ข้อแนะนำด้านความปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัย

กรุณาศึกษาคู่มือความปลอดภัยในกระเป๋าหน้าที่นั่งของท่าน เพื่อให้ทราบตำแหน่ง ทางออกฉุกเฉินของเครื่องบิน และแนวทาง ปฏิบัติที่ถูกต้อง ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โปรดรัดเข็มขัดที่นั่งขณะที่ไฟสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดติด กรุณารัดเข็มขัดที่นั่งไว้ตลอด เวลา ไม่ควรนอนบนพื้น หรือลุกเดินโดย ไม่จำเป็น เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ขณะที่เครื่องบินผ่านอากาศแปรปรวน


อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

1.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ห้ามใช้ตลอดเที่ยวบิน เนื่องจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาจรบกวนระบบการ ติดต่อสื่อสารและการเดินอากาศของเครื่องบิน ดังนั้นขณะอยู่บนเครื่องบินขอให้ผู้โดยสารปิดอุปกรณ์ดังต่อไปนี้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกชนิด วิทยุสื่อสารแบบพกพา เครื่องรับส่งวิทยุทุกชนิด อุปกรณ์สื่อสัญญาณทุกชนิด เครื่องรับวิทยุ และโทรทัศน์ทุกชนิด วิทยุติดตามตัว รวมทั้งของเล่นใช้วิทยุบังคับ และของเล่นอิเล็กทรอนิกส์
2.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ได้หลังจากเครื่องขึ้นแล้ว 15 นาที และต้องหยุดใช้เมื่อเริ่มลดระดับเพดานบินและไฟสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดติด
ได้แก่ เครื่องคิดเลข เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าที่ไม่ต่อกับเครื่องพิมพ์ เครื่องเล่นวิดีโอชนิด พกพา เครื่องเล่นเกมส์ เครื่องเล่นเทป/ซีดี/มินิดิสก์/เอ็มพี 3 และดีวีดี ทั้งนี้ต้องใช้กับหูฟังเท่านั้น โทรศัพท์เคลื่อนที่ และพีดีเอที่มีระบบการทำงานไฟลท์โหมด สามารถเปิดใช้งานได้เมื่อตั้งค่าในไฟลท์โหมดเท่านั้น
อย่างไรก็ตามหากตรวจสอบพบการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆที่ตองสงสัย ว่าอาจรบกวนระบบการติดต่อสื่อสารและการเดินอากาศของเครื่องบิน ผู้โดยสารจะต้องปิดอุปกรณ์เหล่านั้นตลอดเที่ยวบิน
3.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ได้ ตลอดเที่ยวบิน
ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยกระตุ้น หัวใจ นาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งบนเครื่องบิน

 

การบริการเครื่องดื่ม

พนักงานต้อนรับจะบริการเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์แก่ผู้โดยสารที่มีอายุเกิน 18 ปี เท่านั้นพนักงานตอนรับสามารถระงับการใหบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กับ ผู้โดยสารที่มีอาการมึนเมา และห้ามผู้โดยสารนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่มเองระหว่างเที่ยวบิน

การสูบบุหรี่

ประเทศไทยมีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่บนเครื่องบิน กรุณางดสูบบุหรี่ในทุกเที่ยวบิน
ข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย และระเบียบปฏิบัติของบริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน)
เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานอาจใช้มาตรการอันควรในทางป้องกันเมื่อมีเหตุอัน ควรเชื่อหรือเมื่อผู้โดยสารฝ่าฝืนต่อระเบียบ และวินัยในอากาศยานเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของอากาศยาน บุคคล หรือ ทรัพย์สินในอากาศยาน โดยอาศัยอำนาจ ตามบทบัญญัติกฎหมายเดินอากาศแห่ง ราชอาณาจักรไทย

This website is best viewed with Chrome V.38 or higher, Firefox V.27 or higher, Desktop Safari V.7 or higher, Mobile Safari V.5 or higher and Internet Explorer v.11 or higher.
Copyright © 2018 Thai Airways International Public Company Limited (THAI). All rights reserved.