แผนการบริการลูกค้าระหว่างประเทศของการบินไทย สำหรับการบริการผู้โดยสารแบบประจำที่จะไปและมาจากสหรัฐอเมริกา

บริการค่าโดยสารที่ถูกที่สุดจากการบินไทย

การบินไทยมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ลูกค้าด้วยค่าโดยสารที่ถูกที่สุดจากสายการบินสำหรับวัน เที่ยวบิน และชั้นที่นั่งที่ลูกค้าต้องการ ท่านสามารถจองและซื้อตั๋วได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วที่สนามบิน สำนักงานจำหน่ายตั๋วในเมือง ผ่านเว็บไซต์ของเราที่ ThaiAirways.com และ ThaiAirwaysUSA.com หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการจองตั๋วทางโทรศัพท์และศูนย์บริการติดต่อสำหรับลูกค้า หากมีการจำหน่ายตั๋วที่ถูกกว่าที่การบินไทยเสนอ เราจะเปิดเผยข้อมูลนั้นแก่ลูกค้าที่ซักถาม

การแจ้งลูกค้าเรื่องเที่ยวบินล่าช้า ยกเลิกเที่ยวบิน และการปรับเปลี่ยนเส้นทางการบิน
เที่ยวบินอาจล่าช้าด้วยสาเหตุที่เราคาดไม่ถึง หากเกิดเหตุการณ์ล่าช้านานกว่า 30 นาที การบินไทยจะแจ้งให้ท่านทราบทันทีภายใน 30 นาที เราจะทำการประกาศในบริเวณประตูขึ้นเครื่อง บนเว็บไซต์สายการบิน หรือแจ้งให้ท่านทราบทางโทรศัพท์ตามข้อมูลการติดต่อที่ท่านให้ไว้ ท่านจะติดตามสถานะของเที่ยวบินได้จากตารางการบินที่สนามบินและช่องทางการประกาศอื่นๆของการบินไทย

การจัดส่งสัมภาระในระยะเวลาที่เหมาะสม
การบินไทยจะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อส่งมอบสัมภาระที่ล่าช้าคืนแก่ท่านภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อพบว่าสัมภาระสูญหาย ผู้โดยสารจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สายการบินและกรอกแบบฟอร์มเพื่อดำเนินการติดตามต่อไป หากท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากการจัดส่งสัมภาระที่ล่าช้าและมีสิทธิที่จะได้รับเงินทดแทน การบินไทยจะชดเชยค่าเสียหายให้ตามค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมเหตุสมผล ในกรณีนี้ กรุณาเก็บใบเสร็จและส่งคำเรียกร้องมาที่การบินไทย การบินไทยจะชำระคืนค่าธรรมเนียมต่างๆในการขนส่งสัมภาระที่หายไป (ในกรณีสูญหายเท่านั้น)

การสำรองที่นั่ง
สำหรับการสำรองที่นั่งหนึ่งสัปดาห์หรือนานกว่าหนึ่งสัปดาห์ก่อนการเดินทาง การบินไทยจะสำรองที่นั่งในราคาที่ได้จองไว้โดยยังไม่ต้องชำระเงินหรืออนุญาตให้ทำการยกเลิกการสำรองได้โดยไม่เสียค่าปรับภายในเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลังการจอง ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่งมีผลกระทบต่อภาษีต่างประเทศ

การคืนค่าบัตรโดยสาร
การบินไทยจะดำเนินการคืนค่าบัตรโดยสารภายในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับบัตรโดยสารที่มีสิทธิ์ถูกต้องที่ซื้อในสหรัฐอเมริกา หลังจากที่เราได้รับคำเรียกร้องและเอกสารต่างๆแล้ว ในการรับคืนค่าบัตรโดยสาร ท่านอาจส่งคำร้องเรียนมายัง THAI AIRWAYS INTERNATIONAL, Passenger Refunds, 222 N Sepulveda Blvd Suite 100, El Segundo, CA 90245 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่สายการบินที่หมายเลข 800-426-5204 หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง laxrefund@thaiairwaysusa.com

สำหรับบัตรโดยสารที่ชำระด้วยเงินสดหรือเช็ค การบินไทยจะทำการคืนเงินให้ภายใน 20 วัน สำหรับบัตรโดยสารที่ชำระด้วยบัตรเครดิต การบินไทยจะส่งเงินคืนไปยังบัตรเครดิตที่ใช้ชำระค่าโดยสารภายใน 7 วันหลังจากได้รับคำร้อง

การดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่มีความพิการและความต้องการพิเศษ รวมทั้งระหว่างการล่าช้าจากการจอดเครื่องบินก่อนหรือหลังเดินทาง

การบินไทยมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านโดยไม่แบ่งแยก รวมทั้งผู้โดยสารที่พิการหรือทุพพลภาพ การบินไทยปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมการขนส่งแห่งสหรัฐอเมริกาภายใต้ 14 CFR Part 382 ในการดูแลและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่มีความพิการระหว่างการเดินทางทางอากาศ

กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้

ที่: http://www.prthaiairways.com/thaiair_4p/front/knowledge_detail.php?lg=en&dng=11
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของลูกค้าในระหว่างการล่าช้าจากการจอดเครื่องบินก่อนหรือหลังเดินทางโดยที่ผู้โดยสารไม่สามารถลงจากเครื่องได้เป็นระยะเวลานาน

แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินของการบินไทยในกรณีที่เกิดความล่าช้าจากการจอดเครื่องบินก่อนหรือหลังเดินทางโดยที่ผู้โดยสารไม่สามารถลงจากเครื่องได้เป็นระยะเวลานาน
การบินไทยปฏิบัติตามกฎข้อระเบียบของกรมการขนส่งแห่งสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับความล่าช้าจากการจอดเครื่องบินก่อนหรือหลังเดินทางโดยที่ผู้โดยสารไม่สามารถลงจากเครื่องได้เป็นระยะเวลานาน แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของเราในกรณีที่เกิดเหตุล่าช้าดังกล่าวมีดังนี้
เมื่อเกิดเหตุการณ์ความล่าช้าจากการจอดเครื่องบินก่อนหรือหลังเดินทาง การบินไทยจะไม่อนุญาตให้เกิดความล่าช้าดังกล่าวนานเกิน 4 ชั่วโมงโดยไม่ให้ผู้โดยสารลงจากเครื่องบิน นอกเสียจากกัปตัน (นักบินผู้สั่งการ) หรือฝ่ายควบคุมการจราจรทางอากาศได้พิจารณาจากเหตุผลในด้านความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัยไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารลงจากเครื่อง

การบริการระหว่างเกิดเหตุล่าช้าจากการจอดเครื่องบินก่อนหรือหลังเดินทางโดยที่ผู้โดยสารไม่สามารถลงจากเครื่องได้เป็นระยะเวลานาน

ผู้โดยสารจะได้รับการประกาศแจ้งเกี่ยวกับการล่าช้าทุกๆ 30 นาที รวมถึงสาเหตุของความล่าช้าในกรณีที่ทราบ 30 นาทีหลังจากเครื่องออกจากประตูขึ้น-ลงเครื่องตามที่ได้กำหนดเวลาไว้และหลังจากนั้นทุกๆ 30 นาที ผู้โดยสารจะได้รับแจ้งว่าจะได้ลงจากเครื่องบินที่ประตูทางออกขึ้น-ลงเครื่องหรือที่จุดอื่น หากมีโอกาสที่จะได้ลงจากเครื่องจริง
สายการบินจะให้บริการห้องน้ำแก่ผู้โดยสารบนเครื่องระหว่างช่วงที่เกิดความล่าช้าในขณะที่เครื่องยังอยู่บนพื้นดิน ผู้โดยสารจะได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างเพียงพอหากต้องการ
สายการบินจะจัดหาเครื่องดื่มและอาหารหรือของขบเคี้ยวให้กับผู้โดยสารภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุล่าช้า
การบินไทยมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลและความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารในช่วงที่เกิดความล่าช้าเท่าที่สภาพความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยจะเอื้ออำนวย

การปฏิบัติต่อผู้โดยสารอย่างเป็นธรรมและเสมอต้นเสมอปลายในกรณีที่มีการจำหน่ายบัตรโดยสารเกินจำนวนที่นั่ง

การจำหน่ายบัตรโดยสารเกินจำนวนที่นั่งอาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุด้านความปลอดภัยเช่นน้ำหนักจำกัดของเครื่องบิน การใช้เครื่องบินลำเล็กกว่าแทนเครื่องบินที่ได้กำหนดไว้แต่เดิม หรือเนื่องจากมีลูกค้ามาเช็คอินมากกว่าจำนวนที่นั่งที่ว่างอยู่บนเครื่อง ในกรณีนี้ เราให้สัญญาว่าจะปฏิบัติต่อลูกค้าของเราอย่างเป็นธรรมและจะสื่อสารกับลูกค้าอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับทางเลือกที่มีอยู่

เราจะทำการหาผู้โดยสารที่สมัครใจยกเลิกที่นั่งที่สำรองไว้โดยแลกเปลี่ยนกับค่าชดเชยและให้ผู้โดยสารดังกล่าวเดินทางในวันหรือเวลาอื่น

หากผู้โดยสารที่สมัครใจมีจำนวนไม่เพียงพอ ผู้โดยสารบางส่วนอาจต้องถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง ซึ่งการปฏิเสธนี้จะพิจารณาจากความต้องการพิเศษของผู้โดยสาร ลำดับเวลาในการเช็คอิน ชนิดของบัตรโดยสาร สถานะของการบินสะสมไมล์ และ/หรือความสะดวกในการให้ความดูแล

การบินไทยจะชี้แจ้งแก่ผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องถึงค่าชดเชยที่จะได้รับและ/หรือการเดินทางในเที่ยวบินอื่น
การเปิดเผยนโยบายการยกเลิกเที่ยวบิน ระเบียบการบินสะสมไมล์ การจัดเรียงที่นั่งบนเครื่องบิน และความพร้อมในการให้บริการห้องน้ำ

การบินไทยมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าของเราด้วยข้อมูลที่ทำให้ประสบการณ์การเดินทางสะดวกสบายยิ่งขึ้น ไม่ว่าท่านจะสำรองที่นั่งทางโทรศัพท์หรือที่เว็บไซต์ของเรา ท่านจะได้รับข้อมูลต่างๆดังนี้:

นโยบายการยกเลิกเที่ยวบิน หากท่านสำรองที่นั่งจากเว็บไซต์ ท่านอาจพบนโยบายการยกเลิกเที่ยวบินอยู่ในส่วนของกฎระเบียบค่าโดยสาร หากท่านสำรองที่นั่งผ่านตัวแทนจำหน่ายทางโทรศัพท์ ตัวแทนจำหน่ายจะชี้แจ้งนโยบายการยกเลิกเที่ยวบินให้ท่านทราบ ในกรณีที่ท่านมีบัตรโดยสารแล้วท่านอาจติดต่อการบินไทยหากท่านมีคำถามหรือต้องการคำชี้แจ้งเกี่ยวกับนโยบายการยกเลิกเที่ยวบิน

กฎระเบียบการบินสะสมไมล์ ท่านสามารถอ่านเงื่อนไขและกฎระเบียบสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัสได้ที่: http://www.thaiairways.com/frequent-flyer/en/enrol-terms-conditions.htm

ท่านสามารถรับทราบเกี่ยวกับการจัดเรียงที่นั่งบนเครื่องบินและความพร้อมในการให้บริการห้องน้ำได้ที่
http://www.thaiairways.com/th_TH/exp_thai/ouraircarft_index.page เจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งทางโทรศัพท์ของเราอาจชี้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ท่านทราบเช่นกันหากท่านสอบถาม

การแจ้งการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางแก่ลูกค้า

หากแผนการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนตารางการบริการ ปรับเปลี่ยนเครื่องบิน หรือจากสาเหตุอื่นๆ การบินไทยจะทำการโทรหรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบตามข้อมูลติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้

การสนองตอบต่อปัญหาของลูกค้า

การบินไทยมุ่งมั่นที่จะสนองตอบต่อคำร้องเรียนของลูกค้า เราจะรับรองคำร้องเรียนจากลูกค้าภายในเวลา 30 วันหลังจากที่ได้รับคำร้องเรียนและจะพยายามหาคำตอบที่พึงพอใจให้แก่ท่านภายใน 60 วันหลังจากที่ได้รับคำร้องเรียน

คำร้องเรียนควรระบุรายละเอียดของเที่ยวบินให้มากที่สุด กรุณาเขียนหมายเลขบัตรโดยสาร หมายเลขเที่ยวบินพร้อมด้วยเมืองต้นทางและปลายทาง วันเวลาที่เดินทาง ชื่อผู้เดินทางและที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของท่าน

ท่านอาจส่งคำร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์มาที่:1) สำหรับผู้อาศัยในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และทวีปอเมริกา กรุณาส่งมาที่ laxclaim@thaiairwaysusa.com
2) สำหรับคำร้องเรียนอื่นๆ กรุณาส่งมาที่ customer@thaiairways.com
หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่:

 • THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
  ATTN: LAX CLAIMS-LAXSRTG
  222 N SEPULVEDA BLVD SUITE 100
  EL SEGUNDO CA 90245
  หรือติดต่อ Aviation Consumer Protection Division, U.S. Department of Transportation:
  เว็บไซต์ : http://www.dot.gov/airconsumer
  หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่:

  Aviation Consumer Protection Division, C-75
  U.S. Department of Transportation
  1200 New Jersey Ave, S.E.
  Washington, D.C. 20590
 • การบริการเพื่อบรรเทาความไม่สะดวกของผู้โดยสาร
 • การบินไทยมุ่งมั่นที่จะให้การบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า เราให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะดำเนินการทุกวีถีทางและจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อลดบรรเทาความไม่สะดวกต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้กับท่าน
 • การบินไทยจะแจ้งให้ท่านทราบตามข้อมูลติดต่อที่ท่านให้ไว้ในการสำรองที่นั่งเกี่ยวกับการยกเลิกเที่ยวบินหากเราทราบการยกเลิกดังกล่าวภายในช่วงเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออก ท่านสามารถรับทราบข้อมูลเที่ยวบินได้จากเว็บไซต์ของเราหรือติดต่อตัวแทนของเราได้ทางโทรศัพท์
 • ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ล่าช้า การบินไทยอาจจัดหาค่าอาหารและโรงแรมที่พักให้กับลูกค้า หากลูกค้าเกิดความไม่สะดวกสบายเนื่องจากต้องอยู่ไกลบ้านหรือจุดหมายปลายทางที่ต้องการเพราะความล่าช้า ผิดพลาด หรือยกเลิกที่เกิดข้อนภายใต้การควบคุมของการบินไทย
  กรุณาดูสัญญาการขนส่งผู้โดยสารหรือเงื่อนไขและกฎข้อบังคับเกี่ยวกับบัตรโดยสารบนเว็บไซต์ของเราหากท่านต้องการทราบเกี่ยวกับสิทธิสัญญาและข้อผูกพันของท่านกับบัตรโดยสาร กรุณาติดต่อการบินไทยหากท่านมีคำถาม