ข้อตกลงการใช้งาน การสงวนสิทธิ์ (Term of Use)

 

ท่านได้อ่านเงื่อนไขการใช้บริการเอื้องหลวงและยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

 

ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ท่านยอมรับเงื่อนไขของบริการเอื้องหลวง บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) บริษัทฯ ขอปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลเกิดความเสียหายจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือการใช้งานลิงค์ต่างๆในเว็บไซต์

ลิขสิทธิ์/ทรัพย์สินทางปัญญา

 

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธ์ของบริการเอื้องหลวง บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและไม่มีวัตถุประสงค์อื่นๆในทางการค้า ท่านต้องไม่ใช้ คัดลอก ดัดแปลง ส่งต่อ จัดเก็บ เผยแพร่หรือแจกจ่ายซึ่งเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือสร้างเนื้อหาอื่นโดยใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและกระบวนการต่างๆ ในเว็บไซต์นี้อาจเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเจ้าของโดยบริษัทฯหรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้ไม่มีใบอนุญาตรับรองนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ การใช้งานเว็บไซต์ของท่านต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

 

เครื่องหมายทางการค้า

 

เครื่องหมายทางการค้า ชื่อบริษัท เครื่องหมายการบริการ สัญลักษณ์ของบริษัทและผลิตภัณฑ์หรือบริการ เครื่องหมายหรือสโลแกนถือเป็นทรัพย์สมบัติของการบินไทยและพันธมิตรที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทการบินไทยและไม่อนุญาตให้นำไปใช้หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

 

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก

ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีลิงค์หรือเฟรมของเว็บไซต์ภายนอกซึ่งไม่ได้ถูกปรับปรุงและดูแลโดยบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ดังกล่าวและไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานลิงค์ภายนอกไม่ว่ากรณีใด

 

การสงวนสิทธิ์

  

เนื้อหาและข้อมูลที่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ถูกนำเสนอ “ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งทางตรงหรือโดยนัย รวมถึงการไม่รับประกันใดๆสำหรับข้อมูล บริการและผลิตภัณฑ์ที่ให้ผ่าน หรือเกี่ยวข้องกับบริการเอื้องหลวงของบริษัทการบินไทย และการไม่รับประกันการใช้บริการประกันสินค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์การใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากความล้มเหลวของการดำเนินการ ข้อผิดพลาด การละเลย การหยุดชะงัก การลบออก ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินงานหรือการส่งข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวของสายการสื่อสาร การโจรกรรมหรือการทำลายและการเปลี่ยนแปลง หรือการบันทึก การละเมิดสัญญา พฤติกรรมละเมิด ประมาทหรือสาเหตุอื่น ๆ ของการดำเนินการ


ท่านได้รับทราบแล้วว่าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อ การแสดงความคิดเห็นอันเป็นเท็จ หยาบคาย ล่วงละเมิดหรือผิดกฎหมาย หรือสิทธิของบุคคลที่สาม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความดังกล่าวจากเว็บไซต์


เนื้อหาทั้งหมด รวมถึง ข้อความ ตัวเลข ภาพถ่าย รูปภาพ แผ่นที่ บทแนะนำการเดินทาง photographs, images, maps, travel guides และอื่น ๆ ในเว็บไซต์ของการบินไทยและข้อความตอบสนองอัตโนมัติอาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิค หรือการพิมพ์ที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อผิดพลาดอื่น ๆ บริษัทฯฯจะไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องดังกล่าว เว็บไซต์นี้ได้ถูกจัดทำขึ้นโดยสุจริตโดยไม่มีการรับประกันใดๆทั้งทางตรงหรือโดยนัยถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความถูกต้องของข้อมูล โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนกระทำการใดๆ ท่านตกลงยินยอมให้บริษัท ฯฯไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำอันเกิดจากข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 

 

กฎหมายที่บังคับใช้และขอบเขต

เงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์เป็นไปตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทยโดยจะมีอำนาจเต็มหากเกิดกรณีพิพาท