โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์


เงื่อนไข

รับคะแนนสะสมพิเศษเพิ่มจากการซื้อบัตรโดยสารด้วยบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiairways.com หรือ www.thaismileair.com ครบทุกๆ 10,000 บาทต่อเซลล์สลิป โดยคะแนนสะสมพิเศษดังกล่าวจะเทียบเท่ากับจำนวนไมล์เมื่อนำไปแลกตามประเภทของบัตรตามที่กล่าวไว้ข้างต้น  ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 2557 (ตัวอย่างวิธีการคำนวณของบัตร Visa Platinum Elite –ในกรณีที่ มียอดใช้จ่าย 10,000 บาทต่อเซลล์สลิป จะได้รับคะแนนสะสมปกติ 1,000 คะแนน และรับคะแนนสะสมพิเศษเพิ่มอีก 500 คะแนน รวมเป็น 1,500 คะแนน ซึ่งสามารถนำไปแลก ROP ไมล์ได้ 1,000 ไมล์ จึงเทียบเท่ากับ 10 บาท = 1 ROP ไมล์)

สงวนสิทธิ์เฉพาะการซื้อบัตรโดยสารเดินทางภายในประเทศไทย หรือระหว่างประเทศที่เริ่มต้นเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น
ลงทะเบียนรับสิทธิทาง SMS ก่อนทำรายการครั้งเดียว รับสิทธิคะแนนสะสมเพิ่มตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 2557 โดยพิมพ์ THAI เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักส่งมาที่ 4806026 (ค่าส่งครั้งละ 3บาท) และการลงทะเบียนจะสมบรูณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วทาง SMS และโปรดเก็บ SMS ที่ตอบกลับดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป
ผู้ถือบัตรสามารถเปลี่ยนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯที่ www.thaiairways.com และ www.thaismileair.com  ระหว่าง วันที่ 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 2557 มาทยอยจ่ายเป็นรายเดือนนาน 3 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อเดือน ติดต่อที่ 1595 กด 1, 1, 1 , 6 ภายใน 3 วันก่อนครบกำหนดชำระ
จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุดสำหรับได้รับคะแนนสะสมพิเศษไม่เกิน 50,000 บาทต่อหมายเลขบัตรตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

คะแนนสะสมพิเศษเพิ่มจะถูกคำนวณรวมกับคะแนนสะสมปกติจนครบ โดยคะแนนปกติจะได้รับ ณ วันที่ธนาคารได้รับรายการ ส่วนคะแนนสะสมพิเศษที่เหลือจะได้รับและปรากฏในใบแจ้งหนี้ภายใน 60 วันหลังช่วงเวลาส่งเสริมการขาย

ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนคะแนนสะสมพิเศษ หากพบว่ายอดการใช้จ่ายนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด สมาชิกที่จะมีสิทธิได้รับคะแนนสะสมพิเศษนี้จะต้องยังคงมีสภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิตและไม่ได้ผิดนัดชำระเงินใดๆจนถึงวันที่ธนาคารทำการมอบคะแนนสะสมพิเศษดังกล่าว
บัตรเครดิต วีซ่าแพลตตินั่ม ลิเวอร์พูลที่ได้คะแนนจากรายการ The Kops Points สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ ทั้งนี้ ยอดใช้จ่ายเดียวกันนั้นจะสามารถนำมาคำนวณเพื่อรับคะแนนสะสมเพิ่มจากรายการส่งเสริมการขายเดียวที่มอบคะแนนสะสมสูงที่สุดเพียงรายการเดียวเท่านั้น 

บัตรเครดิตโบนัสเซฟเวอร์ไม่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสมตามรายการส่งเสริมการขายนี้ และการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโบนัสเซฟเวอร์นั้น จะไม่นำมาคำนวณคะแนนสะสมแต่อย่างใด

คะแนนสะสมสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้

ขอสงวนสิทธิเฉพาะบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่ออกโดยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณีที่การส่งเสริมการขายนี้ขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ และ/หรือนโยบายของหน่วยงานกำกับใดๆ ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกรายการได้ 
กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด                
หากเงื่อนไขการรับคะแนนสะสมนี้ จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความแตกต่างและไม่สอดคล้องระหว่างสองภาษาดังกล่าว ให้ถือเอาฉบับภาษาไทยเป็นหลักเกณฑ์บังคับใช้ในการตีความ