Indian Sub & Middle East Winter Special


สำรองที่นั่ง

สำหรับออกบัตรโดยสาร : วันนี้   - 10 กันยายน  2557

เริ่มออกเดินทาง : 01 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2557


เงื่อนไขในการออกบัตรโดยสาร

 1. 1. ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทาง ไป - กลับ บนชั้นประหยัดในเส้นทาง ที่กำหนด  ด้วย การบินไทย
  2. ไม่มีราคาส่วนลดสำหรับบัตรโดยสารเด็ก และ ไม่อนุญาตให้ออกบัตร ฯ สำหรับเด็กเดินทางคนเดียว    ( เด็ก คิดราคาเดียวกับ ผู้ใหญ่ ) สำหรับทารกที่ไม่มีที่นั่ง คิด 50 % ของราคาผู้ใหญ่
  3. ราคาบัตรฯ นี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ วันที่ 01 กันยายน 2557  -  10 กันยายน 2557
      และ เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ วันที่ 01 ตุลาคม 2557  - 15 ธันวาคม 2557
      ( วันสุดท้าย ที่อนุญาตให้เดินทางออกจาก กรุงเทพฯ  คือ 15 ธันวาคม 2557 เท่านั้น )
  4. การสำรองที่นั่ง ต้องได้รับการยืนยัน ก่อนการออกบัตรฯ ไม่อนุญาตให้ออกบัตรแบบไม่ระบุวันเดินทาง และต้องออกบัตรโดยสารที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง
  5.  หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว : ( เงื่อนไขของโปรโมชั่นเหมือนเดิม )
     - อนุญาตให้เปลี่ยนวันเดินทาง / เที่ยวบิน ได้เพียง  1 ครั้ง ในรหัสชั้นเดินทางเดิม ภายในอายุบัตรโดยสาร
        คิดค่าธรรมเนียม 3, 000  บาท และ ภาษีที่เพิ่มขึ้น ( ถ้ามี ) , ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทางบิน รวมถึงไม่สามารถขอคืนเงินได้
  **บัตรโดยสารที่หมดอายุ ไม่สามารถใช้เดินทาง และ / หรือ เปลี่ยนแปลง ได้ในทุกกรณี
  6. ไม่อนุญาตให้เลื่อนชั้นเดินทางสูงขึ้น
  7.  ได้รับไมล์สะสมตามเงื่อนไขของ รอยัล ออร์คิด พลัส
  8. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
  9. ราคาพิเศษนี้ไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับราคาพิเศษ และ / หรือ โปรโมชั่นอื่น ๆ
  ** ได้รับน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเป็น  30 กิโลกรัม สำหรับการเดินทางทั้งไป และ กลับ
  ** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า