันการจองซึ่งถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องเพราะไม่มีที่นั่งว่างเนื่องจากการจองเกินจำนวน รายละเอียดของแผนเหล่านี้มีอยู่ที่สำนักงานของสายการบิน

เวลาเช็คอิน

เวลาที่แสดงอยู่บนตั๋วหรือตารางการเดินทาง / ใบเสร็จเป็นเวลาออกเดินทางของเครื่องบิน เวลาเช็คอิน ตามที่แนะนำโดยสายการบินของคุณ หรือในตารางเวลาของสายการบิน เป็นเวลาล่าสุดที่จะยอมให้ผู้โดยสารเดินทาง โดยให้เวลาเพียงพอสำหรับดำเนินพิธีการทั้งหมด เที่ยวบินไม่สามารถรอผู้โดยสารที่มาสายได้และไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในกรณีดังกล่าว

วัตถุที่เป็นอันตรายในสัมภาระ

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย วัตถุที่เป็นอันตรายจะต้องไม่ได้บรรจุอยู่ในกระเป๋าเดินทางที่ผ่านการตรวจหรือหิ้วขึ้นเครื่อง วัตถุอันตรายรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดไปถึง ก๊าซอัด กรด วัตถุระเบิด วัตถุและของเหลวไวไฟ วัตถุกัมมันตรังสี วัสดุออกซิไดซ์ สารพิษ สารติดเชื้อและกระเป๋าที่ติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย

ข้อกำหนดการจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบ

ระบบอนุสัญญามอนทรีออหรืออนุสัญญาวอร์ซออาจนำมาใช้กับการเดินทางของคุณและอนุสัญญาเหล่านี้ควบคุมและอาจจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งทางอากาศสำหรับการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทางกาย กระเป๋าเดินทางสูญหายหรือเสียหาย และสำหรับความล่าช้าที่เกิดขึ้น
หากอนุสัญญามอนทรีออมีผลบังคับใช้ ขอบเขตความรับผิดชอบมีดังนี้:
1. ไม่มีข้อจำกัดทางการเงินในส่วนที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บทางกาย
2. ในส่วนของการทำลาย สูญหายหรือความเสียหายหรือความล่าช้าที่เกิดขึ้นกับสัมภาระ, มี 1,131 สิทธิพิเศษในการถอนเงิน (ประมาณ 1,200 ยูโร, 1,800 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อผู้โดยสาร
3. สำหรับความเสียหายเนื่องมาจากการล่าช้าในการเดินทางของคุณ มี 4,694 สิทธิพิเศษในการถอนเงิน (ประมาณ 5,000 ยูโร, 7,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อผู้โดยสาร
 
กฎของประชาคมยุโรปฉบับที่ 889/2002 กำหนดให้สายการบินของประชาคมยุโรปใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญามอนทรีออกับการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระทางอากาศทั้งหมด สายการบินหลายแห่งที่ไม่ใช่ประชาคมยุโรปได้เลือกที่จะทำเช่นเดียวกันในส่วนที่เกี่ยวกับการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระของพวกเขา
 
ในกรณีที่ใช้ระบบอนุสัญญาวอร์ซอ อาจใช้ขอบเขตความรับผิดชอบดังต่อไปนี้:
1.  16,600 สิทธิพิเศษในการถอนเงิน (ประมาณ 20,000 ยูโร, 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บทางกายหากพิธีสารเฮกของอนุสัญญามีผลบังคับใช้หรือ 8,300 สิทธิพิเศษในการถอนเงิน (ประมาณ 10,000ยูโร, 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ถ้าใช้เพียงอนุสัญญาวอร์ซอ สายการบินหลายรายได้ยกเว้นข้อจำกัดพวกนี้ทั้งหมดโดยสมัครใจและกฎระเบียบของสหรัฐกำหนดว่าต้องมีที่สำหรับการเดินทางไป มาจากหรือมีจุดหยุดพักที่ตกลงกันในสหรัฐอเมริกา วงเงินอาจไม่น้อยกว่า 75,000 ดอลลาร์สหรัฐ
2.  7 สิทธิพิเศษในการถอนเงิน (ประมาณ 20 ยูโร, 20ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อกิโลกรัมสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายหรือความล่าช้าของสัมภาระที่ผ่านการตรวจสอบ และ 332 สิทธิพิเศษในการถอนเงิน (ประมาณ 400 ยูโร, 400 ดอลลาร์สหรัฐ) สําหรับสัมภาระที่ไม่ได้ตรวจสอบ
3.  สายการบินอาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายเนื่องมาจากความล่าช้า
 
สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสายการบินในเรื่องข้อจำกัดที่บังคับใช้กับการเดินทางของคุณ หากการเดินทางของคุณเกี่ยวข้องกับการขนส่งโดยสายการบินที่แตกต่างๆ กัน คุณควรติดต่อแต่ละสายการบินเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบที่ใช้อยู่
 
ไม่ว่าจะนำอนุสัญญาใดมาใช้กับการเดินทางของคุณ คุณอาจได้รับประโยชน์จากวงเงินความรับผิดชอบที่สูงขึ้นสำหรับความสูญเสีย ความเสียหายหรือความล่าช้าที่เกิดขึ้นต่อสัมภาระโดยทำการสำแดงเป็นพิเศษมูลค่าของกระเป๋าเดินทางของคุณและชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหากจำเป็นเมื่อทำการเช็คอิน หากมูลค่าของสัมภาระของคุณเกินขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนด คุณควรประกันของให้ครบถ้วนก่อนที่จะเดินทาง
 
กำหนดเวลาสำหรับการดำเนินการ การดำเนินการใด ๆ ในศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจะต้องแจ้งภายในสองปีนับจากวันที่เครื่องบินเดินทางมาถึง หรือจากวันที่เครื่องบินควรจะมาถึง การรับสัมภาระ: การแจ้งทางสายการบินให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรจะต้องทำภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสัมภาระที่ตรวจสอบแล้ว ในกรณีที่เกิดความเสียหาย และในกรณีที่เกิดความล่าช้าต้องทำภายใน 21 วันนับจากวันที่มันถูกนำมาวางในที่จำหน่ายสัมภาระของผู้โดยสาร
กรกฎาคม ค.ศ. 2011