เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก 19 (เส้นทางภายในประเทศ)

ออกบัตรโดยสาร : 14 - 17 กรกฎาคม 2559

ออกเดินทาง : 01 สิงหาคม 2559 - 31 ตุลาคม 2559

ระหว่าง กรุงเทพฯ และ

ราคาบัตรโดยสารเที่ยวเทียว ต่อ 1 ท่าน
เริ่มต้นที่ (บาท)
ชั้นประหยัด

เชียงใหม่

1,300      

ภูเก็ต

1,600      

กระบี่

1,400      

*** ราคาข้างต้นนี้ รวมค่าภาษีสนามบินแล้ว และ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ***

 

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

1. ราคาบัตรโดยสารข้างต้น สำหรับการขายในงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 19 
2. ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด ด้วยเที่ยวบินของการบินไทย เท่านั้น ( Valid TG 3 Digits Flight only ).

3. ราคาบัตรฯนี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559  ถึง 17 กรกฎาคม 2559 และ เดินทางได้ตั้งแต่ วันที่ 01 สิงหาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

4. การสำรองที่นั่งต้องได้รับการยืนยันก่อนการออกบัตร ฯ ไม่อนุญาตให้ ออกบัตร ฯ แบบไม่ระบุวันเดินทาง

5. กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว

  - ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร เปลี่ยนเส้นทางบิน เลื่อนชั้นโดยสาร และไม่สามารถขอคืนเงินได้

  - เปลี่ยนเที่ยวบิน และ / หรือ วันเดินทาง ภายในเงื่อนไข เสียค่าธรรมเนียม ครั้งละ 500 บาท

6. เด็ก คิด 75 % ของราคาผู้ใหญ่ และ ไม่อนุญาตให้เด็กเดินทางคนเดียว /  ทารก คิด 50 % ของราคาผู้ใหญ่

7. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน

8. ราคาบัตรโดยสารดังกล่าวไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับ โปรโมชั่นอื่น ๆ

9. ได้รับไมล์สะสมปกติ

การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า