ประกาศผลรางวัล THAI Shop Design Awardประกาศผลรางวัล THAI Shop Design Award
 • ประเภทออกแบบผลิตภัณฑ์

    รางวัลชนะเลิศ - ไม่มี

    รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ คุณกรกนก เวชสุวรรณ์

    รางวัลชมเชย ได้แก่ คุณสยุมภู โต๊ะทับทิม

 • ประเภทออกแบบลวดลายกราฟฟิต หรือตัวการ์ตูน

    รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณภัณฑิรา ทองเชิด

    รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ คุณพิชชานันท์ ผูกจิต และคุณชนากานต์ วรรณมาศ

    รางวัลชมเชย ได้แก่ คุณนภัสศร บวรอัศวกุล


ผู้ได้รับรางวัล โปรดติดต่อ คุณสุดอนงค์ เบอร์โทรศัพท์ 0-2545-1104