โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์


  ชำระเต็มจำนวนลงทะเบียน SMS  :

  พิมพ์ TG เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)
 • สำหรับบัตร SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST และ SCB PRIME ได้รับสิทธิโดยไม่ต้องลงทะเบียน    

   

  ชำระแบบ 0% Deejung ลงทะเบียน SMS : 

  พิมพ์ TGD เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) 

  ลงทะเบียนทุกประเภทบัตร                                 */** เงื่อนไขรวม: 


 • 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ที่ลงทะเบียนร่วมรายการตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยส่ง SMS ลงทะเบียน และได้รับข้อความตอบกลับ เมื่อซื้อบัตรโดยสารสายการบินไทยผ่าน thaiairways.com และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2561 (ลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตร ใช้ได้ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้)

 • 2. สำหรับการชำระแบบเต็มจำนวน ผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST และ SCB PRIME ได้รับสิทธิโดยไม่ต้องลงทะเบียน ยกเว้น การชำระแบบแบ่งจ่าย 0% นาน 3 เดือน ต้องลงทะเบียนทุกประเภทบัตร

 • 3. รายการแบ่งชำระ Call For Dee Jung, การใช้บัตรเป็นไปในลักษณะการค้า/ธุรกิจ และรายการยกเลิก ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

 • 4. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณรับเครดิตเงินคืนไม่สามารถนับรวมยอดใช้จ่ายของบัตรหลัก กับบัตรเสริมได้

 • 5. หากยอดใช้จ่ายเป็นเศษทศนิยม การคิดยอดใช้จ่ายจะถูกปัดเศษทศนิยมลงเหลือเพียงจำนวนเต็ม

 • 6. รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะการชำระค่าบัตรโดยสารการบินไทยเป็นสกุลเงินบาท ที่เดินทางภายในประเทศไทย หรือระหว่างประเทศ โดยเริ่มต้นการเดินทางออกจากประเทศไทย

 • 7. การชำระแบบเต็มจำนวน จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 16,000 บาท/ท่าน ตลอดรายการ และ การชำระแบบแบ่งจ่าย 0% จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท/ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้

 • 8. ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)

 • 9. เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้

 • 10. ผู้ถือบัตรมีสิทธิได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืนและ/หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับและ/หรือ เรียกเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 • 11. ผู้ถือบัตรควรเก็บข้อความ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อการตรวจสอบยืนยันกับธนาคาร

 • 12. เงื่อนไขการซื้อบัตรโดยสารรวมถึงการใช้บัตรโดยสาร เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการบินไทย ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการกำหนด และ/หรือ การดำเนินการดังกล่าว

 • 13. ธนาคารเป็นเพียงช่องทางการชำระเงินไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการโดยตรง

 • 14. ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • 15. ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ข้อขัดข้อง หรือข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

 • 16. สอบถามเพิ่มเติม โทร. SCB Call Center 02-777-7777


* เงื่อนไขชำระเต็มจำนวน:

 • •  ยอดใช้จ่าย 30,000 – 69,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 500 บาทต่อท่าน
  ยอดใช้จ่าย 70,000 – 119,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาทต่อท่าน
  ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 4,000 บาทต่อท่าน

 • •  จำกัดเครดิตเงินคืนรวมทุกประเภทบัตร ภายใต้ชื่อ – สกุลเดียวกัน สูงสุดไม่เกิน 16,000 บาทต่อท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้


** เงื่อนไขแบ่งจ่าย0%:

 • •  เมื่อมียอดชำระค่าบัตรโดยสารตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป สามารถแบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือน

 • •  การซื้อบัตรโดยสารผ่านทาง แอปพลิเคชันของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถทำรายการแบ่งจ่าย 0% ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

 • •  ยอดใช้จ่าย 40,000 – 79,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 400 บาทต่อท่าน
  ยอดใช้จ่าย 80,000 – 179,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาทต่อท่าน
  ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 180,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาทต่อท่าน

 • •  จำกัดเครดิตเงินคืนรวมทุกประเภทบัตร ภายใต้ชื่อ – สกุลเดียวกัน สูงสุดไม่เกิน 12,000 บาทต่อท่าน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้

 • •  กรณีผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายรายเดือนตามที่ธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งจำนวน พร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด(อัตราดอกเบี้ยสูงสุด ในกรณีผิดนัดตามที่ธนาคารกำหนด ณ ขณะนั้น) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ได้

 • •  ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ ตลอดระยะเวลาการแบ่งจ่าย หากมีการยกเลิกความเป็นสมาชิกบัตรก่อนการชำระค่าบัตรโดยสารเสร็จสิ้น ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บค่าบัตรโดยสารที่คงค้างทั้งจำนวนทันที