การบินไทยยกเลิกเที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพฯ- กาฐมาณฑุชั่วคราวเนื่องจากสนามบินกาฐฑุปิดให้บริการชั่วคราว
เนื่องจากเกิดเหตุเครื่องบินของสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ไถลออกนอกรันเวย์ ณ สนามบินนานาชาติกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ทำให้สนามบินต้องปิดให้บริการชั่วคราว การบินไทยจึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินชั่วคราวดังนี้

เที่ยวบินที่ ทีจี 319 เส้นทางกรุงเทพฯ - กาฐมาณฑุ ในวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2558
เที่ยวบินที่ ทีจี 320 เส้นทางกาฐมาณฑุ - กรุงเทพฯ วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2558

ทั้งนี้ การบินไทยได้แจ้งให้ผู้โดยสารรับทราบและได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งให้กับผู้โดยสารเรียบร้อยแล้ว โดยผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact  Center โทร. 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) และ สำนักงานการบินไทย ณ กรุงกาฐมาณฑุ โทร. (977-1) 422-3565 การบินไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้

เมนู

เส้นทางการบินภายในประเทศ

ประเทศ/จุดหมายปลายทาง – ภายในประเทศ / ประเทศไทย

    This website is best viewed with Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer v.9 or higher.
    Copyright © 2014 Thai Airways International Public Company Limited (THAI). All rights reserved.