โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิต KTC

แลกรับเครดิตเงินคืน 10%

เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการพิเศษ รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 5 เท่า (คะแนนสะสมปกติ 1 เท่า + คะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า) ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน ได้ที่ www.ktc.co.th/shoponline


พิเศษยิ่งขึ้น รางวัล TOP SPENDER

บัตรโดยสารไป-กลับเส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง 1 รางวัล 2 ที่นั่ง พร้อมบัตรเข้าสวนสนุก Hong Kong Disneyland 2 ใบ ประกาศรางวัล 20 สิงหาคม 2561 ที่เว็บไซต์ www.ktcworld.co.th

ลงทะเบียนรับสิทธิ์  


บริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 3 เดือน

(สำหรับบัตรโดยสารมูลค่า 1,500 บาทขึ้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก 


เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสมพิเศษ

 1. 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“สมาชิก”) และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ผ่าน www.thaiairways.com ภายในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2561 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิต KTC-CASH BACK, บัตรเครดิต KTC -ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท
 2. 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับสิทธิใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน เข้าร่วมรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการผ่าน  www.ktc.co.th/shoponline  ตามเงื่อนไขที่กำหนด และจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
 3. 3. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ผ่านทุกเว็บไซต์ทั่วโลก สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
 4. - รับสิทธิใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”)  เท่ากับยอดซื้อสินค้า/บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (ทุกสกุลเงิน) แลกรับเครดิตเงินคืน 10% ของยอดซื้อสินค้า/บริการต่อรายการ โดยสมาชิกจะต้องยืนยันการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนผ่าน www.ktc.co.th/shoponline โดยระบุ หมายเลขบัตรเครดิตอีเมล, ยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการที่ต้องการจะแลกรับเครดิตเงินคืน โดยจะต้องระบุยอดค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเต็มไม่มีจุดทศนิยม (ในกรณีที่ยอดค่าใช้จ่ายมีจุดทศนิยม ให้ปัดเศษลง) และระบุรายชื่อเว็บไซต์ หรือโมบายแอปพลิเคชัน ที่ใช้จ่ายออนไลน์  ในกรณีการแบ่งชำระ KTC FLEXI ผ่านช่องทางออนไลน์ สมาชิกจะต้องระบุยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการแบบเต็มจำนวนก่อนทำการแบ่งชำระรายเดือน เพื่อแปลงคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ในอัตรา 10% ของยอดซื้อสินค้า/บริการต่อรายการ สำหรับการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ผ่านทุกเว็บไซต์ ทั่วโลก
 5. - หรือ ใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดซื้อสินค้า/บริการผ่านบัตรฯ ต่อรายการ แลกรับส่วนลด 10% ของยอดซื้อสินค้า/บริการดังกล่าว บนหน้าเว็บไซต์ได้ทันที โดยไม่ต้องยืนยันการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนผ่าน www.ktc.co.th/shoponline สำหรับรายการซื้อสินค้า/บริการผ่าน www.ktc.co.th/ushop และรายการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่าน www.ktcworld.co.th ทั้งนี้ รายการที่ใช้คะแนนแลกรับส่วนลดทันทีบนเว็บไซต์ดังกล่าว จะไม่สามารถนำมาแลกรับเครดิตเงินคืนในรายการนี้ได้อีก ยกเว้นกรณีเป็นรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งไม่สามารถใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อแลกรับส่วนลดได้ทันที สมาชิกต้องยืนยันการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนผ่าน www.ktc.co.th/shoponline ตามขั้นตอนที่ระบุตามเงื่อนไขที่กำหนด
 6. - และรับเพิ่มคะแนนสะสม 5 เท่า (มาจากคะแนนสะสมปกติ 1 เท่า และคะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า ซึ่งคิดคำนวณหลังจากหักเครดิตเงินคืนแล้ว) หากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ตามข้อ 3 (1) หรือข้อ 3 (2) ข้างต้น เป็นยอดใช้จ่ายบนเว็บไซต์หรือร้านค้าพันธมิตรออนไลน์ที่ร่วมรายการ  ทั้งนี้  เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสม 5 เท่าตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนหรือแลกรับส่วนลด 10% ตามรายการนี้เท่านั้น
 7. 4. เคทีซีจะทำการคำนวณเครดิตเงินคืน และคะแนนสะสมพิเศษตามรายการนี้เป็นรายเดือนปฏิทินนับตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไป และทำการเครดิตเงินคืนและโอนคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชีบัตรฯ หลังจาก 60 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน
 8. 5. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นไม่นำยอดใช้จ่ายที่เกิดจากรายการเบิกถอนเงินสด ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้ง เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ รายการเงินคืนที่เกิดจาก Tax Refund และ/หรือการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้
 9. 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนและ/หรือส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก เพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนและ/หรือส่วนลดตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น 
 10. 7. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามรายการนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 11. 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 12. 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์  โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 13. 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาอันสมควร กรณีมีข้อพิพาท คําตัดสินของเคทีซีถือเป็นสิ้นสุด

 14. เงื่อนไขรางวัลสำหรับผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด

 15. 1. รายการส่งเสริมการขายนี้(“รายการ”) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตามที่กำหนด(“บัตรฯ”) ผ่าน ณ เว็บไซต์ www.thaiairways.com และลงทะเบียนร่วมรายการผ่าน www.ktc.co.th/tgregister ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2561 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC-SCG VISA PURCHASING, บัตรเครดิต KTC VISA SME COMMERCIAL GOLD บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐทุกประเภท สมาชิกบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท สมาชิกสินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH และสมาชิกสินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิตไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 16. 2.เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า การชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน (MCC 6211) รายการแบ่งชำระ KTC FLEXI by PHONE ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และ ค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจาการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อรับของรางวัลตามรายการนี้
 17. 3. ของรางวัลในรายการนี้ คือ บัตรโดยสารเครื่องบินสายการบินไทย เส้นทางกรุงเทพ ฯ - ฮ่องกง - กรุงเทพ ฯ สำหรับ 2 ที่นั่ง (“บัตรโดยสาร”) จำนวน 1 รางวัล พร้อมบัตรเข้าสวนสนุก Hong Kong Disneyland จำนวน 2 ใบ ทั้งนี้ รางวัลบัตรโดยสารดังกล่าวยังไม่รวมค่าออกบัตรโดยสาร ค่าภาษีเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสมาชิกผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง (ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง ในแต่ละรายการ) ขั้นตอนและเงื่อนไขในการรับรางวัลบัตรโดยสาร ดังนี้
 •   3.1. การสำรองที่นั่งบัตรโดยสาร กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสายการบินไทย โทร. 02 356 1111
 •   3.2. เมื่อสำรองที่นั่งแล้ว กรุณาติดต่อออกบัตรโดยสาร ณ กองควบคุมการสนับสนุนการเดินทาง ณ การบินไทยสำนักงานใหญ่ โทร. 02 545 1173 หรือ 02 545 4379
 •   3.3. บัตรโดยสารนี้สามารถเดินทางไป-กลับ สำหรับชั้นประหยัด ในเส้นทาง กรุงเทพฯ - ฮ่องกง โดยมีกำหนดเดินทางภายใน 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น
 •   3.4. บัตรโดยสารนี้ไม่สามารถคืนเงิน เปลี่ยนเป็นเงินสด เงินฝาก หรือแลกเปลี่ยนของรางวัลอื่น ซื้อขาย รวมถึงทำการโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 •   3.5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร, วันเดินทาง, เส้นทาง, แก้ไขชื่อผู้โดยสาร, การเลื่อนชั้นโดยสาร
 •   3.6. สมาชิกผู้โชคดีจะต้องชำระ ค่าธรรมเนียม และค่าภาษีของบัตรโดยสารที่เกิดขึ้น เป็นเงินสด ณ วันที่ทำการออกบัตรโดยสาร กับสายการบินไทย
 •   3.7. ที่นั่งโดยสารมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
 1. 4. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมรายการ เฉพาะสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายตรงตามเงื่อนไขและชำระด้วยบัตรเดียวกันเท่านั้น
 2. 5. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณในการรับสิทธิ์รางวัลบัตรโดยสารในรายการส่งเสริมการขายนี้
 3. 6. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรับสิทธิ์ลุ้นชิงโชคของรางวัลเฉพาะยอดใช้จ่ายเพื่อการใช้บริโภคส่วนบุคคล ไม่รวมถึงรายการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า เก็งกำไร ทุจริต หรือฉ้อฉล โดยหากตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนเครดิตเงินคืนที่มอบให้ทั้งหมด หรือบางส่วนรวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามแต่ละกรณี
 4. 7. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการ เคทีซีจะคัดเลือกสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สูงสุด จำนวน 1 ท่าน จากรายงานการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และจะทำการประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดี ผ่านทางเว็บไซต์ www.ktcworld.co.th ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 และจะทำการติดต่อแจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการรับของรางวัลให้สมาชิกผู้โชคดีทราบผ่านทาง [ไปรษณีย์/โทรศัพท์ ตามที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต (Statement)/หมายเลขโทรศัพท์] ของสมาชิกที่ได้แจ้งไว้ในฐานข้อมูลกับเคทีซี ภายใน 15 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดี โดยสมาชิกผู้โชคดีจะต้องติดต่อเพื่อขอรับของรางวัลตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลา 15 วันจากที่พนักงานเคทีซีติดต่อกลับเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลดังกล่าว
 5. 8.เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) ตรงกับที่ระบุบนบัตรฯเท่านั้น
 6. 9. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบของรางวัลตามรายการนี้สูงสุดเพียง 1 รางวัล ต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ต่อ สมาชิก 1 ท่าน เท่านั้นตลอดระยะเวลารายการ
 7. 10. กรณีมีสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดมากกว่า 1 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิกรายที่ [มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี และมีความถี่จำนวนการใช้จ่ายบัตรต่อเนื่องที่สูงกว่า/ทำการชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรฯ ในรายการนี้ก่อน] เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล โดยคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สุด หากสมาชิกผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติ หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดในลำดับถัดไป เป็นผู้ได้รับรางวัลแทน
 8. 11. สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลรับทราบและยินยอมเป็นผู้ชำระภาษี (ถ้ามี) ในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด
 9. 12. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นพนักงานของเคทีซี รวมทั้งบริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้ได้
 10. 13.การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ในการเข้าร่วมกิจกรรมประชา สัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่เคทีซีกำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่เคทีซีในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของสมาชิกผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่ เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ โดยภาพถ่ายสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเคทีซี
 11. 14. กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000