จาริกแดนพุทธภูมิ

จองบัตรโดยสาร : วันนี้ ~ 31 มีนาคม 2561

เดินทางตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม ~ 31 มีนาคม 2561 (สิ้นสุดการเดินทางภายใน 31 มีนาคม 2561)

 
??

*ให้บริการโดยสายการบินไทยสมายล์

เส้นทางจาก กรุงเทพฯชั้นโดยสารราคาเริ่มต้นสำหรับเที่ยวเดียวราคาเริ่มต้นสำหรับไป-กลับ
กายา/ พาราณสี ประหยัด 12,500 18,750
ประหยัดพรีเมี่ยม 19,050 31,520

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

อายุบัตรโดยสาร


30 วัน

ไมล์สะสม


รหัสชั้นโดยสาร U - 110% ของไมล์สะสมปกติ
รหัสชั้นโดยสาร Y/ B/ M/ H/ Q - 100% ของไมล์สะสมปกติ
รหัสชั้นโดยสาร T/ K - 75% ของไมล์สะสมปกติ    

ส่วนลดบัตรโดยสารเด็ก คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่
ส่วนลดบัตรโดยสารทารก ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่มีที่นั่ง - คิด 25% ของราคาผู้ใหญ่

เงื่อนไขบัตรโดยสาร


1. ยกเลิก/ ขอคืนเงิน: สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยมีค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
2. การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน/ วันเดินทาง: สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในอายุบัตรโดยสาร โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
3. การแก้ไขชื่อ(ตัวสะกด): สามารถเปลี่ยนแปลงก่อนวันเดินทาง โดยมีค่าธรรมเนียม 2,000 บาท/ ครั้ง

เงื่อนไขอื่นๆ

 


- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

*ราคาพิเศษตั๋วไป-กลับรวมภาษีมีที่นั่งจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า