Hello Winter 2016 - Japan

ออกบัตรโดยสาร วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2559

ออกเดินทาง วันนี้ - 31 มีนาคม 2560

สำรองที่นั่ง

           


จาก กรุงเทพฯ ไป


ชั้นโดยสาร


ราคาบัตรฯ ไป-กลับ/1ท่าน(บาท)

เริ่มต้นที่

 

ฟูกูโอกะ

ชั้นประหยัด

18,555

ชั้นธุรกิจ

57,870

 

นาริตะ / ฮาเนดะ / นาโกยา / โอซากา

ชั้นประหยัด

19,585

ชั้นธุรกิจ

59,080

 

ซัปโปโร

ชั้นประหยัด

21,640

ชั้นธุรกิจ

59,930

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

1. ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทาง ไป - กลับ บนชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ และ ชั้นประหยัด ในเส้นทาง ที่กำหนดด้วยการบินไทย( TG 3 DIGITS only ).                    
2. ไม่มีราคาส่วนลดสำหรับบัตรโดยสารเด็ก และ ไม่อนุญาตให้ออกบัตร ฯ สำหรับเด็กเดินทางคนเดียว (เด็ก คิดราคาเดียวกับ ผู้ใหญ่) , ทารกที่ไม่มีที่นั่งคิด 50 % ของราคาผู้ใหญ่                    
3. ราคาบัตรฯ นี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2559 และ เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ วันนี้ - 31 มีนาคม 2560 (วันสุดท้าย ที่อนุญาตให้เดินทางจาก กรุงเทพ ฯ   คือ 31 มีนาคม 2560  เท่านั้น )                    
4. การสำรองที่นั่ง ต้องได้รับการยืนยัน ก่อนการออกบัตรฯ ไม่อนุญาตให้ออกบัตรแบบไม่ระบุวันเดินทาง และต้องออกบัตรโดยสารที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง                    
5.  หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว : ( เงื่อนไขของโปรโมชั่นเหมือนเดิม )                     
   -  ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร                    
  -   ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทางบิน    
   ชั้นหนึ่ง / ชั้นธุรกิจ                    
   - อนุญาตให้เปลี่ยนวันเดินทาง และ/ หรือ  เที่ยวบิน ได้ ภายในอายุบัตรโดยสารและในรหัสชั้นเดินทางเดิม ไม่เสียค่าธรรมเนียม                 
   - กรณีที่ต้องมีการ Reissued เพื่อเปลี่ยนบัตรโดยสาร คิดค่าธรรมเนียมครั้งละ 3,000 บาท                     
   - บัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้เดินทางทั้งฉบับ อนุญาตให้ขอเงินคืนได้ โดยเสียค่าธรรมเนียม 5,000 บาท ต่อ ฉบับ
   - บัตรโดยสารที่ใช้เดินทางแล้วบางส่วน ไม่สามารถขอคืนเงินได้

    ชั้นประหยัด                    
    -  อนุญาตให้เปลี่ยนวันเดินทาง และ / หรือเที่ยวบินได้ คิดค่าธรรมเนียมครั้งละ 3,000 บาท และ ภาษีที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี )
    -  บัตรโดยสารไม่สามารถขอคืนเงินได้                    
** กรณี Mixed Class ใช้เงื่อนไขของชั้นประหยัด   
6. อายุบัตรโดยสาร : 14 วัน         
7. ไม่อนุญาตให้เลื่อนชั้นเดินทางสูงขึ้น                     
8. ราคาบัตรฯ ข้างต้นรวม ภาษี  แล้ว (ภาษี เปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ออกบัตรฯ และ วันที่เดินทาง )
9. ได้รับไมล์สะสมตามเงื่อนไขของ รอยัล ออร์คิด พลัส                     
10. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน                     
11. ราคาพิเศษนี้ไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับราคาพิเศษ และ / หรือ โปรโมชั่นอื่น ๆ    
             
** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า