โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

 


เงื่อนไขการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน

 • 1.  สงวนสิทธิ์สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพภายใต้ชื่อ – สกุล และหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน เมื่อซื้อบัตรโดยสารการบินไทยผ่าน thaiairways.com เท่านั้น โดยมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิปและส่ง SMS ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 60–31 ม.ค.61เพื่อขอแลกใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนเพียงครั้งเดียว (ค่าบริการ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์ตลอดรายการ ทั้งนี้ท่านจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
 • 2.  จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,000 บาท/บัญชีบัตรตลอดรายการและจำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน/บัญชีบัตรตลอดรายการ
 • 3.  เฉพาะการซื้อบัตรโดยสารเดินทางภายในประเทศไทย หรือ บัตรโดยสารระหว่างประเทศซึ่งเริ่มออกเดินทาง จากประเทศไทยเท่านั้น
 • 4.  สงวนสิทธิ์การแลกใช้คะแนนสะสมเฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทที่มีคะแนนสะสม Thank You Rewards และเป็นบัตรหลักเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตไทเทเนียม,บัตรเครดิตแอร์เอเชีย,บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ และบัตรเสริม ไม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสม
 • 5.  สงวนสิทธิ์บัตรที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่บัตรเครดิตประเภทองค์กร, บัตรเครดิตสำหรับส่วนราชการ,บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ
 • 6.  กรณียอดใช้จ่ายต่ำกว่า 100,000 บาท การแลกคะแนนสะสมต้องแลกเต็มจำนวนเท่ายอดซื้อที่กำหนด หากมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ระบบจะไม่ทำการแลกคะแนนสะสมเพียงบางส่วน
 • 7.  จำกัดการแลกคะแนนสะสมไม่เกิน 100,000 คะแนนกรณีมียอดใช้จ่ายมากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป
 • 8.  ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้เครดิตเงินคืนสำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรฯในเชิงธุรกิจ, รายการผ่อนชำระ Be Smart ทุกประเภท
 • 9.  ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 90 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • 10.  เฉพาะยอดใช้จ่ายที่ชำระเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น
 • 11.  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี จนถึงวันที่มีการให้เครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • 12.  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายคืนจากบัญชีบัตรเครดิตตามที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืนให้ในกรณีที่ทางผู้ถือบัตรปฎิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือยกเลิกการซื้อบัตรโดยสาร ในทุกกรณี ภายหลังจากที่ธนาคารได้เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไปแล้ว
 • 13.  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารฯ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
 • 14.  ตรวจสอบคะแนนสะสมด้วยตนเอง โทร. 0 2638 4000 กด 1522

เงื่อนไขรางวัล Top Spender

 • 1.  สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพสูงสุด 2 ท่านแรกจากการซื้อบัตร โดยสารการบินไทยผ่าน thaiairways.com ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 60 – 31 ม.ค.61 โดยมียอดใช้จ่ายตลอดรายการขั้นต่ำ 80,000 บาทขึ้นไป
 • 2.  ยอดใช้จ่ายสูงสุดจะคำนวณจากการใช้จ่ายจากบัญชีบัตรเดียวกัน(บัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน)
 • 3.  เฉพาะการซื้อบัตรโดยสารเดินทางภายในประเทศไทย หรือ บัตรโดยสารระหว่างประเทศซึ่งเริ่มออกเดินทาง จากประเทศไทยเท่านั้น
 • 4.  ผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดตลอดรายการท่านแรก จะได้รับรางวัลบัตรโดยสารชั้นประหยัด ไป – กลับ กรุงเทพ-ลอนดอน จำนวน 1 รางวัล (2 ที่นั่ง) สำหรับผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดตลอดรายการลำดับที่ 2 จะได้รับรางวัลบัตร โดยสารชั้นประหยัด ไป – กลับ กรุงเทพ-เวียนนา จำนวน 1 รางวัล (2 ที่นั่ง)
 • 5.  ผู้ได้รับรางวัลบัตรโดยสาร ทางธนาคารจะติดต่อกลับ ภายในเดือน มี.ค.61
 • 6.  เมื่อทำการสำรองที่นั่งแล้ว กรุณาติดต่อออกบัตรโดยสาร ณ กองควบคุมการสนับสนุนการเดินทาง ณ การบินไทยสำนักงานใหญ่
 • 7.  บัตรโดยสารดังกล่าวสามารถเดินทางในเส้นทางไป-กลับ สำหรับเดินทางออกจากกรุงเทพฯไปเส้นทางลอนดอน/เวียนนา สำหรับชั้นประหยัด ในช่วงเดือนเม.ย. –15 ก.ค.61 เท่านั้น ยกเว้นการเดินทางระหว่างวันที่ 5 – 15 เม.ย.61
 • 8.  บัตรโดยสารดังกล่าวไม่สามารถคืนเงิน เปลี่ยนเป็นเงินสด แลกเปลี่ยนของรางวัล ซื้อขาย รวมถึงทำการโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • 9.  การเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร 
     9.1) การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง: ไม่อนุญาต 
 •    9.2) การเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อผู้โดยสาร: ไม่อนุญาต
 •    9.3) การเลื่อนชั้นโดยสาร: ไม่อนุญาต
 • 10.  ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีของบัตรโดยสารที่เกิดขึ้น เป็นเงินสด ณ วันที่ทำการออกบัตรโดยสาร
 • 11.  ที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
 • 12.  ผู้ที่ได้รับรางวัล Top Spender จะต้องมีคุณสมบัติที่ถูกต้องครบถ้วน มีสถานะบัตรปกติและมีประวัติการชำระเงินที่ดีและผู้ที่ได้รับรางวัล Top Spender จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
 • 13.  รางวัล Top Spender สำหรับรายการชำระเต็มเท่านั้น ไม่รวมรายการผ่อนชำระ
 • 14.  เฉพาะยอดใช้จ่ายที่ชำระเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น
 • 15.  ข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของ บริษัทฯ เป็นที่สุด