Special Fare from Bangkok to London

ออกบัตรโดยสาร : วันนี้ - 17 พฤศจิกายน 2559

ออกเดินทาง : 17 พฤศจิกายน 2559 - 31 มีนาคม 2560
จาก กรุงเทพฯ ไป

ราคาบัตรโดยสารไป-กลับ ต่อ 1 ท่าน(บาท)
เริ่มต้นที่

ลอนดอน

 

    24,595

 

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

ระยะเวลาการสำรองที่นั่ง
วันนี้ - 17 พฤศจิกายน 2559
ระยะเวลาการเดินทาง 17 พฤศจิกายน 2559 - 31 มีนาคม 2560
ภาษีและค่าธรรมเนียม ราคาบัตรโดยสารข้างต้นรวมภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภท
อายุบัตรโดยสาร 1 เดือน
ไมล์สะสม ไม่ได้รับไมล์สะสม
ส่วนลดบัตรโดยสารเด็ก บัตรโดยสารเด็กคิดราคาเดียวกับผู้ใหญ่
ส่วนลดบัตรโดยสารทารก

คิดราคาเดียวกับผู้ใหญ่

หลังจากออกบัตรโดยสาร 1. การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร: ไม่อนุญาต
2. การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือเที่ยวบิน:
ไม่อนุญาต
3. การแก้ไขตัวสะกดชื่อ-นามสกุล: มีค่าธรรมเนียม 3000 บาท
4. ยกเลิก/ขอเงินคืน: ไม่อนุญาต
เงื่อนไขอื่น มีที่นั่งจำนวนจำกัด

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

??