News & Announcements

เรื่อง  บัตรโดยสารการบินไทยที่ออกในประเทศไทย สำหรับเส้นทาง PARIS 

จากเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558  ได้เกิดเหตุกราดยิง พร้อมกับเหตุลอบวางระเบิด ในกรุง ปารีส ประเทศฝรั่งเศส และ ขณะเดียวกันรัฐบาลฝรั่งเศส ได้ประกาศภาวะฉุกเฉิน และ ปิดกั้นพรมแดนประเทศ  แต่ การบินไทย ยังคงให้บริการในเส้นทาง กรุงเทพฯ – ปารีส – กรุงเทพ ฯ ตามปกตินั้น ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหา ที่จะเกิดขึ้นตามมา และ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในประเทศไทย ก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เพื่อเดินทาง ในช่วงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ไป หรือ กลับ PARIS ขอให้ใช้ข้อกำหนด ดังนี้ 

- บัตรโดยสารระหว่างประเทศ ต้องเป็นบัตรโดยสาร ไป/กลับ Paris เท่านั้น

- บัตรโดยสารภายในประเทศ ต้องเป็นบัตรโดยสารที่ออกร่วมกับบัตรโดยสารเส้นทาง ไป/กลับ Paris เท่านั้น 

1. การสำรองที่นั่ง 

1.1 บัตร โดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบินการบินไทย ( TG 3 Digits ) ผู้โดยสารสามารถ เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือ วันเดินทางได้ หนึ่ง ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม โดยต้องเดินทางภายในอายุบัตรโดยสารนั้นๆ 

1.2 สำหรับ บัตรโดยสารโปรโมชั่น ที่มีข้อกำหนดให้เดินทางตามเที่ยวบิน และ วันที่ ที่กำหนด ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ หนึ่งครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  ทั้งนี้จะต้องเดินทางภายในอายุบัตรโดยสาร และ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนดของโปรโมชั่น นั้นๆ 

2. การเปลี่ยนแปลงเส้นทางการบิน 

ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินเพื่อเดินทางไปยังเมืองอื่นๆภายใน ยุโรปที่การบินไทย ( TG 3 Digits ) ให้บริการได้  โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม แต่ ต้องเดินทางภายในอายุบัตรโดยสารนั้น และ หากราคาบัตรโดยสารของเมืองที่เปลี่ยนแปลงใหม่ มีราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิม ผู้โดยสารต้องชำระส่วนต่างนั้นเพิ่ม หาก ถ้าราคาบัตรโดยสารไปยังเมืองที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ต่ำกว่าราคาเดิม ผู้โดยสารไม่สามารถ ขอเงินส่วนต่างคืนได้ 

3. การขอเงินคืน 

3.1 บัตรโดยสารที่สามารถขอคืนเงินได้โดยเสียค่าธรรมเนียม

อนุญาตให้คืนเงินค่าบัตรโดยสารได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมติดต่อคืนบัตรโดยสารภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เท่านั้น 

3.2 บัตรโดยสารที่ไม่สามารถขอคืนเงินได้ ให้เป็นไปตาม เงื่อนไขของบัตรโดยสารนั้น ๆ

 

 

14 พฤศจิกายน 2558