ใบเสร็จรับเงิน อิเล็กทรอนิกส์

การบินไทยขอเรียนให้ทราบว่า ท่านสามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ด้วยตัวเอง สำหรับบัตรโดยสารที่ทำการจอง/ซื้อ ผ่าน thaiairways.com และ สำนักงานขายภายในประเทศไทย 
                                                        

เงื่อนไขและข้อตกลง
1. ยอดเงินที่แสดงในใบเสร็จจะเป็นสกุลเงินตามราคาบัตรโดยสารของประเทศที่เริ่มต้นเดินทาง
2. ณ ขณะนี้ระบบสามารถใช้เพื่อพิมพ์ใบเสร็จเฉพาะบัตรโดยสารที่ออกจากระบบ www.thaiairways.com หรือบัตรโดยสารที่ออกจากสำนักงาน การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในประเทศไทยเท่านั้น
3.ใบเสร็จที่จะออกจากระบบนี้สามารถออกได้เพียงบัตรโดยสาร 1 ฉบับต่อ 1 ใบเสร็จรับเงินเท่านั้น ในกรณีที่ต้องการรวมใบเสร็จด้วยการรวมบัตรโดยสารหลายฉบับนั้น กรุณาติดต่อสำนักงานการบินไทย
4. ชื่อ ที่อยู่พร้อมทั้งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีสามารถเพิ่มเติมในใบเสร็จได้เพียง 1 ครั้ง
5. ในกรณีที่ระบบขัดข้องไม่สามารถดำเนินการออกใบเสร็จหรือไม่สามารถเรียกข้อมูลของใบเสร็จได้ กรุณาติดต่อ THAI CONTACT CENTER หมายเลข 02-356-1111 หรือที่สำนักงานขายบัตรโดยสารการบินไทยทุกสาขา หรือส่ง email มาที่ bkknc.office@thaiairways.com โดยระบุรายละเอียดคือหมายเลขบัตรโดยสาร, ชื่อบริษัท ที่อยู่ รวมถึงหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และหมายเลขโทรศัพท์ให้ครบถ้วน
6. ในการขอใบเสร็จรับเงินจากระบบนี้สามารถทำได้ในระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกบัตรโดยสาร
7. อนึ่งตามประกาศของกรมสรรพากรฉบับที่ 199 ให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและรายการสถานประกอบการที่ซื้อสินค้า หรือรับบริการของตนเอง เมื่อมีการซื้อสินค้าหรือรับบริการ เพื่อผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการจะได้ระบุรายการดังกล่าวให้ครบถ้วนในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
8. สามารถสั่งพิมพ์ใบเสร็จออกจากระบบได้ไม่เกิน 5 ครั้ง และใบเสร็จมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันออกบัตรโดยสาร