โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางตั้งแต่2ท่านขึ้นไป บนเส้นทางภายในประเทศ สู่ กรุงเทพฯ

ออกบัตรโดยสารตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม  2559

เดินทางตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม  2559
สำหรับเดินทางพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป

BOOK FLIGHT

           

 

เส้นทางไป-กลับ


ราคาบัตรโดยสาร ไป-กลับ ต่อ 1 ท่าน(บาท)

เริ่มต้นที่

 

จาก


ไปยัง


ชั้นประหยัด


ชั้นธุรกิจ


เชียงรายกรุงเทพฯ 

1,390

 

-


เชียงใหม่

 

1,290

 

3,290


ขอนแก่น

 

1,340

 

-


อุดรธานี

 

1,340

 

-


อุบลราชธานี


1,340

 

-


กระบี่

 

1,290

 

-


สมุย

 

1,490

 

3,490


สุราษฎร์ธานี

 

1,340

 

-


ภูเก็ต

 

1,290

 

3,290


หาดใหญ่

 

1,390

 

-


นราธิวาส

 

1,340

 

-

*ราคาข้างต้น เป็นราคาที่รวมภาษีสนามบิน  และ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน *

เงื่อนไข

1. ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางของผู้ใหญ่ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปโดยต้องเดินทางพร้อมกัน ในเส้นทางเดียวกัน วัน และ เวลาเดียวกัน                
2. ราคาข้างต้นเป็นราคา สำหรับการเดินทางไป -กลับ ด้วยเที่ยวบินการบินไทย ( TG 3 DIGITS ) และเที่ยวบินร่วมระหว่างการบินไทยกับไทยสมายล์ ( TG 4 DIGITS OPR BY WE )                
  สำหรับการออกบัตรโดยสาร ได้ตั้งแต่ วันนี้  - 31 ธันวาคม 2559 และ เริ่มต้นเดินทางจากต่างจังหวัด เข้า กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง  31 ธันวาคม 2559                
3. ผู้โดยสารต้องกำหนดวันเดินทาง และ ออกบัตรโดยสารทันที่ ที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง            
4. ไม่มีราคาส่วนลดสำหรับเด็ก และ ทารก                
5. บัตรโดยสาร ไป-กลับ มีอายุ 7 วัน และ  14 วัน และ ต้องอยู่ในกรุงเทพ ฯ ไม่น้อยกว่า 2 วัน             
6. หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว :          
   -  กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร เส้นทางบิน เลื่อนชั้นโดยสาร และไม่สามารถขอคืนเงิน              
   - อนุญาตให้เปลี่ยนเที่ยวบิน และ / หรือ วันเดินทางในรหัสชั้นเดินทางเดิม และ  ภายในอายุบัตรโดยสาร ไม่เสียค่าธรรมเนียม                
( บัตรโดยสารที่หมดอายุ แล้ว ไม่สามารถใช้เดินทาง และ /  หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี) )            
 **ผู้โดยสารที่มิได้ยกเลิกเที่ยวบินเดิม 3 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนการเดินทาง จะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 30 ของราคา บัตรโดยสารปกติ ( RBD : Y )                
7. ได้รับไมล์สะสม ตามเงื่อนไข ของ ROP                 
8. ราคาบัตรฯ ข้างต้นรวมค่าภาษีสนามบิน                
9.ที่นั่งจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน              

การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

??