ขอขอบคุณที่ท่านได้แจ้งสำรองที่นั่งสำหรับโปรโมชั่นแลกรางวัลบัตรโดยสารด้วยไมล์บวกเงินนี้
เจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งจะติดต่อท่านกลับเพื่อแจ้งยืนยันข้อมูลการสำรองที่นั่งที่แน่นอน
และเพื่อขอข้อมูลจากท่านในการดำเนินการชำระเงิน ต่อไป