โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตซิตี้แบงก์เงื่อนไข

• การให้อัตราคะแนนพิเศษของโปรโมชั่นจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายทั้งหมด (รวมบัตรหลัก และบัตรเสริม) โดยจะคำนวณทุกๆ 10,000 บาท และเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 100,000 บาท/ลุกค้า/ตลอดรายการ (ทุกบัตรรวมกัน) โดยคำนวณรวมกับคะแนนสะสมปกติของบัตรฯ ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดจนครบจำนวนเท่าที่กำหนด และยอดใช้จ่ายที่เกิน 100,000 บาท จะได้รับคะแนนสะสมในอัตราปกติ
• บัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา และซิตี้ รีวอร์ด รับคะแนนเพิ่ม 1 เท่า สำหรับทุกๆ 10,000 บาท เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และคะแนนเพิ่ม 3 เท่า สำหรับทุกๆ 10,000 บาท เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป
• บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ รับคะแนนเพิ่ม 1 เท่า สำหรับทุกๆ 10,000 บาท เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และคะแนนเพิ่ม 4 เท่า สำหรับทุกๆ 10,000 บาท เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป
• บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ทุกประเภท ทุก 15 บาท รับ 1 คะแนน สำหรับทุกๆ 10,000 บาท เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และทุก 8 บาทรับ 1 คะแนน สำหรับทุกๆ 10,000 บาท เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป
• บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ค ทุกประเภท รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 0.25% สำหรับทุกๆ 10,000 บาท เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และเพิ่ม 0.50% สำหรับทุกๆ 10,000 บาท เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ ที่ออกในประเทศไทยที่ลงทะเบียนร่วมรายการ และมียอดใช้จ่ายหรือผ่านทางเว็บไซต์การบินไทยเท่านั้น
• เฉพาะการซื้อบัตรโดยสารเดินทางภายในประเทศไทย หรือ บัตรโดยสารระหว่างประเทศซึ่งเริ่มออกเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น
• จำกัดการให้คะแนนสูงสุดจากการใช้จ่ายไม่เกิน 100,000 บาท/ลุกค้า/ตลอดรายการ
• คะแนนสะสมจะถูกบันทึกให้ในบัตรหลักภายใน 60 วันหลังจากเดือนที่สมาชิกฯ ร่วมรายการ โดยสมาชิกฯ ต้องคงสภาพสมาชิกฯ จนถึงวันที่ทำรายการมอบคะแนนสะสม
• ธนาคารซิตี้แบงก์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
• ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสิรมการขายนี้