เงื่อนไขและข้อกำหนด


หลักเกณฑ์และข้อกำหนดเพื่อพิจารณาเป็นลูกค้าภาคธุรกิจและการมอบสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าภาคธุรกิจ ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 1. บริษัทหรือองค์กรที่จะเข้าร่วมเป็นลูกค้าภาคธุรกิจ จะต้องมียอดการซื้อบัตรโดยสารเส้นทางระหว่างประเทศ  รวมแล้วเกิน 1 ล้านบาทต่อปี
  ทั้งนี้ ยอดดังกล่าวจะคำนวนเฉพาะ Flown Revenue ไม่รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันอื่นๆ
 2. การคำนวนยอดซื้อบัตรโดยสารของลูกค้าภาคธุรกิจ จะคำนวนจากราคาบัตรโดยสารทุกชั้นโดยสาร (RBD) ยกเว้น G,V,W
  และต้องเป็นบัตรโดยสารที่ทำการซื้อและเริ่มต้นเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น
 3. บริษัทหรือองค์กรที่ทำบันทึกข้อตกลงการเป็นลูกค้าภาคธุรกิจ สัญญาจะเริ่มต้นในทุกวันที่ 1 ของเดือน และเริ่มต้นการเป็นลูกค้าในระดับ Tier 1 เท่านั้น
 4. บริษัทการบินไทยฯ จะทำการพิจารณายอดการซื้อบัตรโดยสารของบริษัทลูกค้าภาคธุรกิจหลังจากทำบันทึกข้อตกลง เป็นระยะเวลา 1 ปี
  หากมียอดซื้อเป็นไปตามที่ตกลงในสัญญา หรือมียอดเกินกว่าในระดับ Tier 1 ลูกค้าฯจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนดไว้
  พร้อมการเลื่อนสถานะเป็นระดับ Tier 2 หรือ Tier 3 ตามยอดซื้อบัตรจริง  ทั้งนี้ บริษัทหรือองค์กรที่เป็นลูกค้าภาคธุรกิจแล้ว
  และมียอดซื้อบัตรโดยสารไม่ถึงระดับขั้นต่ำของ Tier 1, 2 และ 3  บริษัทการบินไทยฯ มีสิทธิ์พิจารณายกเลิกสัญญาได้ทันที
  หรือปรับลดระดับ(Tier )ลง โดยจะทำการแจ้งล่วงหน้าภายใน 30 วัน
 5. บริษัทหรือองค์กรที่ทำบันทึกข้อตกลงการเป็นลูกค้าภาคธุรกิจจะต้องพิจารณาเลือกใช้บริการสายการบินไทยเป็นลำดับแรก ในการเดินทาง

หลักเกณฑ์และข้อกำหนดเพื่อพิจารณาเป็นลูกค้าภาคธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) และการมอบสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าภาคธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 1. บริษัทลูกค้าภาคธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ที่จะเข้าร่วมเป็นลูกค้าภาคธุรกิจจะต้องมียอดการซื้อบัตรโดยสาร (ไม่นับรวมเส้นทางภายในประเทศ)
  รวมขั้นต่ำ 300,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ยอดดังกล่าวจะคำนวณเฉพาะ flown revenue ไม่รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมัน
 2. หลังจากลูกค้าภาคธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ลงนามในหนังสือยืนยันการสนับสนุนจะต้องทำการสำรองที่นั่งเฉพาะเส้นทางระหว่างประเทศและ
  ออกบัตรโดยสารผ่าน www.thaiairways.com/corporate เท่านั้น
 3. การคำนวณการซื้อบัตรโดยสารของลูกค้าภาคธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) จะคำนวณจากราคาบัตรโดยสารทุกชั้นโดยสาร (RBD)
  และต้องเป็นบัตรโดยสารที่ทำการซื้อและเริ่มต้นเดินทางออกจากประเทศไทย เท่านั้น
 4. ในกรณีที่ลูกค้าภาคธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) มียอดการเดินทางตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ลูกค้าจะได้รับการติดต่อจากทางเจ้าหน้าที่การบินไทยเพื่อปรับระดับเป็นลูกค้าภาคธุรกิจ 


สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าภาคธุรกิจที่ทำบันทึกข้อตกลงกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คลิกที่นี่