โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด


SMS ลงทะเบียนภายในระยะเวลาโปรโมชั่น พิมพ์ TG3 ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งที่ 4806026 (3 บาท/ ครั้ง)

พิเศษ แบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือน โทร 1595 กด 1,1,1,6 ภายใน 3 วันก่อนครบกำหนดชำระ


เงื่อนไข:

•    รับเครดิตเงินคืนจากการซื้อบัตรโดยสารด้วยบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiairways.com หรือ ในงาน “รักคุณเท่าฟ้า 2560” ที่สยามพารากอน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 โดยสะสมยอดใช้จ่ายต่อบัตรครบทุก 20,000 บาท ต่อเซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3%
•    จำกัดยอดใช้จ่ายเพื่อรับเงินคืนไม่เกิน   200,000 บาท /หมายเลขบัตร/ตลอดรายการ
•     สงวนสิทธิ์เฉพาะการซื้อบัตรโดยสารเดินทางภายในประเทศไทยหรือระหว่างประเทศ ที่เริ่มต้นเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น
•     ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทาง SMS ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น โดยพิมพ์ TG3 เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักส่งมาที่ 4806026 (ค่าส่งครั้งละ 3บาท) และการลงทะเบียนจะสมบรูณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วทาง SMS และโปรดเก็บ SMS ที่ตอบกลับดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป
สมาชิกบัตรฯสามารถเปลี่ยนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯที่ www.thaiairways.com และในงานรักคุณเท่าฟ้า 2560 ที่สยามพารากอน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 มาทยอยจ่ายเป็นรายเดือนนาน 3 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อเดือน ติดต่อที่ โทร. 1595 กด 1, 1, 1 , 6 ภายใน 3 วันก่อนครบกำหนดชำระ
•    เครดิตเงินคืนดังกล่าวจะโอนเข้าในบัญชีบัตรเครดิตของบัตรหลักภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย  เพื่อจะหักออกจากจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามที่ปรากฎในใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต  
•    เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจากหมายเลขบัตรเดียวกัน  โดยไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรมเนียมทุกประเภท ยอดการใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้า/บริการในภายหลังหรือถูกยกเลิก
•    สมาชิกบัตรฯที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนจะต้องยังคงมีสภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิตและไม่ได้ผิดนัดชำระเงินใดๆตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารฯทำการมอบเงินคืนให้แก่สมาชิก ธนาคารฯสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเงินคืน หากพบว่ายอดการใช้จ่ายนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯกำหนด
•    ยอดการใช้จ่ายของบัตรเสริมจะนับรวมเข้ากับยอดใช้จ่ายของบัตรหลักเพื่อจะได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของรายการนี้     
•    เครดิตเงินคืนสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้
•    ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่ออกโดยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 
•    ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•    กรณีที่การส่งเสริมการขายนี้ขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ และ/หรือนโยบายของหน่วยงานกำกับใดๆ ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกรายการได้ 
•    กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารฯถือเป็นที่สุด
•    หากเงื่อนไขการรับคะแนนสะสมนี้ จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความแตกต่างและไม่สอดคล้องระหว่างสองภาษาดังกล่าว ให้ถือเอาฉบับภาษาไทยเป็นหลักเกณฑ์บังคับใช้ในการตีความ