กรุงเทพฯ ไป ปารีส (AEON)

ระยะเวลาสำรองที่นั่ง วันที่ 01 มีนาคม - 30 กันยายน 2560 

เริ่มต้นเดินทาง วันที่ 01 มีนาคม - 30 กันยายน 2560


ราคาบัตรโดยสาร ไป-กลับ สำหรับ 1 ท่าน เริ่มต้นที่ 31,965 บาท


สำรองที่นั่ง

**ขอความกรุณาดำเนินการออกบัตรโดยสารผ่าน thaiairways.com ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเดินทาง


เงื่อนไขบัตรโดยสาร

1. ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางไป - กลับ บนชั้นประหยัดในเส้นทางที่กำหนดด้วย การบินไทย  (TG 3 DIGITS only).                
2. ไม่มีราคาส่วนลดสำหรับบัตรโดยสารเด็ก และ ทารก และ ไม่อนุญาตให้ออกบัตร ฯ สำหรับเด็กเดินทางคนเดียว (เด็ก และ ทารกคิดราคาเดียวกับ ผู้ใหญ่)                 
3. ราคาบัตรฯ นี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ วันที่ 01 มีนาคม - 30 กันยายน 2560
เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ วันที่ 01 มีนาคม 2560 - 30 กันยายน 2560  
4. บัตรโดยสารไป-กลับ มีอายุ 1 เดือน นับตั้งแต่ วันเริ่มต้นเดินทางที่ระบุบนบัตรโดยสาร                          
5. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร                
6. อนุญาตให้เปลี่ยนวันเดินทาง / เที่ยวบิน ได้ในรหัสชั้นเดินทางเดิม ภายในอายุบัตรโดยสาร คิดค่าธรรมเนียม ครั้งละ 3,000 บาท และ ภาษีที่เพิ่มขึ้น เงื่อนไขของโปรโมชั่นคงเดิม                
7. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทางบิน  และ ไม่สามารถขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารได้                 
8. ไม่อนุญาตให้เลื่อนชั้นเดินทางสูงขึ้น  ยกเว้น  ใช้ไมล์สะสม ROP ในการเลื่อนชั้นเดินทาง   

9. กรณีสะกดชื่อผิด บางตัวอักษร และ เป็น ผู้โดยสารคนเดิม ก่อนการเริ่มต้นเดินทางอนุญาตให้ Reissued เสียค่าธรรมเนียม 3,000 บาท 

10. ราคาบัตรโดยสารดังกล่าวยังไม่รวมภาษี
11. ได้รับไมล์สะสม 100%      
12. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน                               
13. ราคาพิเศษนี้ไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับราคาพิเศษ และ / หรือ โปรโมชั่นอื่น ๆ                 
** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า