กรุงเทพฯ ไป มอสโก

สำรองที่นั่งภายใน 26 สิงหาคม 2560

เดินทางภายไป-กลับภายใน 31 สิงหาคม 2560

* ราคาเริ่มต้นต่อท่าน 49,900 บาท

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

วันที่ทำการบิน

TG974/ 975 ให้บริการในวันจันทร์ พุธ พฤหัสบดี และ เสาร์

การสำรองที่นั่ง

สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน

การสำรองที่นั่ง

ระยะเวลาเดินทางอย่างน้อย 3 วัน / ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน

(สำหรับเที่ยวบินขากลับ มอสโก - กรุงเทพฯ ต้องไม่เกิน 31 สิงหาคม 2560 )

ไมล์สะสม

110% ของไมล์สะสมปกติ

ส่วนลดบัตรโดยสารเด็ก

จ่าย 75% ของผู้ใหญ่

ส่วนลดบัตรโดยสารทารก

บัตรโดยสารทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ไม่มีที่นั่ง - จ่าย 25% ของราคาผู้ใหญ่

เงื่อนไข

1. ยกเลิก/ ขอเงินคืน: สามารถยกเลิกหรือขอเงินคืนได้ก่อนการเดินทาง มีค่าธรรมเนียม 9,000 บาท 
2.เปลี่ยนวันเดินทางหรือเที่ยวบิน : สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อนวันหมดอายุบัตร มีค่าธรรมเนียม 5,000 บาท/ ครั้ง
3. แก้ไขตัวสะกดชื่อ-นามสกุล (บุคคลเดียวกัน): สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อนเดินทาง มีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท

 

เงื่อนไขอื่นๆ

- ที่นั่งจำนวนจำกัด
- สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

*ราคาตั๋วไป-กลับรวมภาษีในชั้น Premium Economy จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน


**การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ/หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

??
??

 

 

??
??
??
??

 

 

??
??
??
??