บริการฟรี รถลิมูซีนรับ/ ส่งสนามบิน

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารไป-กลับชั้นหนึ่ง
(เดินทางตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2560) ในเส้นทางระหว่างประเทศผ่านทุกช่องทางการจัดจำหน่าย

THAI Limousine

 

Special from THAI and Mastercard

 
เงื่อนไขบัตรโดยสาร

 1. 1. สิทธิประโยชน์ จะมอบสำหรับผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารไปกลับชั้นหนึ่ง ในเส้นทางระหว่างประเทศ (RBD: F/A/P) ผ่านทุกช่องทางการจัดจำหน่าย คือ ระบบออนไลน์/สำนักงานขายการบินไทยและตัวแทนจำหน่ายฯ ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2560 และต้องเริ่มต้นเดินทางขาแรก (First Departure Flight) ออกจากรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2560 เท่านั้น
 2. 2. กรณีผู้โดยสารออกบัตรโดยสารฯ ผ่านทางการบินไทย และได้ทำการปรับระดับชั้นเดินทางจากชั้นธุรกิจ เป็นชั้นหนึ่ง โดยการชำระเงินค่าบัตรโดยสารฉบับแรกรวมถึงค่าส่วนต่างบัตรโดยสารฯ ด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ด การบินไทยอนุญาตให้สามารถใช้บริการลิมูซีนตามข้อกำหนด
 3. 3. กรณีผู้โดยสารออกบัตรโดยสารฯ ผ่านทางตัวแทนจำหน่าย และได้ทำการปรับระดับชั้นเดินทางจากชั้นธุรกิจเป็นชั้นหนึ่ง โดยการชำระเงินค่าบัตรโดยสารฉบับแรกด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ด และได้นำบัตรโดยสารมาทำการ Reissue เพื่อชำระค่าส่วนต่างเป็นชั้นหนึ่ง การบินไทยอนุญาตให้สามารถใช้บริการลิมูซีนตามข้อกำหนด
 4. 4. ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าบัตรโดยสารฯ ด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ด เท่านั้น
 5. 5. ผู้โดยสารต้องทำการสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 วันก่อนวันเดินทาง
 6. 6.กรณีที่การบินไทยเปลี่ยนแปลงแบบเครื่องบิน หลังจากผู้โดยสารได้ออกบัตรโดยสารชั้นหนึ่งเป็นที่เรียบร้อย การบินไทยอนุญาต ให้ผู้โดยสารสามารถใช้บริการรถลิมูซีนได้ตามข้อกำหนด
 7. 7.สิทธิประโยชน์นี้มีจำนวนจำกัด
 8. 8. การบินไทยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีข้อกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

เงื่อนไขการจองรถลิมูซีน

 1. 1. บริการรถรับ-ส่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและที่พัก ด้วยรถเบ็นซ์ อีคลาส หรือรถตู้โตโยต้าอัลพาร์ด หรือเทียบเท่า
 2. 2. ผู้โดยสารสามารถเลือกสิทธิประโยชน์การใช้บริการลิมูซีนได้เพียง 1 เที่ยว คือจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปที่พัก หรือจากที่พักไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารสามารถเลือกได้ขาใดขาหนึ่งเท่านั้น)
 3. 3. ผู้โดยสารจะต้องทำการจองรถลิมูซีนล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง
 4. 4. ผู้โดยสารสามารถทำการจองบริการลีมูซีน ผ่านทาง ไทยลิมูซีนเซ็นเตอร์ โทร 02-308-8399 กด 1 ช่วงวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-21:00 และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09:00-20:00 หรือโทรสาร 02-308-8355 หรือ อีเมล: rsvn@thailimousinecenter.com ส่วนนอกเวลาทำการ Hotline: โทร 083-915-0770
 5. 5. การบริการลิมูซีนนี้ สงวนสิทธิ์สำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งที่เดินทางบนชั้นบัตรโดยสาร (RBD:F/A/P) บนเที่ยวบินที่ทำการบินโดยสายการบินไทย (TG 3 Digits only) และชำระค่าบัตรโดยสารฯ ด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ดเท่านั้น
 6. 6. การบินไทยจะรับผิดชอบค่าบริการลิมูซีน เฉพาะในเส้นทางที่กำหนดไว้ คือ กรุงเทพฯ และ 5 จังหวัดในเขตปริมณฑล ได้แก่ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาครและนครปฐม
 7. 7. ไม่มีบริการรถลิมูซีน สำหรับบัตรโดยสารสมนาคุณ/บัตรโดยสารรางวัลหรือบัตรโดยสารที่ปรับชั้นที่นั่งจากชั้นธุรกิจเป็นชั้นหนึ่ง
 8. 8. พนักงานขับรถ จะจอดรอที่สถานที่นัดหมายไม่เกิน 30 นาทีจากที่พัก หรือไม่เกิน 90 นาทีจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นับจากเวลาที่เครื่องลงจอด
 9. 9. การยกเลิกการใช้บริการ ผู้โดยสารจะต้องแจ้งยกเลิกการใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 12 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการ No Show
 10. 10. กรณีได้รับการยืนยันการจองรถลิมูซีน แล้วมีการเปลี่ยนแปลงตารางการเดินทาง ผู้โดยสารต้องแจ้งการยกเลิกการใช้บริการอย่างน้อย 12 ชั่วโมง ไปยังทางผู้ให้บริการรถลิมูซีน Thai Limousione Center
 11. 11. การบริการนี้เป็นการเดินทางจากต้นทางไปยังปลายทางเท่านั้น ไม่อนุญาตให้หยุดแวะพักระหว่างทาง