กรุงเทพฯ ไป ญี่ปุ่น (คู่ค้าทางธุรกิจกับ ฮอนด้า)

ออกบัตรโดยสาร วันนี้ - 31 สิงหาคม 2560

เดินทางตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 24 ธันวาคม 2560


ไม่อนุญาตให้ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ระหว่าง วันที่ 5- 10 ธันวาคม 2560


* ขอความกรุณาดำเนินการออกบัตรโดยสารผ่าน thaiairways.com ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

1. ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทาง ไป - กลับ บนชั้นประหยัดในเส้นทาง ที่กำหนด  ด้วย การบินไทย  ( TG 3 DIGITS only ).          
2. ไม่มีราคาส่วนลดสำหรับบัตรโดยสารเด็ก และ ทารก และ ไม่อนุญาตให้ออกบัตร ฯ สำหรับเด็กเดินทางคนเดียว
    ( เด็ก และ ทารกคิดราคาเดียวกับ ผู้ใหญ่ )             
3. ราคาบัตรฯ นี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ วันที่ 01 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2560            
    เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ วันที่ 01 กรกฎาคม  ถึง 24 ธันวาคม 2560            
4. การสำรองที่นั่ง ต้องได้รับการยืนยัน ก่อนการออกบัตรฯ ไม่อนุญาตให้ออกบัตรแบบไม่ระบุวันเดินทาง และต้องออก บัตรโดยสารที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง            
5. บัตรโดยสารไป-กลับ มีอายุ 14 วัน นับตั้งแต่ วันเริ่มต้นเดินทางที่ระบุบนบัตรโดยสาร            
6.  หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว : ( เงื่อนไขของโปรโมชั่นเหมือนเดิม )             
- ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร            
- อนุญาตให้เปลี่ยนวันเดินทาง / เที่ยวบิน ได้ในรหัสชั้นเดินทางเดิม ภายในอายุบัตรโดยสาร คิดค่าธรรมเนียม ครั้งละ 3,000 บาท ต่อท่าน และ ภาษีที่เพิ่มขึ้น ( ถ้ามี ) , เงื่อนไขของโปรโมชั่นคงเดิม            
- ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทางบิน และ ไม่สามารถขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารได้            
7 . ไม่อนุญาตให้เลื่อนชั้นเดินทางสูงขึ้น             
8.  ได้รับไมล์สะสมตามเงื่อนไขของ รอยัล ออร์คิด พลัส             
9. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน             
10 . กรณีสะกดชื่อผิด บางตัวอักษร และ เป็น ผู้โดยสารคนเดิม ก่อนการเริ่มต้นเดินทางอนุญาตให้ Reissued เสียค่าธรรมเนียม 3,000 บาท ต่อท่าน          
11. ราคาพิเศษนี้ไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับราคาพิเศษ และ / หรือ โปรโมชั่นอื่น ๆ         
** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า