ROP Logo - Link to ROP Homepage
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

การออกรางวัลดิจิทัลห้องพักโรงแรมและรางวัลไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 เป็นต้นไปรับรองการแลกรางวัลแบบกระดาษ(Hotel Award Certificate) ได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบดิจิทัล (e-Voucher) แทนสำหรับรางวัลห้องพักโรงแรม รางวัลสปา และ รางวัลประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการบินจำลอง โดยสมาชิกต้องทำการแลกรางวัลแบบออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซด์ของรอยัลออร์คิด พลัส และสามารถรับใบรับรองรางวัลแบบดิจิทัลทันที ด้วยขั้นตอนดังนี้

  1. สมาชิกทำการล็อคอินบัญชีสมาชิกรอยัลออร์คิด พลัส ที่ www.thaiairways.com/rop จากนั้นเข้าสู่หน้าแลกรางวัลห้องพักโรงแรมหรือรางวัลไลฟ์สไตล์
  2. กรุณาตรวจสอบว่าท่านได้ทำการใส่อีเมล์ในบัญชีแล้วหรือไม่  หรือ อีเมล์ที่ระบุไว้ในบัญชียังสามารถใช้งานอยู่หรือไม่ เนื่องจาก ใบรับรองรางวัล (e-voucher) จะถูกส่งไปยังอีเมล์ดังกล่าว
  3. หลังจากสมาชิกทำการแลกรางวัลออนไลน์เรียบร้อยแล้ว  ระบบจะส่งอีเมล์ยืนยันพร้อมใบรับรองการแลกรางวัล ไปยังอีเมล์ที่ระบุในบัญชีสมาชิกของท่านโดยทันทีกรุณาจัดเก็บอีเมล์ที่ได้รับจากรอยัลออร์คิด พลัส พร้อม e-voucher  ไว้เป็นหลักฐานในการขอรับสิทธิ์การใช้รางวัล
  4. เมื่อสมาชิกทำการติดต่อสำรองห้องพักหรือบริการล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบรหัสรางวัล และจำนวนไมล์ที่แลกให้ตรงตามที่กำหนดกับโรงแรมและผู้ให้บริการนั้นๆ ทางคู่สัญญาสามารถปฏิเสธการเข้าพักหรือใช้บริการได้ หากรางวัลที่แลกไม่ถูกต้อง
  5. เมื่อสมาชิกได้รับการยืนยันการสำรองห้องพักหรือบริการจากคู่สัญญาแล้ว กรุณาส่งอีเมล์พร้อม e-voucher ให้แก่ผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบในเบื้องต้น
  6. กรุณาแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันการเป็นสมาชิกพร้อมทั้ง แสดงใบยืนยันการแลกรางวัลแบบดิจิตอลe-voucher อีกครั้ง ณ วันที่เข้าใช้บริการ