กรุงเทพฯ ไป ฮ่องกง (คู่ค้าทางธุรกิจกับ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส)

ออกบัตรโดยสาร 01 มิถุนายน - 31 มีนาคม 2561

เดินทางตั้งแต่ 01 มิถุนายน - 31 มีนาคม 2561


ไม่อนุญาตให้ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ระหว่าง วันที่ 1 - 5 และ 25 - 31 ธันวาคม 2561


สำรองที่นั่ง

* ขอความกรุณาดำเนินการออกบัตรโดยสารผ่าน thaiairways.com ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเดินทาง


เงื่อนไขบัตรโดยสาร

1. ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทาง ไป - กลับ บนชั้นประหยัดในเส้นทาง ที่กำหนด  ด้วย การบินไทย  ( TG 3 DIGITS only ).            
2. ไม่มีราคาส่วนลดสำหรับบัตรโดยสารเด็ก และ ทารก และ ไม่อนุญาตให้ออกบัตร ฯ สำหรับเด็กเดินทางคนเดียว
    ( เด็ก และ ทารกคิดราคาเดียวกับ ผู้ใหญ่ )
3. ราคาบัตรฯ นี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสารและเริ่มเดินทางตั้งแต่ วันที่ 01 มิถุนายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561
4. การสำรองที่นั่ง ต้องได้รับการยืนยัน ก่อนการออกบัตรฯ ไม่อนุญาตให้ออกบัตรแบบไม่ระบุวันเดินทาง และต้องออก บัตรโดยสารที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง            
5. บัตรโดยสารไป-กลับ มีอายุ 14 วัน นับตั้งแต่ วันเริ่มต้นเดินทางที่ระบุบนบัตรโดยสาร            
6.  หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว : ( เงื่อนไขของโปรโมชั่นเหมือนเดิม )             
- ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร            
- อนุญาตให้เปลี่ยนวันเดินทาง / เที่ยวบิน ได้ในรหัสชั้นเดินทางเดิม ภายในอายุบัตรโดยสาร คิดค่าธรรมเนียม ครั้งละ 3,000 บาท และ ภาษีที่เพิ่มขึ้น ( ถ้ามี ) , เงื่อนไขของโปรโมชั่นคงเดิม            
- ม่อนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทางบิน และ ไม่สามารถขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารได้            
7 . ไม่อนุญาตให้เลื่อนชั้นเดินทางสูงขึ้น             
8. ผู้โดยสารจะต้องชำระภาษีเพิ่มเติม โดยภาษีดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน  ณ. วันที่ออกบัตรโดยสาร และ วันเดินทาง     
9.  ได้รับไมล์สะสมตามเงื่อนไขของ รอยัล ออร์คิด พลัส             
10. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน             
11 . กรณีสะกดชื่อผิด บางตัวอักษร และ เป็น ผู้โดยสารคนเดิม ก่อนการเริ่มต้นเดินทางอนุญาตให้ Reissued เสียค่าธรรมเนียม 3,000 บาท ต่อท่าน             
12. ราคาพิเศษนี้ไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับราคาพิเศษ และ / หรือ โปรโมชั่นอื่น ๆ         
** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า