เดินทางเป็นคู่ สู่กรุงเทพฯ

จองบัตรโดยสารตั้งแต่ วันนี้ - 29 ตุลาคม 2560
สำหรับการเดินทางภายใน วันที่ 10 - 30 ตุลาคม 2560 เท่านั้น

ราคาไป-กลับ เริ่มต้นที่ 1,390 บาท ต่อท่าน

สำหรับการเดินทางพร้อมกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

 

??

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

อายุบัตรโดยสาร

21 วัน

ไมล์สะสม

 

500 ไมล์

ส่วนลดบัตรโดยสารเด็ก ไม่มีส่วนลด
ส่วนลดบัตรโดยสารทารก ไม่มีส่วนลด

เงื่อนไขบัตรโดยสาร


1. การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน: อนุญาต 1 ครั้ง ภายในอายุบัตรโดยสาร โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
2. การแก้ไขชื่อ(ตัวสะกด): สามารถแก้ไขได้ก่อนวันเดินทาง โดยมีค่าธรรมเนียม 500 บาท/ ท่าน/ ครั้ง  
3. ยกเลิก/ ขอคืนเงิน: ไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้

เงื่อนไขอื่นๆ

 


- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

*ราคาพิเศษตั๋วไป-กลับรวมภาษีมีที่นั่งจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า