โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตอิออนเงื่อนไข :

- บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน (“บริษัทฯ”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข ในช่วงวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2559 เท่านั้น
- ยอดการชำระค่าสินค้า และ / หรือบริการ หรือยอดสินเชื่อ ที่นำมาคำนวณเพื่อรับไมล์สะสม ไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตร ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายการใช้จ่ายที่ยกเลิก
- บริษัทฯ จะคำนวณการใช้จ่ายผ่านบัตร ทุก 20 บาท รับ 1 คะแนนไมล์สะสมตามรอบบัญชีปกติ และรับเพิ่ม 1 คะแนนโบนัสไมล์สะสมจากการซื้อบัตรโดยสารการบินไทยตามเงื่อนไขดังกล่าวให้ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการตลาด
- ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิต มีสถานะบัญชีปกติ และจะต้องไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดจนถึงวันรับบัตรโดยสารและไมล์สะสม
- บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องในการให้บริการของสายการบิน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้ถือบัตรจะต้องติดต่อบริษัทผู้ให้บริการโดยตรง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาด อันเนื่องมาจากการพิมพ์หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
- โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายและสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ผ่านทาง www.aeon.co.th