Rak Khun Tao Fah@Khon Kaen

สำหรับออกบัตรโดยสารวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2557

ออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2558 - 31 มีนาคม 2558

ไม่อนุญาติให้เดินทางระหว่างวันที่ 19 -22 กุมภาพันธ์ 2558


สำรองที่นั่ง

     

เส้นทาง ระหว่าง  

ราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียวชั้นประหยัด ต่อ 1 ท่าน(บาท)

 ราคาบัตรโดยสารไป-กลับ ขั้นประหยัดต่อ 1 ท่าน(บาท)
                                           

 กรุงเทพฯ - ขอนแก่น

            990            
                                             1,980

เงื่อนไขในการออกบัตรโดยสาร

 1. 1. ราคาข้างต้นเป็นราคา สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว และ ไป - กลับ  ในชั้นประหยัดตามแส้นทางที่กำหนดด้วยการบินไทย เท่านั้น
      สำหรับการออกบัตรโดยสาร ได้ตั้งแต่ วันที่ 24   ถึง 26  ตุลาคม 2557   และ เริ่มต้นเดินทาง 15 มกราคม 2558  - 31 มีนาคม 2558
      ไม่อนุญาตให้เดินทางระหว่าง วันที่ 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2558.
  2.  บัตรโดยสารมีอายุ 14  วัน  นับจากวันเริ่มต้นเดินทาง ที่ระบุบนบัตรโดยสาร
  3. ผู้โดยสารต้องกำหนดวันเดินทาง และ ออกบัตรโดยสารทันที่ ที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง
  4. ไม่มีส่วนลดพิเศษสำหรับเด็ก และ ทารก
  5. กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร , เส้นทาง , เที่ยวบิน,  วันเดินทาง , Upgrade และไม่สามารถขอคืนเงิน
  6. ได้รับไมล์สะสม ตามปกติ 
  7. ราคาบัตรฯ ข้างต้นยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน
  8.ที่นั่งจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
  การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า