เที่ยวไทย กับ การบินไทย

ออกบัตรโดยสาร : วันนี้ - 31 มีนาคม 2560

ออกเดินทาง : วันนี้ - 31 มีนาคม 2560

ระหว่าง กรุงเทพฯ และ

ราคาบัตรโดยสารเที่ยวเทียว ต่อ 1 ท่าน
เริ่มต้นที่ (บาท)
ชั้นประหยัด

เชียงใหม่

1,400      

ภูเก็ต

1,900      

กระบี่

1,600      

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

ระยะเวลาการสำรองที่นั่ง
วันนี้ – 31 มีนาคม 2560
ระยะเวลาการเดินทาง วันนี้ - 31 มีนาคม 2560
ภาษีและค่าธรรมเนียม ราคาบัตรฯข้างต้น รวม ภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภท
ไมล์สะสม ได้รับไมล์สะสมปกติ
ส่วนลดบัตรโดยสารเด็ก บัตรโดยสารเด็กคิด 75% ของราคาผู้ใหญ่
ส่วนลดบัตรโดยสารทารก บัตรโดยสารทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี พร้อมที่นั่ง (เด็ก) คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่
บัตรโดยสารทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่มีที่นั่ง 50% ของราคาผู้ใหญ่
การเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร

1. การเปลียนแปลงวันเดินทางหรือเที่ยวบิน ในวันที่เดินทาง ก่อนวันเดินทาง และ หลังวันเดินทาง

1.1 การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางแต่ยังคงเป็นหมายเลขเที่ยวบินเดิม มีค่าธรรมเนียม 500 บาทต่อเที่ยวต่อคน โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องเป็น ชั้นโดยสารเดิม ประเภทของค่าบัตรโดยสารเดิม และ ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงภายในอายุบัตรโดยสารเดิม 

1.2 การเปลี่ยนหมายเลขเที่ยวบินก่อนวันเริ่มต้นเดินทาง มีค่าธรรมเนียม 500 บาทต่อเที่ยวต่อคน โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องเป็น ชั้นโดยสารเดิม ประเภทของค่าบัตรโดยสารเดิม และ ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงภายในอายุบัตรโดยสารเดิม  

1.3 การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและเที่ยวบินมีค่าธรรมเนียม 500 บาทต่อเที่ยวต่อคน โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องเป็น ชั้นโดยสารเดิม ประเภทของค่าบัตรโดยสารเดิม และ ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงภายในอายุบัตรโดยสารเดิม  

2. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร

3. ในกรณีที่มีการสะกดชื่อบางตัวอักษรผิด สามารถขอทำการแก้ไขได้โดยมีค่าธรรมเนียม 500 บาท โดยจะต้องเป็นผู้โดยสารท่านเดิม

4. ไม่อนุญาตให้ทำการยกเลิกบัตรโดยสารหรือขอเงินคืน

เงื่อนไขอื่นๆ - ราคาบัตรโดยสารแตกต่างกันระหว่างการเดินทางใน วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ - วันอาทิตย์
- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

??