Hello China For 2

ออกบัตรโดยสาร : วันนี้ - 31 มีนาคม 2560

ออกเดินทาง : วันนี้ - 31 มีนาคม 2560

สำหรับเดินทางพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป
จาก กรุงเทพฯ ไป

ราคาบัตรโดยสาร ต่อ 1 ท่าน
เริ่มต้นที่(บาท)

ปักกิ่ง

         12,480        

เซี่ยงไฮ้ 

         11,460        

เซี่ยเหมิน

         8,755        

เฉิงตู

         10,085        

กวางโจว

         7,885        

คุนหมิง

         7,065        

 

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

ระยะเวลาการสำรองที่นั่ง
วันนี้ – 31 มีนาคม 2560
ระยะเวลาการเดินทาง วันนี้ – 31 มีนาคม 2560
ภาษีและค่าธรรมเนียม ราคาบัตรฯข้างต้น รวม ภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภท
การแวะพัก(Stopover) ไม่อนุญาต
อายุบัตรโดยสาร 14 วัน
ไมล์สะสม ชั้นโดยสาร Q ได้รับไมล์สะสมตามปกติ
ชั้นโดยสาร V/W ได้รับไมล์สะสม 25% ของไมล์ปกติ
ส่วนลดบัตรโดยสารเด็ก บัตรโดยสารเด็กคิดราคาเดียวกับผู้ใหญ่
ส่วนลดบัตรโดยสารทารก บัตรโดยสารทารก พร้อมที่นั่ง คิดราคาเดียวกับผู้ใหญ่
บัตรโดยสารทารก ไม่มีที่นั่ง คิด 50% ของราคาผู้ใหญ่
หลังจากออกบัตรโดยสาร

การเปลี่ยนแปลงแก้ไข: ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ
การเปลียนแปลงวันเดินทางขาไป: ไม่อนุญาต
การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางขากลับ: สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในอายุของบัตรโดยสาร ด้วยเงื่อนไขโปรโมชั่นเดิมและรหัสชั้นโดยสารเดิม โดยจะต้องขอทำการเปลี่ยนแปลงที่สำนักงานของการบินไทย มีค่าธรรมเนียม 3,000 บาทต่อเที่ยวต่อคน และค่าส่วนต่าง (ถ้ามี)  
การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน : ไม่อนุญาต
ยกเลิก/ขอคืนเงิน : ไม่อนุญาต

เงื่อนไขอื่นๆ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

??