รักคุณเท่าฟ้า @ชลบุรี (เส้นทางในประเทศราคาพิเศษ)

ออกบัตรโดยสาร : 14 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558

Departure date : 14 สิงหาคม 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558
ระหว่าง กรุงเทพฯ และ

ราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียว ต่อ 1 ท่าน
เริ่มต้นที่ (บาท)

เชียงใหม่

         1,355        

ภูเก็ต

         1,655        

กระบี่

         1,455        

*** ราคาข้างต้นนี้ รวมค่าภาษีสนามบิน และ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ***

Conditions:

1. ราคาบัตรโดยสารข้างต้น สำหรับการออกบัตรโดยสารในงานรักคุณเท่าฟ้า ที่ พัทยา , สำนักงานขายการบินไทยที่พัทยา และ ตัวแทนจำหน่ายในความดูแลของสำนักงานขายพัทยา และ Internet ของบริษัท ฯเฉพาะในงาน รักคุณเท่าฟ้า ที่ชลบุรี เท่านั้น
2. ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว และ ไป- กลับ บน ชั้นประหยัด ด้วยเที่ยวบินของการบินไทย เท่านั้น (Valid TG 3 Digits Flight only).
3. ราคาบัตรฯนี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2558 และ เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ 14 สิงหาคม 2558  ถึง 30 พฤศจิกายน 2558 31 มีนาคม 2558
4. การสำรองที่นั่งต้องได้รับการยืนยันก่อนการออกบัตร ฯ ไม่อนุญาตให้ ออกบัตร ฯ แบบไม่ระบุวันเดินทาง
5. บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน
6. กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร , เส้นทางบิน , Upgrade และไม่สามารถขอคืนเงิน
7. อนุญาตให้เปลี่ยนเที่ยวบิน และ / หรือ วันเดินทางในรหัสชั้นเดินทางเดิม เพียง 1 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด เสียค่าธรรมเนียม 500 บาท
( ติดต่อเพื่อ Reissue บัตรใหม่ ภายในอายุบัตรโดยสารเดิม / บัตรโดยสารที่หมดอายุ ไม่สามารถใช้เดินทาง และ /  หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี)
     **ผู้โดยสารที่มิได้ยกเลิกเที่ยวบินเดิม 3 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนการเดินทาง จะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 30 ของราคา บัตรโดยสารปกติ (RBD : Y)
8. ไม่มีส่วนลดสำหรับเด็ก (เด็ก และ ทารกที่มีที่นัง คิดราคาเดียวกับผู้ใหญ่ ), ทารกไม่มีที่นั่งคิด  50 % ของราคาผู้ใหญ่
    ** ไม่อนุญาตสำหรับเด็กเดินทางลำพัง 
9. ที่นั่งมีจำนวจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
10. ราคาบัตรโดยสารดังกล่าวไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับ โปรโมชั่นอื่น ๆ
11. ได้รับไมล์สะสมปกติ
การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า