โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตยูโอบี
เงื่อนไขสำหรับเครดิตเงินคืน

 • 1. สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต UOB Privi Mile เมื่อซื้อบัตรโดยสารการบินไทย ผ่าน thaiairways.com ด้วยบัตรเครดิต UOB Privi Mile ครบทุก 10,000 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท และเมื่อมีการใช้จ่ายสะสมครบ 200,000 บาทตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย รับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบีประเภทอื่น รับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อซื้อครบทุก 10,000 บาท/เซลล์สลิป (จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 200,000 บาท/ลูกค้า/ตลอดรายการ)
 • 2. เศษของ 10,000 บาทในแต่ละเซลล์สลิปจะไม่ถูกนำมาคำนวณเครดิตเงินคืน
 • 3. ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
 • 4. รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถทำได้เฉพาะบัตรเครดิต VISA และ MasterCard ที่ออกโดยธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และเป็นบัตรเครดิตบัตรหลักเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกเครดิตเงินคืน
 • 5. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนนี้ต้องเป็นการใช้จ่ายซื้อบัตรโดยสารการบินไทย ผ่าน thaiairways.com เท่านั้น และต้องเป็นรายการที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 15 ก.ค. – 31 ก.ย. 60 โดยยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
 • 6. ธนาคารจะทำการบันทึกเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักที่ลงทะเบียนภายใน 60 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • 7. กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารเพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • 8. เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • 9. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการสายการบิน กรณีเกิดข้อบกพร่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายการบิน กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง
 • 10. การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรหลักผ่าน SMS พิมพ์ TG17 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ภายในช่วงรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวยกเว้นลูกค้า Privilege Banking ที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต ไม่ต้องลงทะเบียน SMS


  เงื่อนไขสำหรับรางวัล Top Spender

 • 1. ผู้ได้รับรางวัลบัตรโดยสาร ทางธนาคารจะติดต่อกลับ ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ 31 ส.ค.60
 • 2. บัตรโดยสารดังกล่าวสามารถเดินทางในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ - ลอนดอน สำหรับชั้น ประหยัด ในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น
 • 3. บัตรโดยสารดังกล่าวไม่สามารถคืนเงิน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือแลกเปลี่ยนของรางวัล ซื้อ/ ขาย รวมถึงทำการโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • 4. การเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร
 • 4.1 ไม่อนุญาตเปลี่ยนแปลงเส้นทาง
 • 4.2 ไม่อนุญาตเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อผู้โดยสาร
 • 4.3 ไม่อนุญาตเลื่อนชั้นโดยสาร
 • 5. ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีของบัตรโดยสารทีเกิดขึ้น เป็นเงินสด ในวันที่ทำการออกบัตรโดยสาร
 • 6. ทีนั่งมีจำกัดในแต่ละเทียวบิน