career

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาบุคลิกภาพเพื่อเข้ารับการสอบข้อเขียน

- ข้อปฏิบัติในการสอบข้อเขียนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รุ่น TQV 2016
- รายชื่อเรียงตัวอักษร เพื่อตรวจสอบเลขที่ใบสมัคร พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รุ่น TQV 2016
- รายชื่อเรียงเลขที่ใบสมัคร พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รุ่น TQV 2016

แผนผังที่นั่งสอบ Zone A - M

- แผนผัง Zone A         เลขที่นั่งสอบ (Seat No.)         A0001 - A0120
- แผนผัง Zone B         เลขที่นั่งสอบ (Seat No.)         B0121 - B0240
- แผนผัง Zone C         เลขที่นั่งสอบ (Seat No.)         C0241 - C0360
- แผนผัง Zone D         เลขที่นั่งสอบ (Seat No.)         D0361 - D0480
- แผนผัง Zone E         เลขที่นั่งสอบ (Seat No.)         E0481 - E0600
- แผนผัง Zone F         เลขที่นั่งสอบ (Seat No.)         F0601 - F0720
- แผนผัง Zone G        เลขที่นั่งสอบ (Seat No.)         G0721 - G0840
- แผนผัง Zone H        เลขที่นั่งสอบ (Seat No.)         H0841 - H0960
- แผนผัง Zone I         เลขที่นั่งสอบ (Seat No.)         I0961 - I1080
- แผนผัง Zone J         เลขที่นั่งสอบ (Seat No.)         J1081 - J1200
- แผนผัง Zone K         เลขที่นั่งสอบ (Seat No.)         K1201 - K1320

- แผนผัง Zone L         เลขที่นั่งสอบ (Seat No.)         L1321 - L1440
- แผนผัง Zone M        เลขที่นั่งสอบ (Seat No.)         M1441 - M1522

แผนที่การเดินทาง

- แผนที่การเดินทางโดยสังเขป
- แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:  สถานที่สอบคือ หมายเลข 3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต