โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิต KTC


เงื่อนไข:

•  เคทีซีสงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระด้วยบัตรเครดิต KTC ที่ลงทะเบียนและมียอดใช้จ่ายตามที่กำหนดเท่านั้น
•  ลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ TG วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก มายังเบอร์  061-384-5000 โดยได้รับ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียนผ่าน www.ktc.co.th ระหว่าง 30 มี.ค. - 3 เม.ย. 2560 โดยลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการและสามารถลงทะเบียนซ้ำได้
•  เคทีซีสงวนสิทธิ์การโอนคะแนนพิเศษ โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายจากงานการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า ปี 2560 ระหว่าง 30 มี.ค. - 3 เม.ย. 2560 เท่านั้น
•  คะแนนพิเศษจะโอนไปยังบัญชีของท่านสมาชิกที่มีการใช้จ่ายตามกำหนด ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดแคมเปญ
•  เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตร KTC Cash Back, KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ, KTC Visa Corporate Gold, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
•  เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนคะแนนสะสมและ/หรือ ไมล์สะสม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนรวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉลเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้หรือใช้บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ใช้บัตรเครดิตผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภคและขอสงวนสิทธิ์มอบคะแนนสะสม และ/หรือ ไมล์สะสม ตามรายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขรายการ และคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ โดยไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบคะแนนสะสมและ/หรือไมล์สะสมให้แก่สมาชิกบัตรฯ จนเป็นที่เรียบร้อย
•  เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจสอบหลักฐานจากการใช้จ่ายของสมาชิกบัตรฯ ในบางกรณี  สมาชิกบัตรฯ โปรดกรุณาเก็บหลักฐานจำเป็น อาทิเซลส์สลิปยอดใช้จ่ายไว้เพื่อใช้ยืนยันในการตรวจสอบ
•  เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่าสมาชิกทุกรายที่ร่วมรายการและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตลอดระยะเวลารายการได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆของรายการส่งเสริมการภขายนี้แล้วทุกประการ
•   กรณีหากมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้น การตัดสินของเคทีซีถือเป็นอันเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด
•  เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเกี่ยวกับสินค้าและบริการตามรายการ กรณีสมาชิกบัตรฯ มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีกรุณาติดต่อโดยตรงกับบมจ.การบินไทย โทร 02-356-1111
•  เคทีซีสวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•  โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม www.ktcworld.co.th / หรือสอบถามได้ที่: 02-123-5000

เงื่อนไขการสมัครบัตรเครดิต KTC-Royal Orchid Plus และ KTC JCB Platinum

•  สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต KTC มาก่อน หรือยกเลิกบัตรเครดิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ยกเว้นบัตรเครดิตประเภทKTC JCB Platinum
•  เคทีซีสงวนสิทธิ์สำหรับสำหรับสมาชิกใหม่ที่สมัครบัตรเครดิต KTC-Royal Orchid Plus ประเภทบัตรหลัก หรือบัตรเครดิต KTC-JCB Platinum ภายในงาน ผ่าน branch code ROP ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. - 2 เม.ย. 2560 และได้รับการอนุมัติบัตรฯ ภายในวันที่ 3O เม.ย. 2560 เท่านั้น
•  เคทีซีสงวนสิทธิ์สำหรับการมอบของกำนัลตามสมาชิกบัตรฯ ที่สมัครตามที่เงื่อนไขกำหนดเท่านั้น โดยจะไม่นับมาคำนวณกับรายการส่งเสริมการสมัครบัตรรายการอื่น และจัดส่งของกำนัลตามที่อยู่ในใบแจ้งหนี้ และจัดส่งภายใน 60 วันนับจากวันที่  3O มิ.ย. 2560 กรณีไปรษณีย์ตีกลับสมาชิกบัตรฯ ต้องแจ้งขอรับของกำนัล ภายใน 60 วันนับจากวันที่ตราลงไปรษณีย์กำหนด
•  เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นรายการใช้จ่ายบางรายการที่จะไม่นับมาคำนวณ ได้แก่การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าผ่านบัตรฯ, การชําระค่าหน่วยลงทุน, กองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน (MCC 6211), รายการ FLEXI by phone, ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน, ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ, เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท
•  เคทีซีขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
•  โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม www.ktcworld.co.th และ/ หรือสอบถามได้ที่: 02-123-5000 กด 6