ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ด้วยเห็นความสำคัญของข้อมูลข่าวสาร ที่ได้เข้ามามีบทบาทในโลกยุคปัจจุบัน และเพื่อให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถดำเนินกิจการอยู่ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ภาวะการแข่งขันทางธุรกิจการบินที่ทวีความเข้มข้นขึ้น รวมทั้งสนองตอบต่อการใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญปัจจุบันที่มีจุดหมายเพื่อการปฎิรูปการเมือง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการทางการเมืองมากขึ้น ประกอบกับการประกาศใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่ต้องการให้โอกาสประชาชน มีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการต่างๆ ของรัฐ ฝ่ายบริหารงานนโยบายบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขึ้น เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2541เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเพื่อให้การจัดการด้านข้อมูลข่าวสาร เป็นไปอย่างมีระบบ

ปัจจุบัน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีฐานะเทียบเท่ากอง มีผู้จัดการกองเป็นผู้บังคับบัญชารายงานตรงต่อผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารภายในองค์กรและบริการสารสนเทศ สายทรัพยากรบุคคลและกำกับกิจกรรมองค์กร

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานชั้นนำและเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สามารถตอบสนองความต้องการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม นำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน กิจการของบริษัทฯ


ภารภิจหลัก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นหน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การบินไทย และข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ในแวดวงธุรกิจการบินแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร พนักงานการบินไทย บุคคลทั่วไป นิสิตนักศึกษาสื่อมวลชน ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบิน เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินงานของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์

1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่สาธารณชน ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

3. รวบรวม จัดเก็บ และบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นระบบ สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน และทั่วถึงทุกหน่วยงาน


ศูนย์ข้อมูลฯ หน่วยงานตัวอย่างกระทรวงคมนาคม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้รับคัดเลือกจากกระทรวงคมนาคม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2541 ให้เป็นหน่วยงานตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามพระราชบัญํติฉบับดังกล่าวเนื่องจากมีการจัดวางระบบบริหารข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน มีการตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารการบินไทย มีการจัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสาร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

Open an external Thai Airways Public Relations Website in a new tab

ติดตามเรา

Open an external Thai Airways Facebook in a new tabOpen an external Thai Airways Twitter in a new tabOpen an external Thai Airways Channel on Youtube in a new tabLink to information about how to add official Thai Airways account on LINE applicationOpen an external the official instagram account of Thai Airways in a new tab

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ

Open an external download Thai Airways Mobile application on iTunes App Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on  Google play in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on BackBerry World in a new tabOpen an external download Thai Airways THAI Touch PC application on  Windows Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on  Windows Phone Store in a new tab

THAI Updates

ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น ข้อเสนอแนะ บริการใหม่ๆ และ ข่าวสารจากการบินไทย ด้วยบริการ THAI UPDATES

Star Alliance Logo - open an external Star Alliance Homepage in a new tab
This website is best viewed with Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer v.9 or higher.
Copyright © 2017 Thai Airways International Public Company Limited (THAI). All rights reserved.