ฝ่ายบริหารรายได้และบริการการพาณิชย์  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครพนักงานหลายอัตรา  ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ดังนี้


1. Marketing Research Analyst 1  จำนวน 3 อัตรา
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลด้านราคาของระบบการจัดสรรที่นั่งผู้โดยสาร 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
- ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ด้านงานวิเคราะห์หรือธุรกิจการบินจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
- ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 51 คะแนน  ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจาก  วันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
- มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
- มีทักษะทางการวิเคราะห์
- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่อง Computer โปรแกรมต่าง ๆ เช่น Microsoft Office หรือโปรแกรมอื่นที่เป็นประโยชน์แก่งานได้เป็นอย่างดี
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี 
- มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

2. Marketing Research Analyst 2 จำนวน 9 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมและจัดสรรที่นั่งในเที่ยวบิน 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
- ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี  สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สถิติ และ/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ด้านงานวิเคราะห์หรือธุรกิจการบินจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
- ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 59 คะแนน  ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ(Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
- มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์และสถิติ
- มีทักษะในการวางแผนและสามารถตัดสินใจได้
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่อง Computer โปรแกรมต่าง ๆ เช่น Microsoft Word, Excel Access, Power Point  หรือโปรแกรมอื่นที่เป็นประโยชน์แก่งานได้เป็นอย่างดี
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี 
-  มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง
    
ขั้นตอนและกำหนดการรับสมัคร

18 พฤศจิกายน 2559 -16  ธันวาคม 2559 
สมัครผ่าน www.thaiairways.com/about-Thai/Careers/ และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กองบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคลากร (BKKIA) อาคาร 3
ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ   ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
21  ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทาง www.thaiairways.com/About- Thai/Careers/
23  ธันวาคม 2559
สอบข้อเขียน
28  ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ทาง www.thaiairways.com/About-Thai/Careers/
10-11 มกราคม 2560   
สอบสัมภาษณ์
20 มกราคม 2560  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทาง www.thaiairways.com/About-Thai/Careers/
                                           
เอกสารประกอบการสมัครงาน
- ใบสมัครที่พิมพ์จาก Website ที่กรอกข้อมูลไว้แล้ว
-  ปริญญาบัตร หรือ Transcript หรือใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ที่แสดงว่าสอบผ่านครบถ้วนทุกวิชาพร้อมสำเนา 1 ชุด
-  บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
-  ทะเบียนบ้าน  พร้อมสำเนา 1 ชุด   
-  รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้วหรือ 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป                   
-  ใบรับรองผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC  หรือ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด สำหรับผลคะแนนทดสอบให้แสดงฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
-  หนังสือรับรองการเทียบวุฒิจากสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา (กรณีผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) ให้แสดงฉบับจริงพร้อมสำเนา  1 ชุด
-  ผู้สมัครชายต้องมีหลักฐานแสดงการพ้นพันธะทางทหาร (รับเฉพาะ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 เท่านั้น)         พร้อมสำเนา 1 ชุด

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัทฯ กำหนด สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิกการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด