โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์


  ลงทะเบียนทาง SMS : พิมพ์ TG1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)


เงื่อนไขทั่วไป :

 • 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) (ยกเว้น บัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS) ที่ลงทะเบียนร่วมรายการตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยส่ง SMS ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 31 มีนาคม 2561

 • 2. ผู้ถือบัตรต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนตามจำนวนที่ธนาคารกำหนดผ่าน www. thaiairways.com ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 31 มีนาคม 2561 ยกเว้นรายการผ่อนชำระ SCB ดีจัง , Call For Dee Jung ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

 • 3. ยอดใช้จ่าย 30,000-69,999 บาท/เซลส์สลิป รับเพิ่มไมล์สะสม ROP 1,000 ไมล์, ยอดใช้จ่าย 70,000-119,999 บาท/เซลส์สลิป รับเพิ่มไมล์สะสม ROP 5,000 ไมล์, ยอดใช้จ่ายครบทุก ๆ 120,000 บาท/เซลส์สลิป รับเพิ่มไมล์สะสม ROP 10,000 ไมล์ โดยจำกัดยอดใช้จ่าย 240,000 บาท หรือไมล์สะสม ROP สูงสุด 20,000 ไมล์ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้ รับเพิ่มไมล์สะสม ROP อีก 30,000 ไมล์ และจำกัดรับไมล์สะสม ROP ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้รวมสูงสุด 50,000 ไมล์

 • 4. การรับเพิ่มไมล์สะสม ROP จะถูกเปลี่ยนเป็นการให้คะแนนสะสมพิเศษ SCB Rewards (“คะแนนสะสมพิเศษ”) ในอัตราที่เทียบเท่ากัน

 • 5. คะแนนสะสม SCB Rewards ปกติจะปรากฏในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิตในเดือนที่มียอดใช้จ่าย ส่วนคะแนนสะสมพิเศษจะปรากฏในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิตภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้

 • 6. คะแนนสะสมพิเศษ ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้

 • 7. เฉพาะการชำระค่าบัตรโดยสารการบินไทยเป็นสกุลเงินบาท ที่เดินทางภายในประเทศไทย หรือระหว่างประเทศที่ โดยเริ่มต้นการเดินทางออกจากประเทศไทย

 • 8. ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ จะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืนและ/หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับและ/หรือ เรียกเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 • 9. ผู้ถือบัตรควรเก็บข้อความ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อการตรวจสอบยืนยันกับธนาคาร

 • 10. เงื่อนไขการซื้อบัตรโดยสารรวมถึงการใช้บัตรโดยสาร เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการบินไทย ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการกำหนด และ/หรือ การดำเนินการดังกล่าว

 • 11. ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • 12. ในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

 • 13. สอบถามเพิ่มเติม โทร. SCB Call Center 02-777-7777


เงื่อนไขต่อที่ 1 :

 • (1) บัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING: รับไมล์สะสม ROP 1,000 ไมล์ เทียบเท่า คะแนนสะสมพิเศษ 2,000 คะแนน, รับไมล์สะสม ROP 5,000 ไมล์ เทียบเท่า คะแนนสะสมพิเศษ 10,000 คะแนน, รับไมล์สะสม ROP 10,000 ไมล์ เทียบเท่า คะแนนสะสมพิเศษ 20,000 คะแนน และจำกัดคะแนนสะสมพิเศษ รวมสูงสุด 40,000 คะแนนต่อท่านตลอดรายการ

 • (2) บัตรเครดิต SCB FIRST, SCB PRIME, SCB BEYOND และ บัตรเครดิต SCB อื่นๆ (ยกเว้น บัตรเครดิต SCB MY TRAVEL): รับไมล์สะสม ROP 1,000 ไมล์ เทียบเท่า คะแนนสะสมพิเศษ 4,000 คะแนน, รับไมล์สะสม ROP 5,000 ไมล์ เทียบเท่า คะแนนสะสมพิเศษ 20,000 คะแนน, รับไมล์สะสม ROP 10,000 ไมล์ เทียบเท่า คะแนนสะสมพิเศษ 40,000 คะแนน และจำกัดคะแนนสะสมพิเศษ รวมสูงสุด 80,000 คะแนนต่อท่านตลอดรายการ

 • (3) บัตรเครดิต SCB MY TRAVEL: รับไมล์สะสม ROP 1,000 ไมล์ เทียบเท่า คะแนนสะสมพิเศษ 1,700 คะแนน, รับไมล์สะสม ROP 5,000 ไมล์ เทียบเท่า คะแนนสะสมพิเศษ 8,500 คะแนน, รับไมล์สะสม ROP 10,000 ไมล์ เทียบเท่า คะแนนสะสมพิเศษ 17,000 คะแนน และจำกัดคะแนนสะสมพิเศษ รวมสูงสุด 34,000 คะแนนต่อท่านตลอดรายการ


** เงื่อนไขต่อที่ 2 :

 • ยอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไข คำนวณจากยอดใช้จ่ายรวมทุกประเภทบัตร ภายใต้ชื่อ – สกุลเดียวกันตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้

 • รับเพิ่มไมล์สะสม ROP 30,000 ไมล์ จำกัดคะแนนสะสมพิเศษ รวมทุกประเภทบัตรภายใต้ชื่อ – สกุลเดียวกัน ดังนี้

 • (1) บัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING เทียบเท่า คะแนนสะสมพิเศษ 60,000 คะแนน จำกัดคะแนนสะสมพิเศษ 60,000 คะแนนต่อท่านตลอดรายการ

 • (2) บัตรเครดิต SCB FIRST, SCB PRIME, SCB BEYOND และ บัตรเครดิต SCB อื่นๆ (ยกเว้น บัตรเครดิต SCB MY TRAVEL) เทียบเท่า คะแนนสะสมพิเศษ 120,000 คะแนน จำกัดคะแนนสะสมพิเศษ 120,000 คะแนนต่อท่านตลอดรายการ

 • (3) บัตรเครดิต SCB MY TRAVEL เทียบเท่า คะแนนสะสมพิเศษ 51,000 คะแนน จำกัดคะแนนสะสมพิเศษ 51,000 คะแนนต่อท่านตลอดรายการ