Europe GV2 (from Thailand)

ออกบัตรโดยสารตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม 2558

เดินทางตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม 2558
สำหรับเดินทางพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป

สำรองที่นั่ง


เส้นทาง

ราคาบัตรโดยสารไป-กลับ ต่อ 1 ท่าน(บาท)
เริ่มต้นที่

ไทย-(TG916)-ลอนดอน-ไทย

21,440
ไทย-(TG922)-แฟรงค์เฟิร์ต-ไทย

          21,440          

ไทย-ลอนดอน/ปารีส/แฟรงค์เฟิร์ต-ไทย                                 

                      22,665                      

ไทย-มาดริด/ซูริค/โรม/มิลาน/มิวนิค-ไทย                             

                       21,440                      

ไทย-มอสโก / โจฮันเนสเบิร์ก-ไทย                              

                       18,890                      
เงื่อนไขบัตรโดยสาร

1. ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทาง ไป - กลับ บนชั้นประหยัดในเส้นทาง และ เที่ยวบินที่กำหนด ด้วย การบินไทย เท่านั้น
ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทางบิน หรือ เลื่อนชั้นเดินทางสูงขึ้น รวมทั้งไม่สามารถขอคืนเงินได้
2. ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางของผู้ใหญ่ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปโดยต้องเดินทางพร้อมกัน ในเส้นทางเดียวกัน ตลอดทั้งไป และ กลับ
3. ไม่มีราคาส่วนลดสำหรับบัตรโดยสารเด็ก และ ไม่อนุญาตให้ออกบัตร ฯ สำหรับเด็กเดินทางคนเดียว    สำหรับทารกที่ไม่มีที่นั่ง คิด 50 % ของราคาผู้ใหญ่
4. ราคาบัตรฯ นี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ วันที่ 24 ตุลาคม 2557  -  15  มกราคม 2558    และ เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ วันที่ 24  ตุลาคม 2557   -  15 มกราคม 2558
5. การสำรองที่นั่ง ต้องได้รับการยืนยัน ก่อนการออกบัตรฯ ไม่อนุญาตให้ออกบัตรแบบไม่ระบุวันเดินทาง และต้องออกบัตรโดยสารที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง
6. ราคาบัตรฯ ข้างต้นไม่รวม ภาษี และ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท
7. หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว : อนุญาตให้เปลี่ยนเที่ยวบิน / วันเดินทาง ได้เฉพาะเที่ยวกลับ เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น 
    7.1 การเดินทางขาออกจากกรุงเทพฯ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยน เที่ยวบิน / วันที่
    7.2  การเดินทางขากลับเข้ากรุงเทพฯ อนุญาตให้เปลี่ยนเที่ยวบิน / วันที่ ได้เพียง 1 ครั้ง ภายในอายุบัตรโดยสาร คือ 21 วัน
     นับจากวันเริ่มต้นเดินทางที่ระบุบนบัตรฯ คิดค่าธรรมเนียม 3000 บาท (รหัสชั้นเดินทางเดิมและ เงื่อนไขของโปรโมชั่นเดิม ) 
8.  ได้รับไมล์สะสมตามเงื่อนไขของ รอยัล ออร์คิด พลัส
9. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
10. ราคาพิเศษนี้ไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับราคาพิเศษ และ / หรือ โปรโมชั่นอื่น ๆ
** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า