News & Announcements

ทยสมายล์เพิ่มบริการที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

        ไทยสมายล์แอร์เวย์จะเพิ่มบริการที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้ผู้โดยสารที่เดินทางจากจุดบินภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป
ไทยสมายล์แอร์เวย์.จะเพิ่มการบริการที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อีกหนึ่งแห่ง เพื่อเพิ่มความสะดวกและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้โดยสารในการเลือกใช้บริการเที่ยวบินภายในประเทศของไทยสมายล์แอร์เวย์ได้ตามความต้องการ โดยจะจัดจำหน่ายผ่านเที่ยวบินรหัสร่วม (Codeshare) กับการบินไทยในทุกเส้นทางเช่นเดิม ทั้งนี้ ไทยสมายล์แอร์เวย์จะมี 3 เส้นทางบินไป - กลับ ที่ให้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ดังนี้
1. เส้นทาง ไป – กลับ  ดอนเมือง – เชียงใหม่  วันละ 3 เที่ยวบิน
2. เส้นทาง ไป –กลับ ดอนเมือง – ขอนแก่นวันละ 3 เที่ยวบิน
3. เส้นทาง ไป – กลับดอนเมือง – ภูเก็ตวันละ 2 เที่ยวบิน
เพื่อเป็นการต้อนรับการเพิ่มบริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ไทยสมายล์แอร์เวย์ จึงได้จัดโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษเที่ยวเดียวบินสู่เชียงใหม่ หรือ ขอนแก่น ราคาเริ่มต้น 990 บาท และบัตรโดยสารราคาพิเศษเที่ยวเดียวบินสู่ภูเก็ต ราคาเริ่มต้น1,090 บาท เปิดให้สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารระหว่างวันที่ 1- 31 สิงหาคม 2557และเดินทางระหว่างวันที่ 8 - 31 สิงหาคม 2557ซึ่งบัตรโดยสารราคาพิเศษดังกล่าวเป็นราคาที่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภทแล้ว

ไทยสมายล์แอร์เวย์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต ที่ออกบัตรโดยสารก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร จากการที่ไทยสมายล์ เพิ่มบริการที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป
1. ผู้โดยสารที่ยินดีจะเดินทางในเที่ยวบินของไทยสมายล์ ไป - กลับ จากดอนเมือง สามารถเดินทางได้ตามวัน เวลา บนบัตรโดยสารของท่าน
2. ผู้โดยสารที่ไม่สะดวกเดินทางในเที่ยวบินของไทยสมายล์ ไป – กลับ จากดอนเมือง
- สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือคืนบัตรโดยสารได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
- สามารถเปลี่ยนการเดินทาง ไป – กลับ จากสุวรรณภูมิ กับเที่ยวบินของการบินไทยได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานขายการบินไทย และตัวแทนจำหน่ายหรือ THAI Contact Center 02-356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง)