รักคุณเท่าฟ้า @เชียงใหม่ (เส้นทางในประเทศราคาพิเศษ)

ออกบัตรโดยสาร : วันที่ 23 ตุลาคม 2558 - 25 ตุลาคม 2558

เริ่มเดินทาง : วันที่ 23 ตุลาคม 2558 - 15 ธันวาคม 2558 

เงื่อนไขในการออกบัตรโดยสาร:

1. ราคาบัตรโดยสารข้างต้น สำหรับการออกบัตรโดยสารในงานรักคุณเท่าฟ้า ที่ เชียงใหม่, สำนักงานขายการบินไทยที่เชียงใหม่ และ ตัวแทนจำหน่ายในความดูแลของสำนักงานขายเชียงใหม่ และ เว็บไซต์ Thaiairways.com
2. ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว และ ไป-กลับ บนชั้นประหยัด ด้วยเที่ยวบินของการบินไทย เท่านั้น (Valid TG 3 Digits Flight only).
3. ราคาบัตรฯนี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ วันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2558 และ เริ่มต้นเดินทางได้ตั้งแต่ 23 ตุลาคม 2558 - 15 ธันวาคม 2558
4. การสำรองที่นั่งต้องได้รับการยืนยันก่อนการออกบัตร ฯ ไม่อนุญาตให้ ออกบัตร ฯ แบบไม่ระบุวันเดินทาง
5. บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน
6. กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร, เส้นทางบิน, Upgrade และไม่สามารถขอคืนเงินได้
7. อนุญาตให้เปลี่ยนเที่ยวบิน และ /หรือ วันเดินทางในรหัสชั้นเดินทางเดิม เพียง 1 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด เสียค่าธรรมเนียม 500 บาท (ติดต่อเพื่อ Reissue บัตรใหม่ ภายในอายุบัตรโดยสารเดิม/ บัตรโดยสารที่หมดอายุ ไม่สามารถใช้เดินทาง และ/หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี)
* ผู้โดยสารที่มิได้ยกเลิกเที่ยวบินเดิม ล่วงหน้า 3 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง จะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 30 ของราคาบัตรโดยสารปกติ (RBD:Y)
8.เด็กและทารกที่มีที่นั่งคิดราคา 75% ของราคาผู้ใหญ่ , ทารกไม่มีที่นั่งคิด 50% ของราคาผู้ใหญ่ **ไม่อนุญาตสำหรับเด็กเดินทางลำพัง
9. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
10. ราคาบัตรโดยสารดังกล่าวไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับ โปรโมชั่นอื่น ๆ
11. ได้รับไมล์สะสมปกติ
12. บัตรโดยสาร 1 ฉบับ สามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเพียง 1 ใบเท่านั้น
การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า