โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์


เงื่อนไข:

- สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้น บัตรนิติบุคคล เมื่อชำระยอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวน ในงานรักคุณเท่าฟ้า ที่สยามพารากอน หรือ ผ่านทางเว็บไซต์  thaiairways.com ระหว่างวันที่ 30 มี.ค.- 2 เม.ย. 60
- การคำนวณเครดิตเงินคืนของผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) คำนวณจากยอดใช้จ่ายสะสมต่อวันเท่านั้น
- เฉพาะการชำระค่าบัตรโดยสารการบินไทยเป็นสกุลเงินบาท ที่เดินทางภายในประเทศไทย หรือระหว่างประเทศโดยเริ่มต้นการเดินทางออกจากประเทศไทย
- ผู้ถือบัตรสามารถรวมยอดเงินตามเซลล์สลิปที่จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ภายใต้ชื่อ – สกุลและหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน ภายในวันเดียวกันได้ ทั้งนี้ ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละบัตรไม่สามารถนำมารวมกันได้
- จำกัดเครดิตเงินคืน 16,000 บาท/ท่าน/วัน และจำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 64,000 บาท/ท่านตลอดรายการ
- ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)
- เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ 
- ผู้ถือบัตรมีสิทธิได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืนและ/หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับและ/หรือ เรียกเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด     
- ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป หรือหลักฐานอ้างอิง เพื่อการตรวจสอบยืนยันกับธนาคาร 
- เงื่อนไขการซื้อบัตรโดยสารรวมถึงการใช้บัตรโดยสาร เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการบินไทย ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการกำหนด และ/หรือ การดำเนินการดังกล่าว
- ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ข้อขัดข้อง หรือข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
-  สอบถามเพิ่มเติม โทร. SCB Call Center 02-777-7777