โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

 

เงื่อนไข


• รับคะแนนสะสมพิเศษจากการซื้อบัตรโดยสารด้วยบัตรเครดิตฯผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiairways.com และ www.thaismileair.com ครบ 20,000 บาทต่อเซลล์สลิปรับคะแนนสะสมรวม 3,000 คะแนน ครบ 50,000 บาทต่อเซลล์สลิปรับคะแนนสะสมรวม 7,500 คะแนน และครบ 100,000 บาทต่อเซลล์สลิป รับคะแนนสะสมรวม 20,000 คะแนน ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2557 ถึงวันที่ 25 เม.ย. 2557 (ตัวอย่างวิธีการคำนวณของบัตร Visa Platinum Elite - คะแนนสะสมปกติ 20 บาท = 2 คะแนน (2 เท่า) และ 1.5 คะแนน = 1 ROP ไมล์ หรือ 15 บาท = 1 ROP ไมล์ ในกรณีที่ มียอดใช้จ่าย 100,000 บาทต่อเซลล์สลิปจะได้รับคะแนนสะสมรวม 20,000 คะแนนจากการรวมคะแนนสะสมปกติกับคะแนนสะสมพิเศษเข้าด้วยกัน แลกเป็น ROP ไมล์ได้ 13,333 ROP ไมล์ หรือเท่ากับ 7.5 บาท = 1 ROP ไมล์)

• ลงทะเบียนรับสิทธิทาง SMS ก่อนทำรายการครั้งเดียว รับสิทธิคะแนนสะสมเพิ่มตลอดรายการ โดยพิมพ์ TG เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักส่งมาที่ 4806026 (ค่าส่งครั้งละ 3บาท) และการลงทะเบียนจะสมบรูณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วทาง SMS และโปรดเก็บ SMS ที่ตอบกลับดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

• จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหมายเลขบัตรตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

• คะแนนสะสมเพิ่มจะถูกคำนวณรวมกับคะแนนสะสมปกติจนครบจำนวนที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยคะแนนปกติจะได้รับ ณ วันที่ธนาคารได้รับรายการ ส่วนคะแนนสะสมพิเศษที่เหลือจะได้รับและปรากฏในใบแจ้งหนี้ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดเวลาส่งเสริมการขาย

• ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนคะแนนสะสม หากพบว่ายอดการใช้จ่ายนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดสมาชิกที่จะมีสิทธิได้รับคะแนนสะสมพิเศษนี้จะต้องยังคงมีสภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิตและไม่ได้ผิดนัดชำระเงินใดๆจนถึงวันที่ธนาคารทำการมอบคะแนนสะสมพิเศษดังกล่าว

• บัตรเครดิตโบนัสเซฟเวอร์ไม่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสมตามรายการส่งเสริมการขายนี้ และการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโบนัสเซฟเวอร์นั้น จะไม่นำมาคำนวณคะแนนสะสมแต่อย่างใด

• คะแนนสะสมสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้

• ขอสงวนสิทธิเฉพาะบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่ออกโดยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

• ธนาคารขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• กรณีที่การส่งเสริมการขายนี้ขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ และหรือนโยบายของหน่วยงานกำกับใดๆ ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกรายการได้

• กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด

• หากเงื่อนไขการรับคะแนนสะสมนี้ จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความแตกต่างและไม่สอดคล้องระหว่างสองภาษาดังกล่าว ให้ถือเอาฉบับภาษาไทยเป็นหลักเกณฑ์บังคับใช้ในการตีความ