King

โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตซิตี้แบงก์


เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์

 • 1. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทยที่ลงทะเบียนร่วมรายการ และมียอดใช้จ่ายผ่านเว็บไซต์การบินไทยที่กำหนดเท่านั้น
 • 2. การให้เงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายรวมกันภายใน 1 วัน (รวมบัตรหลัก และบัตรเสริม) สำหรับการใช้จ่ายทุกๆ 10,000 บาท ตั่งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และไม่เกิน 120,000 บาท/ลูกค้า/ตลอดรายการ (ทุกบัตรรวมกัน)
 • 3. ยอดใช้จ่ายที่เกิน 120,000 บาท จะไม่ได้รับการคำนวณเงินคืนพิเศษ
 • 4. เฉพาะการซื้อบัตรโดยสารเดินทางภายในประเทศไทยหรือบัตรโดยสารระหว่างประเทศซึ่งเริ่มออกเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น
 • 5. เงินคืนจะถูกบันทึกให้ในบัตรหลักภายใน 60 วันหลังจบรายการ โดยสมาชิกฯ ต้องคงสภาพสมาชิกฯ จนถึงวันที่ทำรายการมอบเงินคืน
 • 6. ธนาคารซิตี้แบงก์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง

เงื่อนไขบัตรโดยสารรางวัลสำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด

 • 1. นับรวมยอดการใช้จ่ายที่ thaiairways.com ทีกำหนดเท่านั้น ผ่านบัตรซิตี้รอยัล ออร์คิด พลัส ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. – 14 ก.ค.60/ 15 ก.ค. – 14 ส.ค.60/ 15 ส.ค. – 15 ก.ย.60 ไม่รวมยอดที่ทำการแบ่งชำระ PayLite conversion
 • 2. ต้องมียอดการใช้จ่ายขั้นต่ำ 300,000 บาทขึ้นไปตามที่กำหนด
 • 3. สมาชิกบัตรฯ ที่ได้รับบัตรโดยสารรางวัล สามารถเลือกเส้นทางระหว่างประเทศ ที่ใดก็ได้ที่บินโดยการบินไทย ทั้งนี้ไม่รวมสายการบินร่วมหรือ codeshare
 • 4. สมาชิกบัตรฯ ที่ได้รับบัตรโดยสารรางวัลจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีของบัตรโดยสารที่เกิดขึ้นเป็นเงินสด ณ วันที่ทำการออกบัตร
 • 5. บัตรโดยสารชั้นประหยัด 2 ใบนี้จะต้องเดินทางพร้อมกันในเส้นทางเดียวกัน
 • 6. บัตรโดยสารดังกล่าวไม่สามารถเลื่อนชั้นโดยสาร แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด แลกเปลี่ยนของรางวัล ซื้อ,ขาย และไม่สามารถทำการโอนสิทธิ์ 2 ให้ผู้อื่นได้
 • 7. สมาชิกบัตรหลัก 1 ท่านจะได้รับบัตรโดยสารเพียง 1 รางวัล ตลอดรายการ
 • 8. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนด
 • 9. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้


เงื่อนไขกรณีเลือกผ่อน 0% 3 เดือน

 • 1. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
 • 2. ยอดที่นำไปผ่อนชำระด้วยดอกเบี้ย 0% นี้ไม่สามารถร่วมรับเงินคืนได้
 • 3. ยอดขั้นต่ำในการทำรายการคือ 10,000 บาทขึ้นไป /เซลล์สลิป สงวนสิทธิ์การทำรายการแบ่งชำระ 1 ครั้ง /บัตร /รอบบิล โดยสามารถรวบรวมเซลล์สลิปได้
 • 3. สงวนสิทธิ์ทำรายการแบ่งชำระ เฉพาะการใช้ซื้อบัตรโดยสารการบินไทยผ่านเว็บไซต์การบินไทยที่กำหนดเท่านั้น ไม่รวมการซื้อบัตรโดยสารผ่านช่องทางอื่น หรือการใช้จ่ายอื่นๆที่การบินไทย
 • 4. หากยกเลิกบัตรฯธนาคารซิตี้แบงก์สงวนสิทธิ์เรียกเก็บเต็มจำนวนทันที
 • 5. คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดของยอดใช้จ่ายที่ทำรายการ conversion จะถูกหักออกในวันที่ทำรายการและท่านจะได้รับคะแนนสะสมคืนจากยอดเงินต้นที่เรียกเก็บในแต่ละเดือนเป็นระยะเวลา 3 เดือน
 • 6. การทำรายการผ่อนชำระ ลูกค้าต้องแสดงความจำนงผ่านซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง 1588 ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ก่อนครบกำหนดวันสรุปยอดของสมาชิกบัตรฯ
 • 7. ในกรณีที่ลูกค้าติดต่อทำรายการหลังวันสรุปยอดบัญชี ลูกค้าอาจไม่สามารถทำรายการได้ครบทุกรายการตามที่ลูกค้าต้องการ
 • 8. การพิจารณาและการอนุมัติจะขึ้นอยู่กับสถานะบัญชี ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติและวงเงินอนุมัติให้เป็นดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของธนาคารฯ ถ้าไม่ผ่านการอนุมัติทางธนาคารฯ จะแจ้งภายใน 7 วันหลังทำการลงทะเบียน และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือหลักฐานและคำตัดสินของธนาคารฯเป็นอันสิ้นสุด
 • 9. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้

ขั้นตอนและเงื่อนไขในการรับบัตรโดยสารสารรางวัล

1. การสำรองที่นั่งบัตรรางวัล กรุณาติดต่อซิตี้แบงก์

2. เมื่อทำการสำรองที่นั่งแล้ว กรุณาติดต่อออกบัตรโดยสาร ณ กองควบคุมการสนับสนุนการเดินทาง ณ การบินไทยสำนักงานใหญ่

3. บัตรโดยสารดังกล่าวสามารถเดินทางในเส้นทางไป-กลับ ในเส้นทางระหว่างประเทศ และออกเดินทางจากกรุงเทพฯเท่านั้น

4. บัตรโดยสารดังกล่าวไม่สามารถคืนเงิน เปลี่ยนเป็นเงินสด แลกเปลี่ยนของรางวัล ซื้อขาย  รวมถึงทำการโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

5. การเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร

 5.1) การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง: ไม่อนุญาต
 5.2)  การเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อผู้โดยสาร: ไม่อนุญาต
 5.3) การเลื่อนชั้นโดยสาร: ไม่อนุญาต

6. ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีของบัตรโดยสารที่เกิดขึ้น เป็นเงินสด ณ วันที่ทำการออกบัตรโดยสาร
7. ที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน