News & Announcements

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เตรียมรับมือการปิดซ่อมทางวิ่งบางส่วนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นเวลา 2 เดือน โดยมีแผนรองรับกรณีเที่ยวบินล่าช้า


นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
เปิดเผยว่า จากกรณีที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประกาศจะปิดซ่อมทางวิ่ง (Runway) เป็นบางส่วน 1 ทางวิ่ง (01R/19L) ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 รวมเป็นเวลาประมาณ 60 วัน นั้น คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการในการจัดเครื่องบินวิ่งขึ้น - ร่อนลง ในบางช่วงเวลา ประกอบกับปกติปริมาณการจราจรทางอากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีปริมาณค่อนข้างมาก จากเหตุดังกล่าว บริษัทฯ คาดว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความล่าช้าของเที่ยวบิน ทั้งเที่ยวบินขาไปและขากลับ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมแผนรองรับโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน
เป็นหลัก โดยบริษัทฯ จะได้พิจารณาเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองในแต่ละเที่ยวบินให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรทางอากาศ รวมทั้งแผนรองรับกรณีต้องใช้สนามบินสำรอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงผู้โดยสารที่อาจไม่ได้รับความสะดวกสบาย จึงได้เตรียมแผนรองรับในด้านการดูแลผู้โดยสาร โดยการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสารที่ต้องต่อเที่ยวบิน และแจ้งเตือนผู้โดยสารให้เผื่อเวลาในการต่อเที่ยวบินอีกด้วย รวมทั้งดูแลผู้โดยสารในทุกๆ เที่ยวบินให้ได้รับความสะดวกสบายสูงสุด

 

 

27 กุมภาพันธ์ 2560