เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ E-receipt ให้ดียิ่งขึ้น
บริษัทฯ ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบเป็นการชั่วคราวในช่วงเวลา 7.00 - 9.00 น.
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

เมนู

เงื่อนไขสัญญา

หมายเหตุสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ


ตั๋วใบนี้ไม่ถูกต้องและจะไม่ได้รับการยอมรับให้มีการขนส่ง เว้นแต่ได้ซื้อจากสายการบินที่ออกตั๋วหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต
 
หมายเหตุ
หากการเดินทางของผู้โดยสารต้องเกี่ยวข้องกับปลายทางท้ายสุดหรือหยุดพักในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศที่ออกเดินทาง อนุสัญญาวอร์ซออาจถูกนำมาใช้และควบคุม และโดยส่วนใหญ่แล้วจะกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบินในกรณีของการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทางกายและในแง่ที่สัมภาระสูญหายหรือเสียหาย โปรดดูหมายเหตุหัวข้อ "คำแนะนำสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบ" และ "ข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบต่อสัมภาระ" เพิ่มเติม

เงื่อนไขสัญญา

1    ตามที่ใช้ในสัญญานี้ "ตั๋ว" หมายถึงตั๋วโดยสารและการตรวจสัมภาระ หรือกำหนดการเดินทาง / ใบเสร็จรับเงิน หากจำเป็น ในกรณีที่ตั๋วอิเลคทรอนิคส์ ซึ่งเงื่อนไขและหมายเหตุเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งนั้น "การขนส่ง" จะเทียบเท่ากับ "การคมนาคม" " สายการบิน" หมายถึงผู้ขนส่งทางอากาศทั้งหมดที่ดำเนินการหรือรับผิดชอบในการนำผู้โดยสารหรือสัมภาระของผู้โดยสารในที่นี้หรือดำเนินการให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งทางอากาศดังกล่าว "ตั๋วอิเลคทรอนิคส์" หมายถึงกำหนดการเดินทาง / ใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยหรือในนามของตัวแทนจำหน่ายของสายการบิน คูปองอิเลคทรอนิคส์และหากสามารถใช้ได้ เอกสารการขึ้นเครื่อง "อนุสัญญาวอร์ซอ" หมายถึงอนุสัญญาสำหรับการใช้กฎระเบียบบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการรับขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศร่วมกัน ซึ่งลงนามในวอร์ซอเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ.1929 หรืออนุสัญญาที่แก้ไขที่กรุงเฮกเมื่อวันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 1955 ฉบับใดก็ได้ที่สามารถนำมาบังคับใช้ได้
2    การขนส่งนี้จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบที่กำหนดขึ้นตามอนุสัญญาวอร์ซอ เว้นแต่สายการบินดังกล่าวไม่ได้เป็น "สายการบินระหว่างประเทศ" ตามที่กำหนดโดยอนุสัญญาดังกล่าว
3    ภายในขอบเขตที่ไม่ได้สร้างความขัดแย้งกับการขนส่งและบริการอื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้นที่ดำเนินการโดยสายการบินแต่ละรายภายใต้:
(i)    ข้อกำหนดที่มีอยู่ในตั๋วนั้น
(ii)    อัตราภาษีที่ใช้
(iii)    เงื่อนไขการขนส่งของสายการบินและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ (และมีอยู่ในใบสมัครที่สำนักงานของสายการบิน) ยกเว้นในการขนส่งภายในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาและที่อื่น ๆ นอกจากที่ได้กล่าว ซึ่งอาจมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในประเทศเหล่านั้น
4    สายการบินอาจใช้ชื่อย่อแสดงบนตั๋ว ชื่อเต็มและชื่อย่อของสายการบินจะถูกแสดงไว้ในค่าธรรมเนียมของสายการบิน เงื่อนไขการขนส่ง กฎระเบียบหรือตารางเวลา ที่อยู่ของสายการบินควรเป็นสนามบินที่ออกเดินทางซึ่งแสดงอยู่ตรงข้ามชื่ออักษรย่อตัวแรกของสายการบินในตั๋วนั้น สถานที่หยุดพักตามที่ได้ตกลงไว้คือสถานที่ที่ระบุไว้ในตั๋วหรือตามที่แสดงในตารางเวลาของสายการบินตามที่กำหนดไว้ในเส้นทางการเดินทางของผู้โดยสาร การขนส่งที่ให้บริการตามข้อตกลงนี้โดยสายการบินอย่างต่อเนื่องหลายรายให้ถือว่าเป็นการดำเนินการเดียว
5    สายการบินที่ออกตั๋วสำหรับการขนส่งเหนือเส้นทางของสายการบินอื่นสามารถทำเช่นนั้นได้ในฐานะที่เป็นตัวแทนของสายการบินเท่านั้น
6    การยกเว้นหรือจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบินควรจะมีผลและเป็นประโยชน์กับตัวแทน ลูกจ้างและตัวแทนของสายการบิน และบุคคลใดก็ตามที่สายการบินได้ใช้เครื่องบินสำหรับขนส่งและเป็นตัวแทน ลูกจ้างและผู้แทนของเครื่องบิน
7    สัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจะถูกส่งให้กับผู้ถือสัมภาระ ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อสัมภาระในการขนส่งระหว่างประเทศ ให้ทำจดหมายร้องเรียนสายการบินทันทีที่ทราบและ อย่างช้าที่สุด ภายในเจ็ดวันหลังจากที่ได้รับของ ในกรณีที่ล่าช้า การร้องเรียนจะต้องทำภายใน 21 วันนับจากวันที่สัมภาระถูกส่งมา กรุณาดูที่อัตราค่าธรรมเนียมหรือเงื่อนไขการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งภายในประเทศ
8    ตั๋วใบนี้สำหรับใช้ในการขนส่งสำหรับหนึ่งปี นับจากวันที่ออกตั๋ว เว้นแต่ได้ระบุไว้ในตั๋ว ค่าธรรมเนียมของสายการบิน เงื่อนไขการขนส่งหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ค่าโดยสารสำหรับการขนส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อนเริ่มการขนส่ง สายการบินอาจปฏิเสธการขนส่งหากยังไม่ได้รับการชำระค่าโดยสาร
9    สายการบินพยายามอย่างที่สุดในการจัดส่งผู้โดยสารและสัมภาระอย่างเหมาะสม เวลาที่แสดงในตารางเวลาหรือที่อื่น ไม่ได้เป็นการรับประกันเวลาขนส่งตามนั้นและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ สายการบินอาจใช้สายการบินหรือเครื่องบินอื่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจปรับเปลี่ยนหรือเอาจุดหยุดพักตามที่แสดงบนตั๋วออกหากจำเป็น ตารางเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สายการบินจะไม่ทำหน้าที่ทำการเชื่อมต่อเที่ยวบินใด ๆ
10    ผู้โดยสารควรปฏิบัติตามข้อกำหนดการเดินทางของทางรัฐบาล การเข้าออกในปัจจุบัน เอกสารที่กำหนดอื่น ๆ และมาถึงสนามบินตามเวลาที่กำหนดโดยสายการบินหรือหากไม่มีการกำหนดเวลา ให้มาถึงโดยมีเวลามากพอสำหรับขั้นตอนการออกเดินทาง
11    ตัวแทน ลูกจ้างหรือตัวแทนของสายการบินไม่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกข้อกำหนดของสัญญานี้

คำแนะนำแก่ผู้โดยสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบ

ผู้โดยสารที่เดินทางเกี่ยวข้องกับปลายทางท้ายสุดหรือหยุดพักในประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศต้นทางอาจได้รับการปฏิบัติด้วยข้อกำหนดของสนธิสัญญาที่เรียกว่าอนุสัญญาวอร์ซอตลอดการเดินทาง รวมถึงการเดินทางบางส่วนภายในประเทศต้นทางหรือปลายทาง สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปยัง มาจากหรือหยุดพักในประเทศสหรัฐอเมริกาตามที่ตกลงกันไว้ อนุสัญญาและสัญญาพิเศษของการขนส่งที่อยู่ในค่าธรรมเนียมมีผลทำให้ความรับผิดของสายการบิน คู่สัญญาบางรายเป็นไปตามสัญญาพิเศษดังกล่าว วงเงินสำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บทางกายของผู้โดยสารในกรณีที่ได้รับการยืนยันแล้วไม่เกิน 75,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน และความรับผิดชอบภายในวงเงินดังกล่าวไม่ควรขึ้นอยู่กับความประมาทในส่วนของสายการบิน สำหรับผู้โดยสารดังกล่าวที่เดินทางด้วยสายการบินที่ไม่ใช่คู่สัญญาตามสัญญาพิเศษดังกล่าวหรือในการเดินทางที่ไม่ได้ไป ไม่ได้มา หรือไม่ได้หยุดพักตามสถานที่ที่ได้ตกลงกันไว้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ความรับผิดชอบของสายการบินสำหรับการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทางกายของผู้โดยสารจำกัดอยู่ที่ประมาณ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ชื่อของสายการบิน คู่สัญญาตามสัญญาพิเศษดังกล่าวมีอยู่ที่สำนักงานจำหน่ายตั๋วโดยสารของสายการบินดังกล่าวทั้งหมดและอาจถูกตรวจสอบตามคำร้องขอ การป้องกันเพิ่มเติมสามารถทำได้โดยการซื้อประกันจากบริษัทเอกชน การประกันดังกล่าวจะไม่ได้รับผลกระทบจากขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบินที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาวอร์ซอหรือสัญญาพิเศษดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดปรึกษาสายการบินของคุณหรือตัวแทนของบริษัทประกัน
 
หมายเหตุ: วงเงินความรับผิดชอบจำนวน 75,000 ดอลลาร์สหรัฐข้างต้นได้รวมค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแล้ว ยกเว้นในกรณีที่มีคำพิพากษาว่าข้อกำหนดได้ถูกทำขึ้นมาแยกต่างหากสำหรับคำตัดสินในเรื่องค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายอื่น วงเงินจำกัดจะเป็นยอดรวม 58,000 ดอลลาร์สหรัฐ ไม่รวมค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายอื่น

หมายเหตุเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบต่อกระเป๋าสัมภาระ

มีการจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบกรณีกระเป๋าสูญหาย ล่าช้าหรือเสียหาย เว้นแต่ได้มีการแจ้งมูลค่าที่สูงกว่าไว้ล่วงหน้าและได้มีการเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมแล้ว สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศส่วนใหญ่ (รวมถึงการเดินทางภายในประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางระหว่างประเทศ) วงเงินความรับผิดชอบสำหรับสัมภาระที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 9.07 ดอลลาร์สหรัฐต่อปอนด์ (20.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม) และสำหรับสัมภาระที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจะอยู่ที่ 400.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน สำหรับการเดินทางระหว่างสถานที่ในสหรัฐ กฎของรัฐบาลกลางกำหนดให้ต้องมีการจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบต่อสัมภาระของสายการบินอย่างน้อย 3,300.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน มูลค่าที่เกินอาจต้องมีการสำแดงในของบางประเภท สายการบินบางแห่งไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เปราะบางแตกหักหรือเน่าเสียง่าย สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทางสายการบินโดยตรง

หมายเหตุจากรัฐบาลเกี่ยวกับการกำหนดภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

คุณอาจต้องชำระค่าภาษี ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้เก็บ หมายเหตุต่อไปนี้ใช้ไม่ได้กับตั๋วที่ขายในสหรัฐอเมริกาสำหรับการขนส่งที่มีต้นทางในสหรัฐอเมริกา

ปฏิเสธการขึ้นเครื่องเนื่องจากการจองเกินจำนวน

ในประเทศที่กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการชดเชยการปฏิเสธการขึ้นเครื่องมีผลบังคับใช้  ให้สายการบินดำเนินการวางแผนจ่ายค่าชดเชยสำหรับผู้โดยสารที่ได้รับการยืนยันการจองซึ่งถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องเพราะไม่มีที่นั่งว่างเนื่องจากการจองเกินจำนวน รายละเอียดของแผนเหล่านี้มีอยู่ที่สำนักงานของสายการบิน

เวลาเช็คอิน

เวลาที่แสดงอยู่บนตั๋วหรือตารางการเดินทาง / ใบเสร็จเป็นเวลาออกเดินทางของเครื่องบิน เวลาเช็คอิน ตามที่แนะนำโดยสายการบินของคุณ หรือในตารางเวลาของสายการบิน เป็นเวลาล่าสุดที่จะยอมให้ผู้โดยสารเดินทาง โดยให้เวลาเพียงพอสำหรับดำเนินพิธีการทั้งหมด เที่ยวบินไม่สามารถรอผู้โดยสารที่มาสายได้และไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในกรณีดังกล่าว

วัตถุที่เป็นอันตรายในสัมภาระ

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย วัตถุที่เป็นอันตรายจะต้องไม่ได้บรรจุอยู่ในกระเป๋าเดินทางที่ผ่านการตรวจหรือหิ้วขึ้นเครื่อง วัตถุอันตรายรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดไปถึง ก๊าซอัด กรด วัตถุระเบิด วัตถุและของเหลวไวไฟ วัตถุกัมมันตรังสี วัสดุออกซิไดซ์ สารพิษ สารติดเชื้อและกระเป๋าที่ติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย

ข้อกำหนดการจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบ

ระบบอนุสัญญามอนทรีออหรืออนุสัญญาวอร์ซออาจนำมาใช้กับการเดินทางของคุณและอนุสัญญาเหล่านี้ควบคุมและอาจจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งทางอากาศสำหรับการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทางกาย กระเป๋าเดินทางสูญหายหรือเสียหาย และสำหรับความล่าช้าที่เกิดขึ้น
หากอนุสัญญามอนทรีออมีผลบังคับใช้ ขอบเขตความรับผิดชอบมีดังนี้:
1. ไม่มีข้อจำกัดทางการเงินในส่วนที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บทางกาย
2. ในส่วนของการทำลาย สูญหายหรือความเสียหายหรือความล่าช้าที่เกิดขึ้นกับสัมภาระ, มี 1,131 สิทธิพิเศษในการถอนเงิน (ประมาณ 1,200 ยูโร, 1,800 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อผู้โดยสาร
3. สำหรับความเสียหายเนื่องมาจากการล่าช้าในการเดินทางของคุณ มี 4,694 สิทธิพิเศษในการถอนเงิน (ประมาณ 5,000 ยูโร, 7,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อผู้โดยสาร
 
กฎของประชาคมยุโรปฉบับที่ 889/2002 กำหนดให้สายการบินของประชาคมยุโรปใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญามอนทรีออกับการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระทางอากาศทั้งหมด สายการบินหลายแห่งที่ไม่ใช่ประชาคมยุโรปได้เลือกที่จะทำเช่นเดียวกันในส่วนที่เกี่ยวกับการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระของพวกเขา
 
ในกรณีที่ใช้ระบบอนุสัญญาวอร์ซอ อาจใช้ขอบเขตความรับผิดชอบดังต่อไปนี้:
1.  16,600 สิทธิพิเศษในการถอนเงิน (ประมาณ 20,000 ยูโร, 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บทางกายหากพิธีสารเฮกของอนุสัญญามีผลบังคับใช้หรือ 8,300 สิทธิพิเศษในการถอนเงิน (ประมาณ 10,000ยูโร, 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ถ้าใช้เพียงอนุสัญญาวอร์ซอ สายการบินหลายรายได้ยกเว้นข้อจำกัดพวกนี้ทั้งหมดโดยสมัครใจและกฎระเบียบของสหรัฐกำหนดว่าต้องมีที่สำหรับการเดินทางไป มาจากหรือมีจุดหยุดพักที่ตกลงกันในสหรัฐอเมริกา วงเงินอาจไม่น้อยกว่า 75,000 ดอลลาร์สหรัฐ
2.  7 สิทธิพิเศษในการถอนเงิน (ประมาณ 20 ยูโร, 20ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อกิโลกรัมสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายหรือความล่าช้าของสัมภาระที่ผ่านการตรวจสอบ และ 332 สิทธิพิเศษในการถอนเงิน (ประมาณ 400 ยูโร, 400 ดอลลาร์สหรัฐ) สําหรับสัมภาระที่ไม่ได้ตรวจสอบ
3.  สายการบินอาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายเนื่องมาจากความล่าช้า
 
สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสายการบินในเรื่องข้อจำกัดที่บังคับใช้กับการเดินทางของคุณ หากการเดินทางของคุณเกี่ยวข้องกับการขนส่งโดยสายการบินที่แตกต่างๆ กัน คุณควรติดต่อแต่ละสายการบินเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบที่ใช้อยู่
 
ไม่ว่าจะนำอนุสัญญาใดมาใช้กับการเดินทางของคุณ คุณอาจได้รับประโยชน์จากวงเงินความรับผิดชอบที่สูงขึ้นสำหรับความสูญเสีย ความเสียหายหรือความล่าช้าที่เกิดขึ้นต่อสัมภาระโดยทำการสำแดงเป็นพิเศษมูลค่าของกระเป๋าเดินทางของคุณและชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหากจำเป็นเมื่อทำการเช็คอิน หากมูลค่าของสัมภาระของคุณเกินขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนด คุณควรประกันของให้ครบถ้วนก่อนที่จะเดินทาง
 
กำหนดเวลาสำหรับการดำเนินการ การดำเนินการใด ๆ ในศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจะต้องแจ้งภายในสองปีนับจากวันที่เครื่องบินเดินทางมาถึง หรือจากวันที่เครื่องบินควรจะมาถึง การรับสัมภาระ: การแจ้งทางสายการบินให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรจะต้องทำภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสัมภาระที่ตรวจสอบแล้ว ในกรณีที่เกิดความเสียหาย และในกรณีที่เกิดความล่าช้าต้องทำภายใน 21 วันนับจากวันที่มันถูกนำมาวางในที่จำหน่ายสัมภาระของผู้โดยสาร
กรกฎาคม ค.ศ. 2011


 


ติดตามเรา

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ


THAI Updates

ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น ข้อเสนอแนะ บริการใหม่ๆ และ ข่าวสารจากการบินไทย ด้วยบริการ THAI UPDATES

This website is best viewed with Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer v.9 or higher.
Copyright © 2017 Thai Airways International Public Company Limited (THAI). All rights reserved.