หลักบรรษัทภิบาล

คณะบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล อันประกอบด้วย การสร้างมูลค่าเพิ่มใหเแกองค์กรในระยะยาว (Creation of Long Term Value) ความโปร่งใส (transparency) ความรับผิดชอบในหน้าที่ (Responsibility) ความรับผิดต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) ความเป็นธรรม (Equitable Treatment) โดยมุ่งปลูกฝังหลักดังกล่าวในสำนึกและพฤติกรรมของคณะกรรมการ ผุ้บริหาร และพนักงาน หลักบรรษัทภิบาลดังกล่าวมีความหมายครอบคลุมรวมถึงหลักการต่อไปนี้

1. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาว (Creation of Long Term Value)

·       คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้ปฏิบัติงานมีวิสัยทัศน์และตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกด้านเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผลการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาวโดยไม่ทำลายขีดความสามารถในระยะสั้น

·       คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปและสามารถตรวจสอบได้

·       คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องแต่งตั้งประธานกรรมการจากกรรมการที่มิใช่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และกำหนดให้ขอบเขตของอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่แตกต่างกัน 

·        คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมอบหมายให้ทำหน้าที่ประสานงานและติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนทำหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

·        ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการสรรหา แต่งตั้ง โยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้ได้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความสามารถและเหมาะสมกับตำแหน่ง และเพื่อให้ผู้ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นคนดีมีความสามารถมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในหน้าที่การงาน

2. ความโปร่งใส (Transparency)

·        คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลด้านการเงินและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และผ่านช่องทางที่ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก โดยเป็นข้อมูลที่โปร่งใสและถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม จะต้องได้รับโอกาสที่จะทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ต้องกระทำโดยบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ทั่วไป ไม่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

·        คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทฯ ให้สาธารณชนได้รับทราบ ส่วนหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์นั้นจะทำหน้าที่ติดต่อประสานงานและให้ข้อมูลด้านการเงินและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น เพื่อสร้างความไว้วางใจ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้

·        ผู้ปฏิบัติงานจะต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ดำเนินการหรือละเว้นการดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือดำเนินการอื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น

·        ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทำรายงานแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด (โดยทำสำเนาส่งให้แก่ เลขานุการบริษัทด้วย) ในทันทีที่สงสัยว่าตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้พิจารณาสั่งการ

·        ผู้ปฏิบัติงานจะต้องไม่รับตำแหน่งกรรมการหรือที่ปรึกษาให้แก่บริษัทหรือบุคคลใดๆ ซึ่งจะก่อหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนแล้ว

·        การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานจะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด

 

3. ความรับผิดชอบในหน้าที่    (Responsibility)

·        ผู้ปฏิบัติงานจะต้องอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มความสามารถ โดยให้ความสำคัญต่อการตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน และในกรณีที่ความต้องการไม่สอดคล้องกัน จะต้องสร้างความสมดุลให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้

·        ผู้ปฏิบัติงานจะต้องใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมเพื่อจัดการงานในหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ โดยดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี

·        ผู้ปฏิบัติงานจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเป็นการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น

·         ผู้บริหารจะต้องส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีจิตสำนึกของความรับผิดชอบอย่างสูงในการปฏิบัติหน้าที่

 

4. ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)

·        ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และใช้ความระมัดระวังเยี่ยงผู้มีความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลการกระทำของตน

·        ผู้ปฏิบัติงานจะต้องพร้อมที่จะชี้แจงอธิบายการตัดสินใจและการกระทำของตนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บังคับบัญชา ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของบริษัทฯ

·       ผู้บริหารจะต้องส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่

 

5. ความเป็นธรรม (Equitable Treatment)


·        ผู้ปฏิบัติงานจะต้องดำเนินกิจการและปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความเป็นธรรม โดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติเนื่องจากความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ หรือเหตุอื่นอันไม่เป็นธรรม

·        ผู้ปฏิบัติงานจะต้องประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล

·        ผู้บริหารจะต้องจัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องที่ส่อไปในทางที่ผิดกฎหมายหรือผิดระเบียบของบริษัทฯ ได้ และดูแลให้ข้อร้องเรียนได้รับการตอบสนองภายในระยะเวลาที่เหมาะสม